Home > Uncategorized > God is Love – Suy niệm song ngữ theo The WAU, ngày 4.1.2022 0

God is Love – Suy niệm song ngữ theo The WAU, ngày 4.1.2022 0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January, 2021

Tuesday January 4.2022
Meditation: 1John  4, 7-10

God is Love 

As Christians, we believe that God is the source of all love. He is love, as St. John says in today’s first reading. And he has most fully expressed his love by sending his Son into the world “so that we might have life through him” (1 John 4:9). Because we know the love of God through Jesus Christ, we want other people to know it too, especially those who are far from him. How do we do that? Through love, of course!

One of the best ways you can love another person is by taking the time to get to know them and allowing them to get to know you. Such a friendship can grow as you try to anticipate a need they might have or show them in some other way that you care for them. As you build a loving, trusting relationship with that person, he or she will be more open to hearing about how much your faith means to you and how Jesus has worked in your life.

Even as you spend time with this person, you can be interceding for them. You can ask the Lord to give you his heart for this person—to see them through his eyes. You can also pray that they experience God’s love in such a personal way that it moves them to seek him and recognize him as the source of blessings in their life.

Intercession is also a great way to share the love of the Lord with someone whom you might not have a lot of daily interaction with—a distant friend or relative, for example, or someone with whom you may have a complicated relationship. It’s what you can do when you aren’t sure what else to do.

Even if you don’t see any change in a person, don’t give up. While you may never see that person profess faith this side of heaven, you can still trust that you have in some way connected them to God through your love and prayers. Never underestimate the effect this can have on someone’s life.

God is love, and through his Son Jesus, he lives in us. May we always be looking for opportunities to become bearers of Christ’s love to those who most need it!

“Jesus, show me how to touch other people with your love.”

Thứ Ba ngày 4.1.2022
Suy niệm: 1Ga 4, 7-10

Thiên Chúa là Tình Yêu

Là các tín hữu, chúng ta tin rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi tình yêu. Ngài là tình yêu, như Thánh Gioan đã nói trong bài đọc một hôm nay. Và Ngài đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài một cách trọn vẹn nhất bằng cách sai Con Ngài đến thế gian “để chúng ta nhờ Con mà được sự sống” (1Ga 4, 9). Bởi vì chúng ta biết tình yêu thương của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, nên chúng ta cũng muốn người khác biết điều đó, đặc biệt là những người ở xa Ngài. Làm sao chúng ta làm việc đó? Tất nhiên là thông qua tình yêu!

Một trong những cách tốt nhất để bạn có thể yêu thương một người khác là dành thời gian để tìm hiểu họ và cho phép họ hiểu biết bạn. Một tình bạn như vậy có thể phát triển khi bạn cố gắng đoán trước nhu cầu mà họ có thể có hoặc cho họ thấy theo cách khác rằng bạn quan tâm đến họ. Khi bạn xây dựng mối quan hệ yêu thương, tin cậy với người đó, họ sẽ cởi mở hơn để nghe về mức độ đức tin của bạn có ý nghĩa như thế nào đối với bạn và cách Chúa Giêsu đã hoạt động trong cuộc sống của bạn.

Ngay cả khi bạn dành thời gian cho người này, bạn có thể cầu nguyện cho họ. Bạn có thể cầu xin Chúa ban cho bạn trái tim của Ngài dành cho người này – để bạn nhìn thấy họ qua đôi mắt của Ngài. Bạn cũng có thể cầu nguyện để họ cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa theo cách cá nhân đến nỗi điều đó thúc đẩy họ tìm kiếm Ngài và công nhận Ngài là nguồn ơn phúc trong cuộc sống của họ.

Sự cầu nguyện thay cũng là một cách tuyệt vời để chia sẻ tình yêu thương của Chúa với người mà bạn có thể không có nhiều tương tác hằng ngày – chẳng hạn như một người bạn hoặc người thân ở xa, hoặc một người mà bạn có thể có mối quan hệ phức tạp. Đó là những gì bạn có thể làm khi không biết phải làm gì khác.

Ngay cả khi bạn không thấy bất kỳ sự thay đổi nào ở một người, đừng bỏ cuộc. Mặc dù bạn có thể không bao giờ thấy người đó tuyên xưng đức tin về Thiên đàng, nhưng bạn vẫn có thể tin tưởng rằng bằng một cách nào đó, bạn đã kết nối họ với Thiên Chúa qua tình yêu và lời cầu nguyện của bạn. Đừng bao giờ đánh giá thấp tác động của điều này đối với cuộc sống của ai đó.

Thiên Chúa là tình yêu, và qua Con của Ngài là Chúa Giêsu, Ngài sống trong chúng ta. Cầu mong chúng ta luôn tìm kiếm cơ hội để trở thành những người mang tình yêu thương của Đức Kitô cho những người cần đến nhất!

Lạy Chúa Giêsu, xin chỉ cho con cách chạm vào người khác bằng tình yêu của Chúa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *