Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > The Lord of hosts was with David – Suy niệm theo The WAU ngày 24.01.2022

The Lord of hosts was with David – Suy niệm theo The WAU ngày 24.01.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022

Monday January 24th 2022
Meditation: 2Samuel 5, 1-7. 10

The Lord of hosts was with him (2Sm 5,10)

We see David in today’s first reading as he is being anointed king by all the elders of Israel. David’s story fills forty chapters in the first and second books of Samuel with tales of success and failure. But across that vast span of time, a common theme emerges for David that can also apply to us: “The Lord was with him.”

It’s easy to see evidence that the Lord was with David: he was anointed by the prophet Samuel and defeated Goliath with just a stone and a slingshot (1 Samuel 16:13; 17:1-50). He evaded King Saul’s attempts to kill him and showed mercy to Saul on many occasions (chapters 16–31). He conquered Israel’s enemies and triumphantly brought the ark of the covenant into Jerusalem (2 Samuel 6).

But there were also times that David disobeyed or strayed from the Lord. He conspired to kill Uriah after David took Uriah’s wife as his own. He also failed to defend his daughter Tamar from his violent son Amnon (2 Samuel 11, 13). Even in his last years, David disobeyed the Lord and took a census of the people of Israel to assess their strength at the end of his reign (chapter 24).

Considering his inconsistent history, how can we understand what seems like an unconditional statement: God was with David?

The truth is, God’s love for David did not rise and fall with David’s actions. The Lord knew him inside and out. Yes, David had potential for greatness, and yes, he had his weaknesses. But even when David was mired in sin, there was still some part of him that wanted to please the Lord. Even when he disobeyed, his heart was open enough to hear the call to repentance and see the error of his ways.

That can be a lesson for us. Like David, we have been blessed by God, but his love for us isn’t won by our good behavior. Even when we’re lost in sin, God is still beside us, always prepared to take us back. That’s when our hearts need to be like David’s—ready to hear and respond to God’s call to repentance, always trusting that he is with us.

“Lord, thank you for your unfailing love for David. Help me to be like David in my response to you.”

Thứ Hai ngày 24.01.2022
Suy niệm: 2Sm 5, 1-7. 10

Chúa các đạo binh ở với Đavít (2Sm 5,10)

Chúng ta thấy Đavít trong bài đọc một hôm nay khi ông được mọi trưởng lão Israel xức dầu làm vua. Câu chuyện của Đavít có bốn mươi chương trong sách Samuen thứ nhất và thứ hai với những câu chuyện về thành công và thất bại. Nhưng trong khoảng thời gian rộng lớn đó, một chủ đề chung xuất hiện đối với Đavít cũng có thể áp dụng cho chúng ta: “Chúa ở cùng anh ấy”.

Dễ dàng nhận thấy bằng chứng cho thấy Chúa ở cùng Đavít: ông được tiên tri Samuen xức dầu và đánh bại Gôliát chỉ bằng một viên đá và một cây súng cao su (1Sm 16,13; 17,1-50). Ông trốn tránh vua Saun định giết ông và nhiều lần bày tỏ lòng thương xót đối với Saun (chương 16-31). Ngài chiến thắng kẻ thù của Israel và khải hoàn rước hòm giao ước vào thành Giêrusalem (2Sm 6).

Nhưng cũng có những lần Đavít không vâng lời hoặc đi lạc khỏi Chúa. Ông âm mưu giết Uriah sau khi Đavít cướp vợ của Uriah làm vợ của mình. Ông cũng thất bại trong việc bảo vệ con gái Tamar khỏi đứa con trai hung bạo Amnon (2 Sm 11,13). Ngay cả trong những năm cuối cùng của mình, Đavít đã không vâng lời Chúa và thực hiện một cuộc điều tra dân số của dân Israel để đánh giá sức mạnh của họ vào cuối triều đại của ông (chương 24).

Xem xét lịch sử không nhất quán của ông, làm sao chúng ta có thể hiểu điều có vẻ giống như một lời tuyên bố vô điều kiện: Thiên Chúa đã ở cùng Đavít?

Sự thật là, tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho Đavít không thăng trầm theo hành động của Đavít. Chúa biết ông từ trong ra ngoài. Đúng, Đavít có tiềm năng cho sự vĩ đại, và vâng, ông có những điểm yếu của mình. Nhưng ngay cả khi Đavít sa lầy trong tội lỗi, vẫn có một số phần trong ông muốn làm vui lòng Chúa. Ngay cả khi ông không vâng lời, tâm hồn ông vẫn đủ rộng mở để nghe lời kêu gọi ăn năn và nhìn thấy lỗi lầm trên đường đi của mình.

Đó có thể là một bài học cho chúng ta. Giống như Đavít, chúng ta đã được Chúa ban ơn phước, nhưng tình yêu của Ngài dành cho chúng ta không phải do hành vi tốt của chúng ta mà có được. Ngay cả khi chúng ta chìm đắm trong tội lỗi, Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta, luôn chuẩn bị để đưa chúng ta trở lại. Đó là lúc tâm hồn chúng ta cần giống như Đavít – sẵn sàng lắng nghe và đáp lại lời kêu gọi thống hối của Thiên Chúa, luôn tin tưởng rằng Ngài ở cùng chúng ta.

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì tình yêu không cùng của Chúa dành cho Đavít. Xin giúp con giống như Đavít trong việc đáp trả tiếng Chúa mời gọi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *