Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > Mary kept all these things, reflecting on them in her hear – Suy niệm song ngữ theo The Wau – Lễ Mẹ Thiên Chúa (1.1.2022)

Mary kept all these things, reflecting on them in her hear – Suy niệm song ngữ theo The Wau – Lễ Mẹ Thiên Chúa (1.1.2022)

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022

Saturday (January 1.2022)
Meditation: Luke 2, 16-21
“Mary kept all these things, reflecting on them in her hear” 
 

 

 

 

Happy New Year! All of us here at The Word Among Us pray that God will shower you and your loved ones with many blessings in 2022.

Today is also the day when we honor the Virgin Mary with the title Mother of God. We honor her not only as the earthly mother of Jesus of Nazareth but as the God-bearer, the immaculate Virgin who gave the Son of God flesh and blood. This feast tells us that Mary is not just Jesus’ biological mother; she is his spiritual mother as well.

Think of all the spiritual lessons that Mary taught Jesus. It was from her that he first heard the words “May it be done to me according to your word” (Luke 1:38). Just imagine the child Jesus drinking in these words and turning them into his own prayer: “Your will be done” (Matthew 6:10; 26:42; see John 8:29). Or think of how Mary taught him humility as well as openness to the Holy Spirit and unbending trust in his heavenly Father. Just imagine how many other ways this holy, loving, and prayerful woman helped to guide his early life!

Not all of us have mothers, spiritual or otherwise, to guide us in our faith. But we all have Mary, the perfect spiritual mother. Through her prayers of intercession, she continues to care for us. Through her example in Scripture and her messages in places like Lourdes and Fatima, she continues to teach us how to reflect on the word of God. And through her motherly love, she is always ready to embrace us and draw us closer to her Son. Truly, she is blessed among women—and we are blessed to have her!

“Jesus, thank you for sharing your mother with us. Holy Mary, pray for us. May this be a year of blessing and growth for all your children!”

 

Thứ bảy ngày 1.1.2022
Suy niệm: Lc 2, 16-21
Maria ghi nhớ tất cả những điều này và suy đi nghĩ lại trong lòng 
 

Xin Chúc Mừng Năm Mới! Tất cả chúng tôi trong ban The Word Among Us cầu xin Chúa sẽ ban cho bạn và những người thân yêu của bạn nhiều ơn lành trong năm mới 2022.

Hôm nay cũng là ngày chúng ta tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta tôn vinh Mẹ không chỉ với tư cách là mẹ trần thế của Chúa Giêsu thành Nagiarét mà còn là Đấng cưu mang Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội, Đấng đã ban cho Con Thiên Chúa thân xác máu thịt. Ngày lễ này cho chúng ta biết rằng Đức Maria không chỉ là mẹ ruột của Chúa Giêsu; Mẹ cũng là người mẹ thiêng liêng của Ngài.

Hãy nghĩ đến tất cả những bài học tâm linh mà Đức Maria đã dạy cho Chúa Giêsu. Chính từ Mẹ mà lần đầu tiên Ngài nghe được những lời “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38). Chỉ cần tưởng tượng hài nhi Giêsu đang uống những lời này và biến chúng thành lời cầu nguyện của chính mình: “Xin cho ý Cha được thể hiện” (Mt 6, 10; 26, 42; Ga 8, 29). Hoặc hãy nghĩ về cách mà Mẹ Maria đã dạy cho Ngài sự khiêm nhường cũng như mở lòng với Chúa Thánh Thần và sự tin tưởng tuyệt đối nơi Cha trên trời của Ngài. Chỉ cần tưởng tượng có bao nhiêu cách khác nữa mà người phụ nữ thánh thiện, yêu thương và cầu nguyện này đã giúp hướng dẫn cuộc sống thơ ấu của Ngài!

Không phải ai trong chúng ta cũng có mẹ, về mặt thiêng liêng hay cách khác, để hướng dẫn chúng ta trong đức tin của mình. Nhưng tất cả chúng ta đều có Mẹ Maria, người mẹ thiêng liêng hoàn hảo. Qua lời cầu khẩn của mình, Mẹ tiếp tục chăm sóc cho chúng ta. Qua gương của Mẹ trong Kinh thánh và các sứ điệp của Mẹ ở những nơi như Lộ Đức và Fatima, Mẹ tiếp tục dạy chúng ta cách suy gẫm về lời Chúa. Và qua tình mẫu tử, Mẹ luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta và kéo chúng ta đến gần Con của Mẹ hơn. Quả thật, Mẹ có phúc trong số những người phụ nữ – và chúng ta thật may mắn khi có được Mẹ!

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã chia sẻ mẹ của Chúa cho chúng con. Lạy Mẹ Maria, xin cầu bầu cho chúng con. Chớ gì đây sẽ là một năm ơn phúc và phát triển cho tất cả con cái của Chúa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *