Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > Keep the mandate of the Lord – Suy niệm theo The WAU ngày 3.02.2022

Keep the mandate of the Lord – Suy niệm theo The WAU ngày 3.02.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Thursday February 3th 2022
Meditation: 1Kings 2, 1-4. 10-12

Keep the mandate of the Lord, your God, following his ways. (1 Kings 2:3)

We know that King David lived a far from perfect life. In addition to his most famous sin—his taking of another man’s wife, Bathsheba, and the murder of her husband, Uriah, to cover up his sin—there were other ways that he failed to follow the Lord (see 2 Samuel 13:14-20; 24:2-15). Given these past sins, how could David tell his son Solomon to follow the ways of the Lord? Was he being a hypocrite?

No! Solomon was probably already well aware of the sins in his father’s life. And yet he learned important lessons about following the Lord from David’s transgressions as well as from his successes.

Today’s reading has something important to teach us as well. No matter what your past mistakes or even your current struggles, you are a credible witness who can point people to the Lord. In your successes and high points, you can give credit to God for the grace he gave you to follow him and obey his commandments. And in your failures and low points, you can speak about what might have gone wrong in your life because you departed from God’s ways.

Perhaps even more important, you can recount how you experienced the Lord’s mercy when you repented of your sins. Such stories demonstrate that God is faithful, even when we are not, and that he will never leave us, even when we stray from him.

So how has God revealed his love and mercy to you through your successes and failures? Or how is he demonstrating his love to you even now, in your everyday life? Take some time to reflect and pray about this. Wherever you’re at, whether it’s a high point or a low point, you can testify to the presence and power and goodness of God.

Like David, we are all “earthen vessels,” but God’s power is often more evident in our weaknesses than in our strengths (2 Corinthians 4:7; 12:9). Your testimony can stir up the faith of those around you and help them to realize that they too are qualified to witness to the goodness of the Lord.

“Lord, be glorified in my weaknesses as well as in my strengths.”

Thứ Năm ngày 3.02.2022
Suy niệm: 1V 2, 1-4. 10-12
Hãy tuân giữ lệnh truyền của Chúa, Thiên Chúa của người, hãy đi theo các đường lối của Người (1K 2,3)

Suy niệm:

Chúng ta biết rằng Vua Đavít đã sống rất xa cuộc sống hoàn hảo. Ngoài tội lỗi nổi tiếng nhất của ông – việc ông lấy vợ người khác, Bathsheba, và giết chồng của cô, Uriah, để che đậy tội lỗi của mình – còn có những cách khác khiến ông không còn theo Chúa (xin xem 2Sm 13,14-20; 24, 2-15). Với những tội lỗi trong quá khứ, làm thế nào Đavít có thể bảo con trai mình là Salomon đi theo đường lối của Chúa? Ông ta có phải là một kẻ đạo đức giả không?

Không! Solomon có lẽ đã nhận thức rõ về những tội lỗi trong cuộc đời của cha mình. Tuy nhiên, anh đã học được những bài học quan trọng về việc đi theo Chúa từ những lần vi phạm của Đavít cũng như từ những thành công của ông.

Bài đọc hôm nay cũng có một số điều quan trọng để dạy chúng ta. Bất kể lỗi lầm trong quá khứ của bạn là gì hoặc thậm chí là những khó khăn hiện tại của bạn, bạn là một nhân chứng đáng tin cậy có thể chỉ cho mọi người về Chúa. Trong những thành công và đỉnh cao của mình, bạn có thể quy công trạng cho Thiên Chúa vì ân sủng mà Ngài đã ban để bạn đi theo và tuân giữ các điều răn của Ngài. Và trong những lúc thất bại và sa sút, bạn có thể nói về những gì có thể đã sai trong cuộc sống của bạn vì bạn đã rời xa đường lối của Thiên Chúa.

Có lẽ còn quan trọng hơn nữa, bạn có thể kể lại cách bạn đã trải nghiệm lòng thương xót của Chúa khi ăn năn tội lỗi của mình. Những câu chuyện như vậy chứng tỏ rằng Thiên Chúa thành tín, ngay cả khi chúng ta không thành tín, và Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta, ngay cả khi chúng ta rời xa Ngài.

Vậy Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài cho bạn qua những thành công và thất bại của bạn như thế nào? Hay Ngài thể hiện tình yêu của mình với bạn ngay cả bây giờ, trong cuộc sống hằng ngày của bạn như thế nào? Hãy dành một chút thời gian để suy gẫm và cầu nguyện về điều này. Bất cứ nơi nào bạn đang ở, cho dù đó là đỉnh cao hay sa sút, bạn có thể làm chứng cho sự hiện diện, quyền năng và sự tốt lành của Thiên Chúa.

Giống như Đavít, tất cả chúng ta đều là “bình sành bằng đất”, nhưng quyền năng của Thiên Chúa thường thể hiện rõ ràng ở những điểm yếu hơn là điểm mạnh của chúng ta (2Cr 4,7; 12,9). Lời chứng của bạn có thể khuấy động đức tin của những người xung quanh bạn và giúp họ nhận ra rằng họ cũng có đủ tư cách để làm chứng cho sự nhân từ của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho danh Chúa được tôn vinh trong điểm yếu cũng như điểm mạnh của con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *