Home > HISTORY > Cộng đoàn > He is out of his mind – Suy niệm theo The WAU ngày 22.01.2022

He is out of his mind – Suy niệm theo The WAU ngày 22.01.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022 

Saturday January 22th 2022
Meditation: Mark 3, 20-21

He is out of his mind (Mark 3,21)

Today is the anniversary of Roe v. Wade, the 1973 US Supreme Court decision that paved the way for legalized abortion. It’s a sad day, and many of us might feel a little like Jesus in today’s Gospel: misunderstood or even ridiculed for our commitment to pro-life causes.

It must have been hard for Jesus to learn that his relatives thought he was “out of his mind” (Mark 3:21). Perhaps it was the company he kept: tax collectors and sinners. Maybe his family couldn’t see that he was helping these people turn back to God. Perhaps the reports of his miracles seemed too outlandish. But people really were being changed and healed!

In a similar way, people may not understand our concern for the unborn and our compassion for the women who turn to abortion. They might ask why we spend time praying for them or offering to help in pregnancy centers. Nothing seems to change, so why bother?

But there are signs of hope. Between 2009 and 2018, the abortion rate in the United States decreased 24 percent. That means hearts are being changed. Women are deciding not to go through with an abortion. Those who bear the guilt and shame of what they have done are finding healing and compassion. The smallest and most defenseless of God’s children are finding advocates (Matthew 25:40). The changes may not be as dramatic as we would like, but they are happening.

The road to full recognition of the rights of the unborn is long, and we may feel as if we are just beginning. The hope for a culture of healing and mercy for those affected by abortions may appear dim. But Jesus faced an even longer road and dimmer hopes on his way to the cross. He didn’t let his detractors keep him from that road, and he never rejected them. Instead, he pressed on, filled with love for all people and trust in his heavenly Father.

We can do the same.

“Jesus, hasten the day when all unborn children are protected in law and welcomed in love!”

Thứ Bảy ngày 22.01.2022
Suy niệm: Mc 3, 20-21

Ông ta điên rồi (Mc 3,21)

Hôm nay là ngày kỷ niệm án lệ phá thai Roe vs Wade, phán quyết năm 1973 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ mở đường cho việc phá thai được hợp pháp hóa. Đó là một ngày đau buồn và nhiều người trong chúng ta có thể cảm thấy giống như Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay: bị hiểu lầm hoặc thậm chí bị chế giễu vì cam kết của chúng ta đối với các mục tiêu vì sự sống.

Hẳn là Chúa Giêsu rất khó biết rằng những người thân của ngài nghĩ rằng ngài “mất trí” (Mc 3,21). Có lẽ đó là những người bạn mà Ngài giữ lại: những người thu thuế và tội lỗi. Có thể người thân Ngài không thể thấy rằng Ngài đang giúp những người này quay trở lại với Thiên Chúa. Có lẽ những tường thuật về những phép lạ của Ngài dường như quá kỳ quặc. Nhưng mọi người thực sự đã được thay đổi và chữa lành!

Theo cách tương tự, mọi người có thể không hiểu mối quan tâm của chúng ta đối với thai nhi và lòng thương của chúng ta đối với những phụ nữ ủng hộ phá thai. Họ có thể hỏi tại sao chúng ta dành thời gian cầu nguyện cho họ hoặc đề nghị giúp đỡ tại các trung tâm thai nghén. Dường như không có gì thay đổi, vậy tại sao phải bận tâm?

Nhưng có những dấu hiệu của hy vọng. Từ năm 2009 đến 2018, tỷ lệ phá thai ở Hoa Kỳ đã giảm 24 phần trăm. Điều đó có nghĩa là trái tim đang được thay đổi. Phụ nữ quyết định không phá thai. Những người mang mặc cảm và xấu hổ về những gì họ đã làm đang tìm thấy sự chữa lành và lòng trắc ẩn. Con cái Thiên Chúa nhỏ bé và khó bảo vệ nhất đang tìm người bênh vực (Mt 25,40). Những thay đổi có thể không ấn tượng như chúng ta mong muốn, nhưng chúng đang diễn ra.

Con đường để được công nhận đầy đủ các quyền của trẻ sơ sinh còn dài, và chúng ta có thể cảm thấy như thể chúng ta mới bắt đầu. Hy vọng về một nền văn hóa chữa lành và thương xót cho những người bị ảnh hưởng bởi phá thai có thể mờ đi. Nhưng Chúa Giêsu phải đối mặt với một con đường thậm chí còn dài hơn và hy vọng mờ nhạt hơn trên đường đến thập tự giá. Ngài không để những lời gièm pha ngăn cản Ngài đi vào con đường đó, và Ngài không bao giờ từ chối họ. Thay vào đó, Ngài tiếp tục, tràn đầy tình yêu thương đối với tất cả mọi người và tin cậy nơi Cha trên trời của mình.

Chúng ta có thể làm như vậy.

Lạy Chúa Giêsu, xin mau chóng cho có một ngày mà tất cả những đứa trẻ chưa sinh ra đời đều được luật pháp bảo vệ và được chào đón trong tình yêu thương!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *