Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > Be holy, for I, the Lord, your God, am holy – Suy niệm theo The WAU ngày 07.3.2022

Be holy, for I, the Lord, your God, am holy – Suy niệm theo The WAU ngày 07.3.2022

Monday March 8th 2022
Meditation: Leviticus 19, 1-2. 11-18

Be holy, for I, the Lord, your God, am holy (Leviticus 19: 2)

Doesn’t this command—to be holy as God is holy—sound impossible, and therefore a little frightening? We know that God is holy; we repeat it three times at every Mass when we pray, “Holy, holy, holy, Lord God of hosts.” And somehow we are supposed to be holy as he is? It does give us pause.

So pause. Then remember that the job of being the all-holy God has already been taken. That is not his call for you. Rather, to become holy is to acknowledge God as the source of life—both of your life and of his life in you. As the Catechism of the Catholic Church says, God is “the fullness of Being and of every perfection”; from him we receive all that we are and all that we have (213). God, the source of all life and all holiness, is already living in you through his Holy Spirit. You received this life in Baptism, and it was strengthened in you in Confirmation.

Once you recognize that your holiness can come only from God’s life in you, you can begin to “be holy” by doing the things that nourish that life. You can spend time in his presence by praying and receiving the sacraments. You can study the Gospels so that you can learn from Jesus what holiness in a human being looks like. You can determine to follow God’s commandments as best you know how, examining your conscience often and repenting when you realize you’ve fallen short. You can care for the people who are most in need. As you do these things, God’s life in you will grow and spill out to the people you encounter each day.

God has made you unique so that you can manifest his holiness as no one else can. So trust him when he tells you to be holy. Trust that as you cooperate with him, he will show you, day by day, how to grow in his love. Trust him to give you all that you need—wisdom, vision, strength, and energy. As you go through your day, keep opening your heart to the One who is the source of all life and holiness. And don’t be afraid—holiness is not impossible!

“Father, thank you for inviting me to be holy. Show me how I can respond to that call today.”

Suy niệm: Lv 19, 1-2. 11-18

Hãy nên thán h, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi là Đấng Thánh (Lv 19,2)

Chẳng phải mệnh lệnh – hãy nên thánh như Thiên Chúa là Đấng thánh này – là điều không thể, và do đó hơi đáng sợ phải không? Chúng ta biết rằng Thiên Chúa là thánh; chúng ta lặp lại điều đó ba lần trong mỗi Thánh lễ khi chúng ta cầu nguyện, “Thánh, thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa của các đạo binh”. Và bằng cách nào đó chúng ta được cho là thánh thiện như Ngài? Nó khiến chúng ta phải suy nghĩ.

Vì vậy, hãy suy nghĩ. Sau đó, hãy nhớ rằng công việc trở nên hoàn thiện Thiên Chúa toàn năng đã được thực hiện. Đó không phải là lời mời gọi của Ngài dành cho bạn. Đúng hơn, trở nên thánh là thừa nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống – cả sự sống của bạn và sự sống của Ngài trong bạn. Như Sách Giáo lý Công giáo đã nói, Thiên Chúa là “sự viên mãn của Hữu thể và của mọi sự hoàn hảo”; từ Ngài, chúng ta nhận được tất cả những gì chúng ta là và tất cả những gì chúng ta có (213). Thiên Chúa, nguồn gốc của mọi sự sống và mọi sự thánh thiện, đang sống trong bạn nhờ Thánh Thần của Ngài. Bạn đã nhận được sự sống này trong Bí tích Rửa tội, và nó được củng cố trong bạn trong Bí tích Thêm sức.

Một khi bạn nhận ra rằng sự thánh thiện của bạn chỉ có thể đến từ sự sống của Thiên Chúa trong bạn, bạn có thể bắt đầu “nên thánh” bằng cách làm những điều nuôi dưỡng sự sống đó. Bạn có thể dành thời gian trước sự hiện diện của Ngài bằng cách cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Bạn có thể nghiên cứu các sách Tin mừng để có thể học hỏi nơi Chúa Giêsu sự thánh thiện nơi con người sẽ như thế nào. Bạn có thể quyết tâm làm theo các điều răn của Thiên Chúa khi biết cách tốt nhất, xét mình thường xuyên và ăn năn khi nhận ra mình đã thiếu sót. Bạn có thể quan tâm đến những người đang khó khăn. Khi bạn làm những điều này, sự sống của Thiên Chúa trong bạn sẽ lớn lên và tràn ra cho những người bạn gặp mỗi ngày.

Thiên Chúa đã biến bạn thành duy nhất để bạn có thể biểu lộ sự thánh thiện của Ngài mà không ai khác có thể làm được. Vì vậy, hãy tin tưởng Ngài khi Ngài bảo bạn hãy nên thánh. Hãy tin tưởng rằng khi bạn hợp tác với Ngài, Ngài sẽ chỉ cho bạn từng ngày, cách phát triển trong tình yêu của Ngài. Hãy tin tưởng để Ngài trao cho bạn tất cả những gì bạn cần – trí tuệ, tầm nhìn, sức mạnh và năng lượng. Khi bạn trải qua một ngày của mình, hãy tiếp tục mở rộng trái tim của bạn với Đấng là nguồn gốc của mọi sự sống và thánh thiện. Và đừng sợ – sự thánh thiện không phải là không thể!

Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã mời gọi con nên thánh. Xin chỉ cho con cách để con có thể đáp lại lời mời gọi đó ngày hôm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *