Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > You have but one teacher, and you are all brothers – Suy niệm theo The WAU ngày 15.3.2022

You have but one teacher, and you are all brothers – Suy niệm theo The WAU ngày 15.3.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022 

Tuesday March 15th 2022
Meditation: Matthew 23, 1-12

You have but one teacher, and you are all brothers. (Matthew 23:8)

Observe a gifted teacher in his classroom, and what will you see? Someone who carefully prepares the material he wants his students to master yet who is also ready to achieve those learning objectives differently with each unique class. Such a teacher actively engages his students in doing their own learning by asking questions or providing practical examples to help them retain the lesson better. He might even choose students as “classroom helpers” to assist their fellow students and further their own learning.

Spiritually, we all need to keep learning. Thank God we have a skilled teacher in Jesus! And thank God that he teaches with the “objective” of bringing us to eternal life with him.

The Gospels show us that Jesus was an endlessly creative teacher. He told stories, responded to questions, and related with each individual personally. In the verses just before today’s passage, we find him answering an honest question (“Which commandment . . . is the greatest?” Matthew 22:36) and asking a thought-provoking one (“Whose son is he?” 22:42). And in chapter 17, he teaches Peter about the privileges of being a child of God by sending him to catch a fish to pay the Temple tax (17:27).

So how does Jesus teach us today? Through the Holy Spirit, he uses a number of methods. Clearly, he speaks to us through the Scriptures. But he also uses “helpers” in the classroom of our lives. He might teach us through the witness of another Christian, in our relationships with family and friends, or through the events we experience every day. As we stay attuned to the Holy Spirit, we will be able to learn something from the people we encounter and discover new lessons in every circumstance of our lives.

Jesus, the master teacher, is speaking to you today. Through the Holy Spirit, he is finding creative ways to help you absorb his lessons and stay alert and receptive to his teaching. So try to remain open to him. He always has something new for you to learn!

“Holy Spirit, help me to learn from Jesus every day.”

Thứ Ba tuần II Mùa Chay ngày 15.3.2022
Suy niệm: Mt 23, 1-12

Anh em chỉ có một Thầy và tất cả anh em đều là anh em của nhau

Quan sát một giáo viên có năng khiếu trong lớp học của anh ấy, và bạn sẽ thấy gì? Một người chuẩn bị kỹ lưỡng tài liệu mà anh ta muốn học sinh của mình nắm vững nhưng cũng sẵn sàng đạt được những mục tiêu học tập đó theo cách khác nhau với mỗi lớp học riêng biệt. Một giáo viên như vậy sẽ tích cực thu hút học sinh của mình tự học bằng cách đặt câu hỏi hoặc đưa ra các ví dụ thực tế để giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn. Anh ấy thậm chí có thể chọn học sinh làm “người trợ giúp trong lớp học” để hỗ trợ học sinh của họ và nâng cao quá trình học tập của chính họ.

Về mặt tinh thần, tất cả chúng ta cần không ngừng học hỏi. Hãy cảm tạ Thiên Chúa, vì chúng ta có một người thầy giỏi nơi Chúa Giêsu! Và hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài giảng dạy với “mục tiêu” là đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh cửu với Ngài.

Các sách Tin mừng cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là một người thầy sáng tạo không ngừng. Ngài kể những câu chuyện, trả lời các câu hỏi và liên hệ với từng cá nhân. Trong những câu ngay trước phân đoạn hôm nay, chúng ta thấy Ngài trả lời một câu hỏi trung thực (“Điều răn nào… là điều răn lớn nhất?” Mt 22,36) và hỏi một câu hỏi kích thích tư duy (“Vậy Đức Kitô là con của ai?” 22,42 ). Và trong chương 17, Ngài dạy Phêrô về những đặc ân làm con của Thiên Chúa khi sai ông đi bắt cá để nộp thuế  Đền thờ (17,27).

Vậy ngày nay Chúa Giêsu dạy chúng ta như thế nào? Nhờ Chúa Thánh Thần, Ngài sử dụng một số phương pháp. Rõ ràng, Ngài nói với chúng ta qua Kinh thánh. Nhưng Ngài cũng sử dụng “người trợ giúp” trong trường đời của chúng ta. Ngài có thể dạy chúng ta qua chứng tá ​​của một tín hữu khác, trong mối tương quan của chúng ta với gia đình và bạn bè, hoặc qua những sự kiện chúng ta trải nghiệm hằng ngày. Khi chúng ta luôn hòa hợp với Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ có thể học được điều gì đó từ những người chúng ta gặp gỡ và khám phá ra những bài học mới trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống của chúng ta.

Chúa Giêsu, người thầy bật nhất, đang nói chuyện với bạn hôm nay. Nhờ Chúa Thánh Thần, Ngài đang tìm ra những cách sáng tạo để giúp bạn tiếp thu các bài học của Ngài và luôn tỉnh táo và dễ tiếp thu sự dạy dỗ của Ngài. Vì vậy, hãy cố gắng tiếp tục cởi mở với Ngài. Ngài luôn có một cái gì đó mới để bạn học hỏi!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con học hỏi nơi Chúa Giêsu mỗi ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *