Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > Our God, are compassion and forgiveness! – Suy niệm theo The WAU ngày 14.3.2022

Our God, are compassion and forgiveness! – Suy niệm theo The WAU ngày 14.3.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022

Monday March 14th 2022
Meditation: Daniel  9, 4-10

Yours, O Lord, our God, are compassion and forgiveness! (Daniel 9:9)

Have you ever driven through a puddle of water only to discover that it was covering a deep pothole? Depending upon how deep the hole is, you may find that you have caused real damage to your car.

Our journey with the Lord can sometimes resemble that unfortunate encounter with a pothole. Think about it: you start the day with a perfect plan of how you want your walk with the Lord to go, but then you stray from the path. Maybe you lash out at a family member, or you engage in gossip during lunch with a friend. Maybe you tell a “white lie,” or you look at someone lustfully. Suddenly, your whole plan is thrown out of alignment. You might feel trapped in guilt and shame. Even though you know you are trying to grow closer to God, your inability to follow your own goals weighs you down.

In today’s first reading, Daniel is in a similar place. He is distraught over how the sins of his people, as well his own sin, have resulted in their exile from Jerusalem. In these seven short verses, Daniel mentions shame, abandonment, and rebellion six times. But even in the face of so much sin, Daniel doesn’t get stuck in shame or guilt. Instead, he recalls God’s steadfast love and mercy. And he doesn’t just recall it; he clings to it. He holds onto it so tightly that it gives him the strength to keep serving the Lord despite all the sin.

Remember this whenever you feel ashamed for having fallen into a pothole. Yes, your initial plan may have been derailed. Yes, it may feel as if you’ll never get out of that hole. But God is still with you. He hasn’t forgotten you, and he certainly hasn’t given up on you. He is waiting for you to take hold of his mercy. He’s offering you the grace not just to be forgiven but to change as well.

You don’t ever have to resign yourself to guilt. You don’t ever have to feel helpless in the fight against sin. Embrace God’s infinite mercy. Ask him for forgiveness—and then forgive yourself. Let him pull you out of that hole and set you back on the road.

“Lord, I believe that you are a God of compassion and forgiveness!”

Thứ Hai ngày 14.3.2022
Suy niệm: Đn 9, 4-10

Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ

Bạn đã bao giờ lái xe qua một vũng nước chỉ để phát hiện ra rằng nó đang che đậy một ổ gà sâu không? Tùy thuộc vào độ sâu của cái lỗ, bạn có thể thấy rằng bạn đã gây ra thiệt hại thực sự cho chiếc xe của mình.

 Cuộc hành trình của chúng ta với Chúa đôi khi có thể giống như cuộc gặp gỡ bất hạnh với một cái ổ gà. Hãy nghĩ về điều đó: bạn bắt đầu một ngày với một kế hoạch hoàn hảo về cách bạn muốn bước đi của mình với Chúa, nhưng sau đó bạn đi lạc khỏi con đường. Có thể bạn đả kích một thành viên trong gia đình, hoặc bạn nói chuyện phiếm trong bữa trưa với một người bạn. Có thể bạn nói một “lời nói dối trắng trợn” hoặc bạn nhìn ai đó một cách thèm muốn. Đột nhiên, toàn bộ kế hoạch của bạn bị mất thăng bằng. Bạn có thể cảm thấy bị mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Mặc dù bạn biết mình đang cố gắng đến gần Thiên Chúa hơn, nhưng việc bạn không có khả năng làm theo các mục tiêu của chính mình đã khiến bạn suy sụp.

 Trong bài đọc một hôm nay, Đanien cũng ở một nơi tương tự. Ông đau buồn vì tội lỗi của dân tộc mình, cũng như tội lỗi của chính ông, đã dẫn đến việc họ bị lưu đày khỏi Giêrusalem. Trong bảy câu ngắn ngủi này, Đanien đề cập đến sự xấu hổ, bị bỏ rơi và nổi loạn sáu lần. Nhưng ngay cả khi đối mặt với quá nhiều tội lỗi, Đanien không hề cảm thấy xấu hổ hay cảm thấy tội lỗi. Thay vào đó, ông nhớ lại tình yêu và lòng thương xót kiên định của Thiên Chúa. Và ông không chỉ nhớ lại nó; ông bám vào nó. Ông giữ chặt nó đến nỗi nó cho ông sức mạnh để tiếp tục phục vụ Chúa bất chấp mọi tội lỗi.

 Hãy nhớ điều này bất cứ khi nào bạn cảm thấy xấu hổ vì đã rơi vào ổ gà. Đúng, kế hoạch ban đầu của bạn có thể đã bị trật đường rày. Đúng, bạn có thể cảm thấy như thể bạn sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cái lỗ đó. Nhưng Thiên Chúa vẫn ở bên bạn. Ngài không quên bạn, và Ngài chắc chắn không từ bỏ bạn. Ngài đang đợi bạn bám lấy lòng thương xót của Ngài. Ngài ban cho bạn ân sủng không chỉ để được tha thứ mà còn để thay đổi.

 Bạn không bao giờ phải cam chịu tội lỗi. Bạn không bao giờ phải cảm thấy bất lực trong cuộc chiến chống lại tội lỗi. Hãy đón nhận lòng thương xót vô hạn của Chúa. Hãy cầu xin Ngài tha thứ – và sau đó tha thứ cho chính mình. Hãy để Ngài kéo bạn ra khỏi cái hố đó và đưa bạn trở lại con đường.

 Lạy Chúa, con tin rằng Chúa là một vị Thiên Chúa giàu lòng trắc ẩn và tha thứ!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *