Home > PRAYERS > Các anh có tin không? – Suy niệm Song ngữ ngày 03/12/2021

Các anh có tin không? – Suy niệm Song ngữ ngày 03/12/2021

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Friday (December 3)
“Do you believe?”

Scripture: Matthew 9:27-31 

27 And as Jesus passed on from there, two blind men followed him, crying aloud, “Have mercy on us, Son of David.” 28 When he entered the house, the blind men came to him; and Jesus said to them, “Do you believe that I am able to do this?” They said to him, “Yes, Lord.” 29 Then he touched their eyes, saying, “According to your faith be it done to you.” 30 And their eyes were opened. And Jesus sternly charged them, “See that no one knows it.” 31 But they went away and spread his fame through all that district.

 

Thứ Sáu 3-12
Các anh có tin không? 
Mt 9,27-31

27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! “28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? ” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.”29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết! “31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

 

 

 

Meditation: Are there any blind-spots in your life that keep you from recognizing God’s power and mercy? When two blind men heard that Jesus was passing their way, they followed him and begged for his mercy. The word mercy literally means “sorrowful at heart”. But mercy is something more than compassion, or heartfelt sorrow at another person’s misfortune. Compassion empathizes with the sufferer. But mercy goes further; it removes suffering. A merciful person shares in another person’s misfortune and suffering as if it were their own.God shows mercy to those who recognize their need for his forgiveness and healing

When two blind men approached Jesus, he questioned their earnestness. “Do you believe that I am able to do this?” Jesus put them to the test, not to rebuff them, but to strengthen their faith and trust in God’s mercy. He touched their eyes, both to identify with their affliction and to awaken faith in them. Their faith grew as they responded to his word with confident hope. Jesus restored their sight – both physically and spiritually to the reality of God’s kingdom. Faith opens the way for us to see the power of God’s kingdom and to experience his healing presence in our lives.

In Jesus we see the fullness of God’s mercy and the power of his kingdom – power to save from death and destruction, to forgive sins and lift the burden of guilt, and to heal infirmities and release the oppressed. Jesus never refused to bring God’s mercy to those who earnestly sought it. How can we seek and obtain God’s mercy? God gives mercy to the lowly in heart – to those who recognize their need for God and for his forgiveness and healing power.

God transforms those who put their hope and trust in him

God wants to change and transform our lives to set us free to live as his sons and daughters and citizens of his kingdom. Faith is key to this transformation. How can we grow in faith? Faith is a gift freely given by God to help us know God personally, to understand his truth, and to live in the power of his love. For faith to be effective it must be linked with trust and obedience – an active submission to God and a willingness to do whatever he commands. The Lord Jesus wants us to live in the confident expectation that he will fulfill his promises to us and bring us into the fullness of his kingdom – a kingdom of  righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17). Do you know the peace and joy of God’s kingdom?

 

 

“Lord Jesus, help me to draw near to you with faith and trust in your saving power and mercy. Free me from doubt and unbelief that I may approach you confidently and pray boldly with expectant faith. Let your kingdom come and may your will be done in me.”

 

 

 

Suy niệm:  Có bất cứ điểm tối nào trong cuộc đời bạn ngăn cản bạn không nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa không? Khi hai người mù nghe tin rằng Đức Giêsu sẽ đi ngang qua họ, họ đi theo Người và cầu xin lòng thương xót của Người. Hạn từ thương xót theo nghĩa đen là “đau trong lòng”. Nhưng thương xót là điều gì đó còn hơn cả lòng trắc ẩn, hay cảm thấy đau buồn về sự bất hạnh của người khác. Lòng trắc ẩn nhấn mạnh tới người chịu đau khổ. Nhưng lòng thương xót đi xa hơn thế nữa, nó cất đi sự đau khổ. Một người có lòng thương xót chia sẻ số phận bất hạnh và đau khổ của người khác như thể nó là của chính mình.

Thiên Chúa tỏ lòng thương xót cho những ai nhận ra mình cần tới ơn tha thứ và sự chữa lành của Người

Khi hai người mù đến gần Đức Giêsu, Người chất vấn lòng khao khát của họ: “Các anh có tin rằng Ta có thể làm được điều này không?” Đức Giêsu thử thách họ, Người không từ chối họ, nhưng để tăng cường sự tin cậy của họ vào lòng thương xót của Chúa. Người chạm vào mắt họ, cả việc nhận ra sự khốn khổ của mình và đánh thức niềm tin trong lòng họ. Đức tin của họ lớn lên như khi họ đáp lại lời của Người với niềm hy vọng vững vàng. Đức Giêsu đã phục hồi thị giác cho họ – cả về thể lý và tinh thần đối với thực tại vương quốc của Thiên Chúa. Đức tin mở đường cho chúng ta nhìn thấy quyền năng của vương quốc Chúa và cảm nghiệm sự hiện diện chữa lành của Người trong cuộc đời chúng ta.

Nơi Đức Giêsu, chúng ta thấy được lòng thương xót tràn đầy của Chúa và quyền năng của vương quốc Người –  quyền năng giải thoát khỏi sự chết và sự tiêu diệt, tha thứ tội lỗi và nâng đỡ gánh nặng tội lỗi, chữa lành những bệnh tật và giải thoát những người bị áp bức. Đức Giêsu không bao giờ từ chối đem lại lòng thương xót của Chúa cho những ai tha thiết tìm kiếm nó. Làm thế nào chúng ta có thể tìm kiếm và có được lòng thương xót của Chúa? Thiên Chúa thương xót những kẻ có lòng khiêm nhường – cho những ai nhận ra mình cần đến Thiên Chúa và cần đến ơn tha thứ và quyền năng chữa lành của Người.

Thiên Chúa biến đổi những ai đặt hy vọng và tin cậy nơi Người

Thiên Chúa muốn thay đổi và biến đổi cuộc đời chúng ta, để giúp chúng ta tự do sống như những người con cái của Chúa và như những công dân nước Trời. Đức tin là chìa khóa cho sự biến đổi này. Làm thế nào chúng ta có thể lớn lên trong niềm tin? Đức tin là một ân huệ nhưng không Thiên Chúa ban cho để giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa một cách cá vị, để hiểu biết chân lý của Người, và để sống trong sức mạnh tình yêu của Người. Để đức tin có sức ảnh hưởng, nó phải được nối kết với lòng trông cậy và sự vâng phục – một sự vâng phục tích cực đối với Chúa và sự sẵn sàng thực thi bất kỳ những gì Người đòi hỏi. Đức Giêsu muốn chúng ta sống trong niềm trông cậy vững vàng để Người sẽ thực hiện những lời hứa của Người cho chúng ta, và đem chúng ta vào trong sự viên mãn của vương quốc Chúa – vương quốc của sự công chính, bình an, và vui mừng trong Thánh Thần (Rm 14,17). Bạn có biết bình an và niềm vui trong vương quốc của Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đến gần Chúa với lòng tin cậy trong quyền năng cứu thoát và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa giải thoát con khỏi sự nghi ngờ và cứng tin, để con có thể đến gần Chúa một cách tin tưởng, và cầu nguyện một cách mạnh dạn với một niềm tin kiên vững. Xin vương quốc Chúa hãy đến, và chớ gì thánh ý Chúa được hoàn thành nơi con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *