Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > In the name of Jesus Christ the Nazorean – SN theo The WAU, Thứ Tư tuần Bát nhật Phục Sinh

In the name of Jesus Christ the Nazorean – SN theo The WAU, Thứ Tư tuần Bát nhật Phục Sinh

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Wednesday April 20th 2022
Meditation: Acts 3:1-10

In the name of Jesus Christ  the Nazorean… (Acts 3: 6)

Public officials will sometimes announce the passage of a law or decision with the words “By the authority vested in me . . . ” They’re saying that they are “vested” or “clothed” with an authority that is higher than their own. More than simply naming that authority, they’re saying that this authority has been given to them. Whether it’s a federal constitution or a state law, that’s the authority that makes the official’s statement effective. 

That is what Peter was doing when he prayed for this man to finally be able to walk. He was acting on behalf of a higher authority—Jesus Christ. He wasn’t just saying Jesus’ name for effect. Peter had been commissioned by Jesus. He had been filled with Jesus’ Spirit at Pentecost. That gave him and the other apostles Jesus’ own power to heal, to evangelize, and to be witnesses to the world. Peter believed in this power because he had seen Jesus heal and heard him say, “Whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these” (John 14:12). 

As baptized Christians, we have all been given that authority too. Like the disciples, we too have been sent to “Go, therefore, and make disciples of all nations” (Matthew 28:19). Like Peter, we can call on the name of Jesus. Take a moment to think about how powerful that name is. It is mightier than any other name. It’s the name to which all of creation must bow (Philippians 2:9-10). 

So the next time you are praying for something difficult, don’t just think about the difficulty. Think about whom you’re praying to: Jesus, whose name means “God saves.” He has sent you with his authority to do his works. When you call on him with a sincere heart, he will come to you. When you say his name with reverence, he is there with you. It’s true whether you pray for a friend’s healing or your own. It’s true whether you ask for patience, strength, wisdom, or peace. It’s true even if your prayer isn’t answered exactly how or when you hoped it would be. Jesus hears you. So don’t fail to call on his name!

 “Lord Jesus Christ, I praise you for your powerful name!” 

Thứ Tư tuần Bát nhật Phục Sinh
ngày 20.4.2022

Suy niệm: Cv 3, 1-10

Nhân danh Đức Giêsu Kitô thành Nagiarét… (Cv 3,6)

Các quan chức công quyền đôi khi sẽ thông báo về việc thông qua luật hoặc quyết định với dòng chữ “Bởi thẩm quyền đã giao cho tôi…” Họ đang nói rằng họ được “ban cho” hoặc “bao che” bởi một cơ quan có thẩm quyền cao hơn của chính họ. Không chỉ đơn giản đặt tên cho quyền hạn đó, họ nói rằng quyền hạn này đã được trao cho họ. Cho dù đó là hiến pháp liên bang hay luật tiểu bang, thì đó là cơ quan có thẩm quyền làm cho tuyên bố của quan chức có hiệu lực. 

Đó là điều mà Phêrô đã làm khi cầu nguyện cho người đàn ông này cuối cùng có thể đi lại được. Ông đang hành động thay mặt cho một người có thẩm quyền cao hơn – Chúa Giêsu Kitô. Ông không chỉ nói tên của Chúa Giêsu để có hiệu lực. Phêrô đã được Chúa Giêsu ủy quyền. Ông đã được đầy dẫy Thánh Thần của Chúa Giêsu vào Lễ Ngũ Tuần. Điều đó đã cho ông và các Tông đồ khác của Chúa Giêsu quyền năng chữa bệnh, truyền giáo và làm nhân chứng cho thế giới. Phêrô tin vào quyền năng này vì ông đã thấy Chúa Giêsu chữa lành và nghe Ngài nói: “Ai tin Ta, thì sẽ làm những việc Ta đã làm, và sẽ làm những việc lớn hơn những việc này nữa” (Ga 14,12). 

Là những tín hữu đã được rửa tội, tất cả chúng ta cũng đã được trao quyền đó. Giống như các môn đệ, chúng ta cũng đã được sai đi “Vậy, hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Giống như Phêrô, chúng ta có thể kêu cầu danh Chúa Giêsu. Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về uy lực của danh đó. Nó hùng mạnh hơn bất kỳ cái tên nào khác. Đó là tên mà tất cả tạo vật phải cúi đầu (Pl 2,9-10). 

Vì vậy, lần tới khi bạn đang cầu nguyện cho một điều gì đó khó khăn, đừng chỉ nghĩ về khó khăn. Hãy nghĩ về Đấng mà bạn đang cầu nguyện: Chúa Giêsu, tên có nghĩa là “Chúa cứu.” Ngài đã gửi cho bạn quyền năng của Ngài để làm công việc của Ngài. Khi bạn kêu danh Ngài bằng cả trái tim chân thành, Ngài sẽ đến với bạn. Khi bạn nói tên Ngài với sự tôn kính, Ngài ở đó với bạn. Việc bạn cầu nguyện cho sự chữa lành của một người bạn hay của chính bạn là đúng. Điều đó đúng cho dù bạn cầu xin sự kiên nhẫn, sức mạnh, sự khôn ngoan hay bình an. Điều đó cũng đúng ngay cả khi lời cầu nguyện của bạn không được đáp lại chính xác như thế nào hoặc khi bạn hy vọng về nó. Chúa Giêsu nghe bạn. Vì vậy, đừng thất vọng khi gọi danh Ngài!

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con ngợi khen Chúa về danh quyền năng của Chúa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *