Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > The Holy Spirit was upon him – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 29.12.2021

The Holy Spirit was upon him – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 29.12.2021

 

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – December, 2021

 

Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Ngài (Lc 2, 25)

Hôm nay Tin mừng của chúng ta đi trước từ ngày sinh của Chúa Giêsu đến bốn mươi ngày sau, khi Maria và Giuse dâng đứa con đầu lòng của các ngài cho Chúa. Simêon chắc chắn đã nhìn thấy nhiều gia đình tại Đền thờ vào ngày hôm đó, nhưng có điều gì đó nổi bật về Chúa Giêsu. Làm sao Simêon biết được? Bài đọc hôm nay cho chúng ta một manh mối: Chúa Thánh Thần được nhắc đến ba lần (Lc 2, 25. 26. 27). Chính nhờ Thánh Thần mà Simêon đã nhận ra Chúa Giêsu, và cũng chính bởi Thánh Thần đó mà chúng ta có thể nhìn thấy Chúa cách rõ ràng hơn.

Luca cho chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần “ngự trên” Simêon (2, 25). Kinh thánh thường sử dụng cách diễn đạt này để mô tả cách một người nào đó cảm nghiệm được Thiên Chúa ban quyền cho họ trong một sứ mệnh. Tương tự như vậy, Thánh Thần đã trang bị cho Simêon nhận thức rằng Chúa Giêsu là Đức Kitô và nói tiên tri với mẹ Ngài về vai trò của chính bà trong lịch sử cứu rỗi.

Thánh Linh cũng “mặc khải” cho Simêon rằng ông sẽ không chết trước khi nhìn thấy Đấng Mêsia (Lc 2, 26). Sự mặc khải đó đã cho ông đức tin để tự tin chờ đợi lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện. Thánh Thần giữ cho Simêon tỉnh thức, mong đợi câu trả lời cho những lời cầu nguyện của ông. Vì vậy, mặc dù Chúa Giêsu trông giống như bất kỳ trẻ sơ sinh nào khác, Simêon vẫn có thể nhìn thấy trong Ngài là Đấng Mêsia mà Thiên Chúa đã hứa.

Cuối cùng, Simêon “đã vào đền thờ trong Thánh Linh” (Lc 2, 27). Simêon không chỉ lắng nghe Thánh Thần khi cầu nguyện; ông đã hòa nhập với những lời thúc giục của mình trước khi ông bước vào Đền thờ! Ông đã học cách ở gần với Thánh Thần trong những sự kiện bình thường trong ngày. Kết quả là ông đã ở đúng nơi, đúng lúc, với tấm lòng rộng mở và sẵn sàng nhìn thấy và làm chứng cho công việc của Thiên Chúa.

Simêon dạy chúng ta sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Chúng ta đã nhận được Thánh Thần trong Phép Rửa tội; Ngài đã sống trong chúng ta. Chúng ta chỉ cần thực hành sự phân biệt, đức tin và vâng lời mà Simêon đã chỉ ra. Khi chúng ta làm vậy, Thánh Thần sẽ giúp chúng ta đảm nhận vai trò của mình trong câu chuyện của Thiên Chúa. Ngài có thể giúp chúng ta nghe được tiếng nói của Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện và công việc hằng ngày của chúng ta. Ngài có thể cho chúng ta đức tin để chờ đợi câu trả lời cho những lời cầu nguyện của chúng ta. Và Ngài có thể giúp chúng ta theo Chúa Giêsu trong sự vâng lời. Đó là một quá trình, nhưng nó bắt đầu khi chúng ta cầu xin Thánh Thần mở mang đôi mắt và đôi tai của chúng ta. Ngài sẽ làm phần còn lại.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con đi theo Chúa ngày hôm nay.

***

DAILY MEDITATION: LUKE 2:22-35

The Holy Spirit was upon him. (Luke 2:25)

Today our Gospel leaps ahead from Jesus’ birth to forty days later, when Mary and Joseph presented their firstborn to the Lord. Simeon surely saw many families at the Temple that day, but something stood out about Jesus. How did Simeon know? Today’s reading gives us a clue: the Holy Spirit is mentioned three times (Luke 2:25, 26, 27). It was by the Spirit that Simeon recognized Jesus, and it’s by that same Spirit that we can see the Lord more clearly.

Luke tells us that the Holy Spirit “was upon” Simeon (2:25). Scripture often uses this expression to describe the way someone experienced God empowering them for a mission. Similarly, the Spirit equipped Simeon to perceive that Jesus was the Christ and to prophesy to his mother about her own role in salvation history.

The Spirit also “revealed” to Simeon that he would not die before he saw the Messiah (Luke 2:26). That revelation gave him the faith to wait confidently for God’s promise to be fulfilled. The Spirit kept Simeon alert, on the lookout for the answer to his prayers. So even though Jesus looked like any other newborn, Simeon was able to see in him the promised Messiah.

Finally, Simeon “came in the Spirit into the temple” (Luke 2:27). Simeon didn’t only listen to the Spirit in prayer; he was already attuned to his promptings before he even entered the Temple! He had learned to stay close to the Spirit in the ordinary events of the day. As a result, he was in the right place, at the right time, with an open heart and ready to see and testify to the work of God.

Simeon teaches us to follow the Spirit. We received the Spirit in Baptism; he already lives within us. We need only practice the discernment, faith, and obedience that Simeon showed. As we do, the Spirit will help us take up our role in God’s story. He can help us hear the voice of Jesus in our prayer and daily tasks. He can give us faith to wait in hope for the answer to our prayers. And he can help us follow Jesus in obedience. It’s a process, but it begins as we ask the Spirit to open our eyes and our ears. He will do the rest.

“Holy Spirit, help me to follow you today.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *