Home > PRAYERS > Thiên Chúa sẽ ôm chúng ta vào lòng – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 7.12.2021

Thiên Chúa sẽ ôm chúng ta vào lòng – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 7.12.2021

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Tuesday (December 7)

God carries us in his bosom

Scripture: Matthew 18:12-14   

12 What do you think?  If a man has a hundred sheep, and one of them has gone astray, does he not leave the ninety-nine on the hills and go in search of the one that went astray?  13 And if he finds it, truly, I say to you, he rejoices over it more than over the ninety-nine that never went astray. 14  So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish.

 

Thứ Ba 7-12          

Thiên Chúa sẽ ôm chúng ta vào lòng

Mt 18,12-14

12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

Meditation: Do you know what it’s like to lose your bearings and to be hopelessly adrift in a sea of uncertainty? To be alone, lost, and disoriented without a sense of direction is one of the worst fears we can encounter. What we would give to have a guide who would show us the way to safety and security, the way to home and family. Scripture comforts us with the assurance that God will not rest until we find our way home to him. The Scriptures use the image of a shepherd who cares for his sheep to describe what God is like. God promised that he would personally shepherd his people and lead them to safety (Isaiah 40:11). That is why God sent his only begotten son as the Messiah King who would not only restore peace and righteousness to the land, but who would also shepherd and care for his people with love and compassion. Jesus describes himself as the good shepherd who lays down his life for his sheep (John 10:11).

 

The Good Shepherd feeds, protects, and provides the best care possible for his flock

What can we learn from the lesson of Jesus’ parable about a lost sheep? This parable gives us a glimpse of the heart of a true shepherd, and the joy of a community reunited with its lost members. Shepherds not only had to watch over their sheep by day and by night; they also had to protect them from wolves and lions who preyed upon them, and from dangerous terrain and storms. Shepherds often had large flocks, sometimes numbering in the hundreds or thousands. It was common to inspect and count the sheep at the end of the day. You can imagine the surprise and grief of the shepherd who discovers that one of his sheep is missing! Does he wait until the next day to go looking for it? Or does he ask a neighboring shepherd if he might have seen the stray sheep? No, he goes immediately in search of this lost sheep. Delay for even one night could mean disaster leading to death. Sheep by nature are very social creatures. An isolated sheep can quickly become bewildered, disoriented, and even neurotic. Easy prey for wolves and lions!

 

 

Jesus, the Good Shepherd, watches over every step we take – do we follow him?

The shepherd’s grief and anxiety is turned to joy when he finds the lost sheep and restores it to the fold. The shepherd  searches until what he has lost is found. His persistence pays off. What was new in Jesus’ teaching was the insistence that sinners must be sought out time and time again. How easy to forget and be distracted with other matters while the lost become prey for devouring wolves of the soul. The Apostle Peter reminds us that the “devil prowls around like a roaring lion, seeking some one to devour” (1 Peter 5:8).

God does not rejoice in the loss of anyone, but desires that we be brought back and restored to friendship with him. That is why the whole community of heaven rejoices when one sinner is found and restored to fellowship with God. God is on a rescue mission today to save us from the destructive forces of sin and evil. Jesus, the Good Shepherd, watches over every step we take. Do you listen to his voice and heed his wise counsel? Do you follow the path he has set for you – a path that leads to life rather than death?

 

 

 

“Lord Jesus, nothing escapes your watchful gaze and care. May I always walk in the light of your truth and never stray from your loving presence.”

 

Suy niệm: Bạn có biết điều gì giống như mất phương hướng và lênh đênh một cách vô vọng trên biển cả bất định không? Bị cô đơn, mất mát, và bối rối không có nhận thức định hướng là một trong những nỗi sợ hãi nhất chúng ta có thể gặp phải. Điều mà chúng ta cần là người hướng dẫn, người sẽ chỉ cho chúng ta biết con đường về tới chỗ an toàn và bảo đảm, con đường về tới nhà và gia đình. Kinh thánh an ủi chúng ta với lời xác tín rằng Thiên Chúa sẽ không an nghỉ cho tới khi chúng ta đang trên đường về nhà với Người. Kinh thánh dùng hình ảnh người mục tử, người chăn dắt đoàn chiên mình để diễn tả Thiên Chúa là Đấng nào. Thiên Chúa hứa rằng chính Người sẽ chăm dắt dân Người và dẫn dắt họ đến nơi an toàn (Is 40,11). Đó là lý do tại sao TC sai Con một mình tới với tư cách là Vua Mêsia, Đấng không chỉ phục hồi sự bình an và công chính cho trái đất, mà còn chăn dắt và săn sóc cho dân Người với tình yêu thương và trắc ẩn. Ðức Giêsu mô tả chính Ngài là Mục tử nhân lành, Đấng đã hiến mạng sống mình cho đoàn chiên (Ga 10,11).

Mục tử Nhân lành nuôi nấng, bảo vệ, và làm những điều tốt nhất cho đoàn chiên của mình

Chúng ta có thể học được bài học gì từ dụ ngôn con chiên lạc của Ðức Giêsu? Dụ ngôn này cho chúng ta một ý niệm lờ mờ về tâm hồn của một người mục tử đích thật, và niềm vui của một cộng đoàn hợp nhất với những thành viên thất lạc của nó. Các mục tử không chỉ canh chừng đoàn chiên của họ ngày đêm, mà còn phải bảo vệ chúng khỏi bị sói dữ và sư tử rình mồi chúng, và khỏi địa thế nguy hiểm và bão tố. Các mục tử thường có những đàn chiên lớn, thỉnh thoảng con số lên đến cả trăm hay cả ngàn. Thông thường vào cuối ngày, người ta kiểm soát và đếm chiên. Bạn có thể hình dung sự kinh ngạc và đau khổ của người mục tử khi khám phá ra rằng một trong số những con chiên của họ bị thất lạc! Có phải họ chờ đợi cho tới ngày mai mới đi tìm nó không? Hay họ sẽ hỏi thăm người mục tử láng giềng xem có nhìn thấy con chiên bị lạc không? Không, ngay lập tức họ lên đường đi tìm con chiên lạc này. Trì hoãn thậm chí một đêm, có thể tai họa dữ dằn kia sẽ dẫn đến cái chết. Theo bản tính tự nhiên, chiên là loài vật có tính xã hội. Một con chiên lìa đàn có thể nhanh chóng trở nên lúng túng, cô đơn, và thậm chí sẽ bị điên loạn. Nó dễ dàng trở thành mồi ngon cho sói và sư tử!

Đức Giêsu, Mục tử Nhân lành, dõi theo từng bước chân chúng ta, bạn có theo Người không?

Nỗi buồn và lo lắng của người mục tử sẽ trở thành niềm vui khi họ tìm thấy con chiên lạc và đem nó về đàn. Người mục tử tìm kiếm cho tới khi những gì họ mất được tìm thấy. Sự kiên trì của họ được đền bù xứng đáng. Điều mới lạ trong giáo huấn của Ðức Giêsu là sự nhấn mạnh rằng các tội nhân phải được tìm kiếm nhiều lần. Thật dễ dàng để quên lãng và bị những điều khác lôi cuốn trong khi con chiên lạc đang trở nên mồi ngon cho lũ sói thèm muốn các linh hồn. Thánh Phêrô tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng “ma quỷ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5,8).

Thiên Chúa không vui vẻ khi có một ai bị hư mất, nhưng Người mong ước rằng tất cả đều được cứu rỗi và phục hồi tình bằng hữu với Người. Đó là lý do tại sao cả triều đình thiên quốc vui mừng khi một người tội lỗi được tìm thấy và trở về với Thiên Chúa. Ngày hôm nay, TC vẫn thực hiện sứ mạng giải thoát chúng ta khỏi sức mạnh tiêu diệt của tội lỗi và ma quỷ. Ðức Giêsu, vị Mục tử nhân lành, hằng theo dõi từng bước chúng ta đi. Bạn có lắng nghe tiếng nói của Ngài và chú ý tới lời khuyên bảo khôn ngoan của Ngài không? Bạn có bước theo con đường mà Ngài đã vạch ra cho bạn – con đường dẫn tới sự sống hơn là sự chết không?

Lạy Chúa Giêsu, không có gì thoát khỏi cái nhìn và sự quan tâm tỉ mỉ của Chúa. Chớ gì con luôn luôn bước đi trong ánh sáng chân lý Chúa và không bao giờ lạc khỏi sự hiện diện yêu thương của Chúa. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *