Home > PRAYERS > Suy niệm song ngữ: Đây là Đức Chúa; chúng ta chờ đón Người

Suy niệm song ngữ: Đây là Đức Chúa; chúng ta chờ đón Người

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Wednesday (December 1)

“This is the LORD – we have waited for him”

Scripture: Matthew 15:29-37   

29 And Jesus went on from there and passed along the Sea of Galilee. And he went up on the mountain, and sat down there. 30 And great crowds came to him, bringing with them the lame, the maimed, the blind, the dumb, and many others, and they put them at his feet, and he healed them, 31 so that the throng wondered, when they saw the dumb speaking, the maimed whole, the lame walking, and the blind seeing; and they glorified the God of Israel. 32 Then Jesus called his disciples to him and said, “I have compassion on the crowd, because they have been with me now three days, and have  nothing to eat; and I am unwilling to send them away hungry, lest they faint on the way.” 33 And the disciples said to him, “Where are we to get bread enough in the desert to feed so great a crowd?” 34 And Jesus said to them, “How many loaves have you?” They said, “Seven, and a few small fish.” 35 And commanding the crowd to sit down on the ground, 36 he took the seven loaves and the fish, and having given thanks he broke them and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the  crowds. 37 And they all ate and were satisfied; and they took up seven baskets full of the broken pieces left over.

Thứ Tư     1-12          Đây là Đức Chúa; chúng ta chờ đón Người

Mt 15,29-37

29 Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó.30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành,31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.32 Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.”33 Các môn đệ thưa: “Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? “34 Đức Giê-su hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh? ” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ.”35 Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất.36 Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông.37 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.

 

Meditation: What sign does God give his people that the promised Messiah, God’s Anointed Son, will come to bring his heavenly peace and blessing and kingdom power to overcome the power of sin and oppression? In Jesus’s time the people were in eager expectation that the Messiah would come soon. The prophets foretold that he would come in the power of Elijah and would perform mighty signs like Moses did when he delivered his people from slavery in Egypt. Some 700 years before Jesus came, Isaiah had prophesied that God would provide a heavenly banquet for all peoples and would destroy death once and for all (Isaiah 25:6-8). Jesus, God’s Anointed Son, came to fulfill that promise.  

Signs of the coming of God’s kingdom of grace and power

Jesus’ miracles are both a sign of the coming of God’s kingdom and a demonstration of God’s power to deliver his people from slavery to sin and Satan’s oppressive rule. Jesus’ miracles also showed the magnitude of God’s mercy.

When the disciples were confronted by Jesus with the task of feeding four thousand people many miles away from any source of food, they exclaimed: Where in this remote place can anyone get enough bread to feed them (Matthew 15:33)? The Israelites were confronted with the same dilemma when they fled Egypt and found themselves in a barren wilderness. Like the miraculous provision of manna in the wilderness (Exodus 16:4, 15; Psalm 78:24-25), Jesus, himself provides bread in abundance for the hungry crowd who came out into the desert to seek him. The Gospel records that all were satisfied and they took up what was leftover.

Jesus nourishes us with the true bread of heaven

In the multiplication of the loaves and fishes we see a sign and a symbol of what God always does. God knows our needs and he cares. When God gives, he gives in abundance. The Gospel account records that the leftovers from the miraculous meal was more than seven times the amount they began with. Seven is a symbol of completion and wholeness. When God gives, he gives until we are satisfied. When God works for his people he gives abundantly – more than we could deserve and more than we need. He nourishes us with his life-giving word and with the bread of heaven. In the kingdom of heaven God will feast us at his banquet table. Are you satisfied with God’s provision for you? And do you long with expectant hope for the coming of his kingdom in all its fullness?

 

 

Lord Jesus, you alone can satisfy the longing and hunger in our hearts. May I thirst for your kingdom and find joy in your presence. Give me the true bread of heaven and nourish me with your life-giving word.”

 

Suy niệm:  Dấu chỉ nào Thiên Chúa ban cho dân Người về Đấng Messia theo lời hứa, Người Con được xức dầu của Thiên Chúa, sẽ đến để đem bình an và phúc lành và quyền lực thiên quốc của Người hầu chế ngự sức mạnh của tội lỗi và sự áp bức? Trong thời Đức Giêsu, dân chúng đang mong chờ Đấng Messia sắp sửa ngự đến. Các ngôn sứ đã tiên báo rằng Đấng Messia sẽ đến trong uy quyền của Êlia và sẽ thực hiện những dấu chỉ quyền năng như Môisen đã làm khi ông giải thoát dân người ra khỏi cảnh nô lệ ở Aicập. Khoảng 700 năm trước khi Đức Giêsu đến, ngôn sứ Isaia đã tiên báo rằng Thiên Chúa sẽ dọn bữa tiệc thiên quốc cho tất cả mọi dân tộc và sẽ hủy diệt sự chết một lần thay cho tất cả (Is 25, 6-8). Đức Giêsu, Người Con được xức dầu của Thiên Chúa, đã đến để hoàn thành lời hứa ấy.

Các dấu chỉ của vương quốc ơn sủng và quyền năng của Thiên Chúa sẽ đến

  Các phép lạ của Đức Giêsu vừa là dấu chỉ của vương quốc Thiên Chúa đang đến và sự thể hiện quyền uy của Thiên Chúa để giải thoát dân Người khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và quyền thống trị của Satan. Các phép lạ của Đức Giêsu cũng bày tỏ tầm quan trọng lòng thương xót của Thiên Chúa.

Khi các môn đệ đứng trước nhiệm vụ Ðức Giêsu trao phó nuôi ăn bốn ngàn người, cách xa những nơi có lương thực nhiều dặm đường, họ thốt lên: Trong nơi xa xôi hẻo lánh này, lấy đâu ra đủ bánh để cho mọi người ăn (Mt 15,33)? Dân Israel cũng đã gặp cùng một vấn đề tương tự khi họ trốn khỏi nước Aicập và thấy mình ở trong nơi hoang vắng khô cằn. Giống như phép lạ bánh manna trong hoang địa (Xã hội 16,4.15; Thất vọng 78,24-25), Ðức Giêsu, chính Người đã ban bánh dư dật cho đám đông đói khát, những người đã vào hoang địa để tìm kiếm Người. Tin mừng kể lại rằng tất cả đã được no nê và họ còn thu lại những gì còn thừa.

Đức Giêsu nuôi dưỡng chúng ta với bánh từ trời đích thật

Trong việc hóa bánh và cá ra nhiều, chúng ta thấy một dấu chỉ và một biểu tượng về những gì Thiên Chúa luôn luôn thực hiện. Thiên Chúa biết rõ những nhu cầu của chúng ta và Người quan tâm. Khi Thiên Chúa ban, Người ban cách dư dật. Câu chuyện Tin mừng thuật lại rằng số bánh thừa từ bữa ăn lạ lùng nhiều hơn gấp bảy lần con số ban đầu. Số 7 là biểu tượng của sự trọn vẹn và hoàn hảo. Khi Thiên Chúa ban, Người ban cho tới khi chúng ta thỏa mãn. Khi Thiên Chúa hành động cho dân Người, Người ban cho cách dư dật – hơn cả chúng ta đáng được và hơn cả chúng ta cần. Người nuôi dưỡng chúng ta với Lời ban sự sống của Người và với bánh bởi Trời. Trong nước Trời, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta ăn uống nơi bàn tiệc của Người. Bạn có thỏa mãn với sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho bạn không? Bạn có khao khát với niềm hy vọng kiên vững cho vương quốc sắp đến của Người đến trong tất cả sự viên mãn của nó không?

Lạy Chúa Giêsu, một mình Chúa có thể làm thỏa mãn nỗi đói khát trong tâm hồn chúng con. Chớ gì con luôn khao khát vương quốc của Chúa và tìm thấy niềm vui trong sự hiện diện của Chúa. Xin ban cho con bánh chân thật của nước Trời và nuôi dưỡng con với Lời ban sự sống của Chúa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *