Home > PRAYERS > Suy niệm Chúa nhật > Seek what is above – Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh – C

Seek what is above – Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh – C

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/04/17/362161/

Daily Meditation: Colossians 3:1-4
Seek what is above. (Colossians 3:1)

For all the “Alleluias” we will sing at Mass today, there is an unsettling lack of finality in the Gospel reading. With Mary Magdalene, we discover an empty tomb. With Peter and John, we run to that tomb only to find burial cloths. And with them we come away with more questions than answers.

Where’s the joy? Where are the Alleluias?

St. Paul gives us a clue in the second reading. “Seek what is above,” he tells us (Colossians 3:1). We’ve already been raised with Jesus; now is the time to seek out a personal encounter with him. Don’t just wait for the Lord to appear. Go and look for him.

Be like Mary Magdalene, who wouldn’t rest until she found the One she was looking for (John 20:11-16). She was privileged to be the first person to see the risen Lord.

Be like the disciples on the road to Emmaus, who listened intently as Jesus spoke to them (Luke 24:27-29). Their hearts began to burn, and they recognized him as he broke bread with them.

Even be like Thomas, who insisted on having his own personal encounter with the Lord (John 20:25). He ended up proclaiming, “My Lord and my God!” (20:28, emphasis added).

Seek the Lord today. Cry out, “Glory to God!” with all your heart. As you renew your baptismal promises, proclaim, “I do!” with firm conviction. Pray, “Only say the word, and my soul shall be healed,” trusting that Jesus really has saved you.

Christ is risen. He has defeated sin and conquered death. He has done everything that you could never do in order to rescue you. Now he asks you to do the one thing that he cannot do for you: seek him. He promises that if you do, you will find him. And finding him, you will join the angels and saints in their unending “Alleluia!”

“Jesus, fill me with your joy today!”

Suy niệm: Cl 3,1-4
“Hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới” (Lc 22,14).

Đối với tất cả những lời “Alleluia” mà chúng ta sẽ hát trong Thánh Lễ hôm nay, thiếu hẳn mục đích chính trong bài đọc Tin Mừng. Với Maria Madalena, chúng ta khám phá ra một ngôi mộ trống. Với Phêrô và Gioan, chúng ta tới ngôi mộ đó chỉ để tìm những khăn chôn cất (Chúa Giêsu). Và cùng với họ, chúng ta sẽ bỏ đi với nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

Niềm vui ở đâu? Những lời Alleluia ở đâu?

Thánh Phaolô cho chúng ta một manh mối trong bài đọc thứ hai. Người nói với chúng ta: “Hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới” (Cl 3,1). Chúng ta đã được sống lại với Chúa Giêsu; đây là lúc tìm kiếm một cuộc gặp gỡ cá nhân với Người. Đừng đợi chờ Thiên Chúa xuất hiện. Hãy đi và tìm kiếm Người.

Hãy giống như Maria Madalena, người không nghỉ ngơi cho đến khi tìm thấy Đấng mà chị đang tìm kiếm (Ga 20,11-16). Chị được diễm phúc là người người đầu tiên được nhìn thấy Chúa sống lại.

Hãy giống như các môn đệ trên đường Emmau, người đã chăm chú lắng nghe khi Chúa Giêsu đã nói với họ (Lc 24,27-29). Tâm hồn họ bắt đầu bừng cháy lên, và họ đã nhận ra Người khi Người bẻ bánh với họ.

Thậm chí hãy giống như Tôma, người đã khăng khăng muốn có cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa (Ga 20,25). Cuối cùng, ông đã tuyên bố: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28, được thêm vào để nhấn mạnh).

Hôm nay, bạn hãy tìm kiếm Chúa. Hãy kêu lên: “Vinh danh Thiên Chúa!” với tất cả tâm hồn bạn. Khi bạn làm mới lại những lời hứa của mình khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, “tôi tin!” với sự xác tín mạnh mẽ. Hãy cầu nguyện “(Lạy Chúa), chỉ cần Chúa nói một lời thì linh hồn con sẽ được lành mạnh”, với lòng tin tưởng rằng Chúa Giêsu đã thực sự cứu bạn.

Chúa Kitô đã sống lại. Người đã đánh bại tội lỗi và chiến thắng sự chết. Người đã làm mọi thứ mà bạn có thể không bao giờ làm để cứu thoát bạn. Giờ đây, Người yêu cầu bạn làm một điều mà Người không thể làm cho bạn: hãy tìm kiếm Người. Người hứa rằng nếu bạn tìm, bạn sẽ thấy Người. Và khi tìm thấy Người, bạn sẽ tham gia cùng các thiên thần và các thánh trong lời ca “Alleluia!” không ngừng của các ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin đổ đầy tâm hồn con niềm vui của Chúa hôm nay”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *