Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > Jesus poured forth the… Holy Spirit – Suy niệm theo The WAU, Thứ Hai tuần Bát nhật Phục Sinh 0

Jesus poured forth the… Holy Spirit – Suy niệm theo The WAU, Thứ Hai tuần Bát nhật Phục Sinh 0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Meditation: Acts 2, 14. 22-33

Jesus poured forth the… Holy Spirit. (Acts 2:33)

Christ is risen! Alleluia! On this second day of the Octave of Easter, the Church continues to celebrate Jesus’ resurrection by turning to Peter’s famous speech on Pentecost. Throughout the Easter season, we will read through the Book of Acts to see the difference the Holy Spirit made in the lives of the apostles. We’ll see how the Spirit changed them from fearful men hiding from the religious authorities into bold and fearless preachers of the good news. 

At our baptism, we received the same Spirit that the apostles did. And we too have been changed by the Spirit! Each day he wants to guide us and empower us. As he did with the disciples, he can use us in ways we might not even imagine. So how can we open ourselves more fully to his action in our lives? Here are some suggestions: 

Be alert. It’s so easy, given our busyness and distractions, to miss the Holy Spirit’s action in our daily lives. Or perhaps we don’t expect him to work through us. But if we keep our “antenna” pointed in his direction, we will hear him. Maybe he’ll ask us to reach out to a fellow parishioner or speak an encouraging word to a family member. We never know what he might nudge us to do unless we listen. 

Step out in faith. The Holy Spirit prompted Peter to speak, but Peter still had to open his mouth, raise his voice, and begin talking. He might have been tempted to feel unworthy or nervous. But the Holy Spirit was prompting him to preach, so he did. Like Peter, we may need to get out of our comfort zone or try something new if we feel the Spirit is leading us. 

Persevere, even when it takes time or when the Holy Spirit works in a way we didn’t expect. We won’t always see immediate or abundant fruit, and the waiting may be difficult. It wasn’t easy for the apostles, but in the long run, look at the fruit they bore! 

This Easter season, try to be open to the power of the Holy Spirit in your life. Each day pray, “Come, Holy Spirit!” Then listen, step out in faith, and persevere through any trials you may encounter. Remember, the risen Christ is in you! 

“Holy Spirit, I’m listening. Speak to me today.” 

Thứ Hai tuần Bát nhật Phục Sinh
ngày 18.4.2022

Suy niệm: Cv 2, 14. 22-33

Chúa Giêsu tuôn đổ… Chúa Thánh Thần (Cv 2,33)

Chúa Kitô đã sống lại! Alleluia! Vào ngày thứ hai của Tuần Bát nhật Phục sinh, Giáo hội tiếp tục kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu bằng cách chuyển sang bài diễn văn nổi tiếng của Phêrô vào Lễ Ngũ Tuần. Trong suốt Mùa Phục sinh, chúng ta sẽ đọc qua Sách Công vụ để thấy sự khác biệt mà Chúa Thánh Thần đã tạo ra trong đời sống của các Tông đồ. Chúng ta sẽ thấy cách Thánh Thần thay đổi họ từ những người sợ hãi trốn tránh các nhà chức trách tôn giáo thành những người rao giảng Tin mừng dũng cảm và không sợ hãi. 

Khi chịu phép Rửa, chúng ta đã nhận được cùng Thánh Thần giống như các Tông đồ đã nhận. Và chúng ta cũng đã được thay đổi bởi Thánh Thần! Mỗi ngày Ngài muốn hướng dẫn chúng ta và trao quyền cho chúng ta. Như đã làm với các môn đệ, Ngài có thể sử dụng chúng ta theo những cách mà chúng ta có thể không tưởng tượng được. Vậy làm thế nào chúng ta có thể cởi mở hơn với hành động của Ngài trong cuộc sống của chúng ta? Đây là một vài gợi ý: 

Hãy tỉnh thức. Thật dễ dàng, với sự bận rộn và mất tập trung của chúng ta, để bỏ lỡ hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống hằng ngày. Hoặc có lẽ chúng ta không mong đợi Ngài làm việc thông qua chúng ta. Nhưng nếu chúng ta giữ “ăng-ten” của mình chỉ về hướng của Ngài, chúng ta sẽ nghe thấy Ngài. Có thể Ngài sẽ yêu cầu chúng ta liên hệ với một giáo dân khác hoặc nói một lời động viên với một thành viên trong gia đình. Chúng ta không bao giờ biết Ngài có thể thúc đẩy chúng ta làm gì trừ khi chúng ta lắng nghe. 

Hãy bước đi trong đức tin. Chúa Thánh Thần thúc giục Phêrô nói, nhưng Phêrô vẫn phải mở miệng, cất giọng và bắt đầu nói. Ông có thể đã bị cám dỗ để cảm thấy không xứng đáng hoặc lo lắng. Nhưng Chúa Thánh Thần thúc giục ông rao giảng, vì vậy ông đã làm. Giống như Phêrô, chúng ta có thể cần phải ra khỏi vùng an toàn của mình hoặc thử một điều gì đó mới mẻ nếu chúng ta cảm thấy Thánh Thần đang dẫn dắt chúng ta. 

Hãy kiên trì, ngay cả khi cần thời gian hoặc khi Chúa Thánh Thần hoạt động theo cách mà chúng ta không ngờ tới. Không phải lúc nào chúng ta cũng thấy trái cây ngay lập tức hoặc dồi dào, và việc chờ đợi có thể khó khăn. Điều đó không hề dễ dàng đối với các Tông đồ, nhưng về lâu dài, hãy nhìn vào thành quả mà họ đã gặt hái được! 

Mùa Phục sinh này, hãy cố gắng cởi mở để đón nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của bạn. Mỗi ngày hãy cầu nguyện, “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!” Sau đó, hãy lắng nghe, bước đi trong đức tin và kiên trì vượt qua bất kỳ thử thách nào bạn có thể gặp phải. Hãy nhớ rằng, Đức Kitô Phục sinh đang ở trong bạn! 

Lạy Chúa Thánh Thần, con đang lắng nghe. Xin hãy nói với con hôm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *