Home > PRAYERS > “The blind see, the lame walk, the poor receive good news” – Suy niệm song ngữ 15/12/2021

“The blind see, the lame walk, the poor receive good news” – Suy niệm song ngữ 15/12/2021

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Wednesday (December 15)
 “The blind see, the lame walk, the poor receive good news”

Scripture: Luke 7:18-23

18 The disciples of John told him of all these things.19 And John, calling to him two of his disciples, sent them to the Lord, saying, “Are you he who is to come, or shall we look for another?” 20 And when the men had come to him, they said, “John the Baptist has sent us to you, saying, `Are you he who is to come, or shall we look for  another?’” 21 In that hour he cured many of diseases and plagues and evil spirits, and on many that were blind he bestowed sight. 22 And he answered them, “Go and tell John what you have seen and heard: the blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, the poor have good news preached  to them. 23 And blessed is he who takes no offense at me.”

 

 

Thứ Tư ngày 15-12
“Người mù nhìn thấy, người què đi được, người nghèo nhận được Tin mừng”

Lc 7,18-23

18 Môn đệ của ông Gio-an báo cho ông biết tất cả những việc ấy; ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại,19 sai họ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? “20 Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: “Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: “Thầy có thật là “Đấng phải đến” không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? “21 Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy.22 Người trả lời hai người ấy rằng: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng,23 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

 

Meditation: How can we know that Jesus is who he claims to be, the Son of God, the promised Messiah, and Savior of the world? Is our faith a blind leap we must take without certainty or proof? John the Baptist sent his disciples to question Jesus about his claim to be God’s anointed Messiah. Did John have doubts about Jesus and his claim to divinity? Not likely, since John had earlier revealed Jesus’ mission at the River Jordan when he exclaimed, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world (John 1:29). 

 

John saw from a distance what Jesus would accomplish through his atoning sacrifice on the cross – our redemption from bondage to sin, condemnation, and death, and our adoption as sons and daughters of God and citizens of the kingdom of heaven. John very likely sent his disciples to Jesus because he wanted them to hear and see firsthand for themselves the signs and proof that the Messiah had indeed come in the person of Jesus who was sent by the Father in heaven and anointed by the Spirit at the River Jordan.

The Messiah performs the signs of God’s kingdom power

The miracles which Jesus performed and the message he proclaimed about the coming of God’s kingdom in his person was a direct fulfillment of what the prophets had foretold many centuries before (see Isaiah 29:18-19; 35:5-6; 61:1). Isaiah had prophesied that the Messiah would come in the power of the Holy Spirit to bring freedom and new life for all who were oppressed by afflictions, infirmities, sin and guilt, and demonic spirits (see Isaiah 61:1-2). 

Jesus came in the power of God’s kingdom to release those bound up by sin, fear, and hopelessness. His miracles and exorcisms are direct signs of God’s power and presence and they confirm that the Father has sent his only begotten Son to be our Messiah (which means the Anointed One) and Savior. 

Through Jesus’ atoning death on the cross and through the power of his resurrection we receive the first-fruits of God’s kingdom – the forgiveness of our sins, adoption as sons and daughters of God, new life in the Holy Spirit, and the promise that we will be raised to everlasting life with God in his kingdom. The Gospel is “good news” for all who receive it and believe in the Lord Jesus Christ. Do you know and witness to others the joy and good news of the Gospel of Jesus Christ?

“Lord Jesus, you are the fulfillment of all our hopes and desires.Set my heart aflame with the fire of your love and with the power of the Holy Spirit that I may boldly witness the joy of the Gospel and serve your kingdom wherever you place me.”

 

Suy niệm: Làm cách nào bạn biết rằng Đức Giêsu chính là Đấng mà Người tuyên bố, là Con Thiên Chúa, Đấng Mêsia, và là Đấng cứu thế? Đức tin của bạn có phải là hành động liều lĩnh mà chúng ta phải đón nhận mà không cần sự chắc chắn hay bằng chứng không? Gioan Tẩy giả đã sai các môn đệ đến hỏi Đức Giêsu về lời chứng thực của Người là Đấng Mêsia, Đấng được xức dầu của Thiên Chúa. Có phải Gioan nghi ngờ về Đức Giêsu và lời tuyên bố của Người về Thiên tính không? Không bao giờ, vì Gioan đã tỏ lộ sứ mạng của Đức Giêsu ở sông Giođan khi ông tuyên bố, đây Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian (Ga 1,29).

Gioan đã thấy trước những gì Đức Giêsu sẽ hoàn tất ngang qua cái chết của Người trên thập giá – sự cứu thoát chúng ta khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và sự chết, và được làm nghĩa tử của Thiên Chúa, và trở thành những công dân nước Trời. Thực ra, Gioan sai các môn đệ đến với Đức Giêsu bởi vì ông muốn chính họ nghe và thấy trực tiếp những dấu chỉ và bằng chứng rằng Đấng Mêsia đã thực sự đến trong con người của Đức Giêsu Kitô, Đấng được Cha trên trời sai đến và được Thần Khí tấn phong ở sông Giođan.

Đấng Mesia làm các phép lạ về quyền năng vương quốc của Thiên Chúa

Các phép lạ Đức Giêsu đã làm và sứ điệp của Người tuyên bố về vương quốc sắp đến của Thiên Chúa nơi bản thân Người là sự hoàn thành trực tiếp những điều các ngôn sứ đã tiên báo nhiều thế kỷ trước (Is 29,18-19; 35,5-6; 61,1). Ngôn sứ Isaia đã tiên báo rằng Đấng Mêsia sẽ đến trong quyền năng của Chúa Thánh Thần để đem tự do và sự sống mới cho tất cả những ai bị giam cầm bởi đau khổ, bệnh tật, tội lỗi và ma quỷ (Is 61,1-2).

Đức Giêsu đến trong quyền năng vương quốc của Thiên Chúa để giải thoát những ai bị trói buộc bởi tội lỗi, sợ hãi, và tuyệt vọng. Các phép lạ và trừ quỷ của Người là những dấu chỉ trực tiếp của quyền năng và sự hiện diện của Thiên Chúa và chúng xác nhận rằng Cha đã sai Con một yêu dấu đến làm Đấng Mesia (nghĩa là Đấng được tấn phong) và Đấng cứu thế.

Ngang qua cái chết đền tội của Đức Giêsu trên thập giá và qua quyền năng phục sinh của Người, chúng ta đón nhận những hoa trái đầu mùa vương quốc của Thiên Chúa – sự tha thứ tội lỗi, ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa, sự sống mới trong Chúa Thánh Thần, và lời hứa rằng chúng ta sẽ sống lại cho sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa trong vương quốc của Người. Tin mừng là “Tin vui” cho tất cả những ai đón nhận nó và tin vào Chúa Giêsu Kitô. Bạn có biết và làm chứng cho người khác niềm vui và Tin mừng của Đức Giêsu Kitô không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự hoàn thành tất cả những hy vọng và ước muốn của chúng con. Xin nhóm lên trong lòng con ngọn lửa tình yêu của Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để con có thể can đảm làm chứng cho niềm vui Tin mừng và phục vụ cho vương quốc của Chúa bất kỳ ở đâu Chúa muốn con tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *