Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > He could not see – Suy niệm theo The WAU ngày 12.01.2022

He could not see – Suy niệm theo The WAU ngày 12.01.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January. 2022

Wednesday January 12.2022
Meditation: 1Sm 3, 1-10. 19-20

He could not see. (1Sm 3: 2)

If Samuel’s calling were made into a film, an overhead camera might pan across the land of Israel and zoom in on the shrine at Shiloh, where the priest Eli lay asleep in an exterior room. Meanwhile, a voice-over would say that spiritual visions had become rare in the land and that Eli’s own vision had grown weak (1 Samuel 3:2). The movie’s hero, a boy named Samuel, would lie in another room, close to the ark of the covenant.

In this scene, the director would be portraying two “sleepers.” One, Samuel, dwells intimately close to God’s presence, unaware that he will soon be called to be Israel’s next prophet. The other, Eli, is farther away from God but familiar with his ways from a lifetime of study and service. By placing these two together, God ensures that Eli will help Samuel recognize God’s call and respond to him.

The calling of Samuel reminds us that we aren’t alone in our efforts to understand God’s call. He gives us brothers and sisters in Christ who can use their different gifts to help us hear and accept it. That means that none of us individually needs to try and discern God’s will for our lives on our own. God has united us as a body of believers, some of whom are meant to accompany and guide us on our faith journey. The Lord works through these friends, spiritual directors, and confessors to help us to “see” so that we can know and follow his will for every season of our lives.

So if you are trying to discover what God might be saying to you, you may get clarity through the help and prayers of another believer. Sometimes God wants us to rely on others just so that we can have more confidence in his direction and guidance. Not only that, but he uses these opportunities to knit us closer to one another.

Of course, we all experience some degree of trial and error in this. It took three tries before Samuel and Eli finally recognized God’s voice! But with the help of a fellow disciple, you too will be able to hear the Lord’s call and say to him, “Speak, for your servant is listening” (1 Samuel 3:10).

“Lord, send me trusted friends who can help me to follow you more closely.”

Thứ Tư ngày 12.01.2022
Suy niệm: 1Sm 3, 1-10. 19-20

Ông không còn thấy nữa (1Sm 3,2)

Nếu ơn gọi của Samuel được dựng thành phim, thì một chiếc máy quay trên cao có thể quay khắp vùng đất Israel và phóng to ngay đền thờ ở Silô, nơi tư tế Êli đang ngủ trong một căn phòng bên ngoài. Trong khi đó, một lời thuyết minh sẽ nói rằng những thị kiến thần linh đã trở nên hiếm hoi trong nước Israel và rằng thị kiến của Êli đã trở nên ít ỏi (1Sm 3,2). Anh hùng của bộ phim chính là một cậu bé tên Samuel, sẽ nằm trong một căn phòng khác, gần hòm bia giao ước.

Trong cảnh này, đạo diễn sẽ dàn dựng cảnh hai “người ngủ”. Một người tên là Samuel, sống gần gũi với sự hiện diện của Thiên Chúa mà không biết rằng mình sẽ sớm được kêu gọi trở thành nhà tiên tri tiếp theo của Israel. Người còn lại là Êli, ở xa Thiên Chúa hơn nhưng đã quen thuộc với đường lối của Ngài từ suốt cuộc đời học tập và phục vụ. Bằng cách đặt hai điều này lại với nhau, Thiên Chúa bảo đảm rằng Êli sẽ giúp Samuel nhận ra tiếng kêu gọi của Thiên Chúa và cách đáp trả lại Ngài.

Ơn gọi của Samuel nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đơn độc trong nỗ lực hiểu biết lời mời gọi của Thiên Chúa. Ngài ban cho chúng ta những anh chị em trong Đức Kitô, những người có thể sử dụng những ân sủng khác nhau của họ để giúp chúng ta lắng nghe và chấp nhận điều đó. Điều đó có nghĩa là không ai trong chúng ta cần phải tự mình cố gắng và phân biệt ý muốn của Thiên Chúa đối với cuộc sống của chúng ta. Thiên Chúa đã kết hợp chúng ta như một thân thể của các tín hữu, một số người trong số họ có ý định đồng hành và hướng dẫn chúng ta trên hành trình đức tin của mình. Chúa làm việc qua những người bạn, những người linh hướng và những người giải tội này để giúp chúng ta “nhìn thấy” để chúng ta có thể biết và làm theo ý muốn của Ngài trong mọi lúc của cuộc đời chúng ta.

Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng khám phá những gì Thiên Chúa có thể đang nói với bạn, bạn có thể nhận được sự rõ ràng thông qua sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của một tín hữu khác. Đôi khi Thiên Chúa muốn chúng ta dựa vào người khác để chúng ta có thể tin tưởng hơn vào sự chỉ dẫn và hướng dẫn của Ngài. Không chỉ vậy, Ngài còn sử dụng những cơ hội này để gắn kết chúng ta lại gần nhau hơn.

Tất nhiên, tất cả chúng ta đều trải qua một số mức độ thử nghiệm và sai sót trong việc này. Phải mất ba lần thử trước khi Samuel và Êli cuối cùng nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa! Nhưng với sự giúp đỡ của một người cùng là môn đệ, bạn cũng sẽ có thể nghe thấy tiếng Chúa gọi và nói với Ngài: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe” (1Sm 3,10).

Lạy Chúa, hãy gửi tới cho con những người bạn đáng tin cậy, những người có thể giúp con đi theo Chúa chặt chẽ hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *