Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > Do not love the world – Suy niệm song ngữ theo The Wau – ngày 30.12.2021

Do not love the world – Suy niệm song ngữ theo The Wau – ngày 30.12.2021

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – December, 2021

Đừng yêu thích thế gian (1Ga 2, 15)

Thật tò mò làm sao, trong suốt mùa Giáng sinh, chúng ta đọc thư thứ nhất của thánh sử Gioan! Nó gây tò mò vì nó không được kết nối trực tiếp với những hình ảnh và câu chuyện về sự ra đời của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, càng suy gẫm về nó, chúng ta càng có thể nhận ra nhiều mối liên hệ. Bức thư này là một loại bài giảng cho các tín hữu sơ khai về cuộc sống “sau Đức Kitô” sẽ như thế nào. Gioan dường như nói rằng bây giờ Chúa đã được sinh ra giữa chúng ta, mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với một quyết định cá nhân, một sự lựa chọn cơ bản giữa ánh sáng và bóng tối. Chúng ta sẽ yêu cái nào?

Thiên Chúa mời chúng ta bước vào ánh sáng của Ngài, nhưng chúng ta phải chấp nhận lời mời. Chúng ta phải lựa chọn giữa việc chấp nhận ân sủng ánh sáng và sự sống này từ Thiên Chúa và tiếp tục sống trong bóng tối bằng cách yêu thế gian (1Ga 2, 15). Gioan không có ý nói là chúng ta không nên yêu thế giới tự nhiên, được tạo dựng của Thiên Chúa. Thay vào đó, ngài khuyến cáo chúng ta không nên yêu sự thống trị của kẻ ác, kẻ chống lại các giá trị của Thiên Chúa về tình yêu thương, sự phục vụ và lòng thương xót. Gioan khuyến khích chúng ta đừng yêu thích sự thỏa mãn rực rỡ và thoáng qua của tiền bạc, thú vui và quyền lực. Thay vào đó, Gioan nói với chúng ta rằng hãy yêu đường lối của Thiên Chúa và Chúa Giêsu, Đấng đã sử dụng quyền năng của mình để trở thành một em bé không nơi nương tựa và sau đó đã hy sinh mạng sống của mình trên thập tự giá để cứu chúng ta.

Gioan nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta muốn yêu thế giới ít hơn và yêu Chúa nhiều hơn mỗi ngày, tâm hồn của chúng ta cần phải thay đổi. Thật khó để từ bỏ lối suy nghĩ và hành động ích kỷ. Thật khó để thay đổi những hành vi phản ánh các giá trị của thế giới. Nhưng Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta ân sủng để bước vào ánh sáng của Ngài. Ngài luôn ban cho chúng ta ân sủng để bắt đầu thực hiện những hành động nhỏ nhưng cụ thể của tình yêu đối với Ngài và dân của Ngài.

Trong thời điểm này, khi những tình cảm đẹp đẽ của lễ Giáng sinh – thánh lễ nữa đêm, những bài hát mừng, những lời chúc bình an – vẫn còn tươi mới, hãy dành một chút thời gian tĩnh lặng với bức thư này. Hãy để những lời của Gioan giúp bạn suy gẫm về sự ra đời của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Hãy để Thánh Linh thúc đẩy bạn chọn ánh sáng, để yêu thương Đấng đã sai Con của Ngài đến để biến bạn thành con cái của Ngài. Vậy hãy tôn vinh Thiên Chúa vì đã đến ngự giữa chúng ta!

Lạy Chúa Giêsu, mọi người đều chúc tụng Chúa, vì Chúa đã chiếu sáng ánh sáng của Chúa vào bóng tối của thế gian!

* * *

DAILY MEDITATION: 1 JOHN 2:12-17

Do not love the world. (1 John 2:15)

How curious that, during the season of Christmas, we read through the first letter of John! It’s curious because it is not directly connected with the images and story of Jesus’ birth. Yet the more we ponder it, the more we can recognize the connections. This letter is a sort of sermon to the earliest Christians about what life “after Christ” should look like. Now that God has been born among us, John seems to say, each of us faces a personal decision, a fundamental choice between light and darkness. Which will we love?

God invites us into his light, but we must accept the invitation. We must choose between accepting this gift of light and life from God and continuing to live in the dark by loving the world (1 John 2:15). John doesn’t mean that we should not love God’s natural, created world. Rather, he urges us not to love the dominion of the evil one, which opposes God’s values of love, service, and mercy. He exhorts us not to love the glitter and fleeting satisfaction of money, pleasure, and power. Instead, he tells us to love God’s ways and Jesus, the One who used his power to become a helpless baby and then who laid down his life on the cross to save us.

John reminds us that if we want to love the world less and love God more each day, our hearts need to change. It can be hard to let go of selfish ways of thinking and acting. It can be hard to change behaviors that reflect the values of the world. But God always gives us the grace to step into his light. He always gives us the grace to begin to make small but concrete acts of love for him and his people.

In this moment, when the beautiful sentiments of Christmas—the Mass at night, the carols, the peaceful crèche—are still fresh, spend some quiet time with this letter. Let John’s words help you ponder the birth of Jesus, Son of God. Let the Spirit move you to choose the light, to love the One who sent his Son to make you his own son or daughter. Then give glory to God for coming to dwell among us!

“All praise to you, Jesus, for shining your light in the darkness of the world!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *