Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > The light shines in the darkness – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 31.12.2021

The light shines in the darkness – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 31.12.2021

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – December 31, 2021

Ánh sáng chiếu vào bóng tối (Ga 1, 5)

“Thời điểm tốt nhất, là thời điểm tồi tệ nhất”. Charles Dickens đã viết những lời nổi tiếng này vào năm 1859 như là lời mở đầu cho cuốn tiểu thuyết Câu chuyện của hai thành phố của ông, nhưng chúng dường như bao hàm suy nghĩ của nhiều người của năm 2021. Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong việc quản lý một đại dịch toàn cầu có lẽ đã cảm thấy như “điều tồi tệ nhất của thời đại”, trong khi niềm vui được kết nối lại sau rất nhiều tháng bị nhốt và cách ly có thể cảm thấy như những khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Tuy nhiên, văn chương tuyệt vời, bài đọc Tin mừng hôm nay cho chúng ta một góc nhìn khác khi chúng ta suy gẫm về năm qua: Câu nói tràn đầy hy vọng của Gioan rằng “ánh sáng chiếu vào bóng tối, và bóng tối không lướt thắng được” (Ga 1, 5). Gioan khẳng định rằng ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất của chúng ta, Thiên Chúa sẽ tiếp tục chiếu sáng ánh sáng và sự tốt lành của Ngài trên chúng ta. Ngài là hằng số mà chúng ta luôn có thể dựa vào trong mọi thăng trầm của cuộc sống.

Vào ngày cuối cùng của năm này, hãy cố gắng dành thêm thời gian để suy gẫm về tình yêu thương và sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho bạn và những người thân yêu của bạn. Hãy nhìn lại và cố gắng tìm ra những khoảng thời gian mà ánh sáng của Chúa đã hướng dẫn bạn trong năm qua. Hoặc nhìn xung quanh bạn ngay bây giờ và tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy Ngài vẫn đang hướng dẫn bạn vượt qua những khoảng thời gian tốt đẹp và những thời điểm không tốt đẹp. Hãy xem lòng thương xót và tình yêu thương vĩ đại của Thiên Chúa đã nâng đỡ bạn như thế nào trong mọi thử thách mà bạn phải đối mặt trong năm nay. Đừng lo lắng nếu có một số tình huống mà bạn chưa thể nhìn thấy bàn tay yêu thương của Ngài. Theo thời gian và với sự may mắn của nhận thức muộn màng, bạn sẽ – và bạn sẽ tìm thấy sự an ủi và động viên khi làm được điều đó.

Năm sắp tới chắc chắn sẽ có những niềm vui và thử thách. Không ai trong chúng ta có thể nói điều gì đang chờ đợi mình. Nhưng nếu bạn tin tưởng vào sự kiên định của Thiên Chúa trong năm, bạn sẽ tin tưởng hơn rất nhiều rằng Cha trên trời sẽ quan tâm bạn thường xuyên khi bạn cần. Cho dù bạn phải đối mặt với thời điểm tồi tệ nhất, thời điểm tốt nhất hay sự kết hợp của cả hai, hãy biết rằng bạn sẽ không bao giờ phải đối mặt với nó một mình. Chúa Giêsu, ánh sáng của thế gian, sẽ ở với bạn.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì ánh sáng của Chúa vẫn tiếp tục chiếu sáng. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố lòng tin cậy của con đối với Ngài trong năm tới này.

* * *

DAILY MEDITATION: JOHN 1:1-18

The light shines in the darkness. (John 1:5)

“It was the best of times, it was the worst of times.” Charles Dickens wrote these famous words in 1859 as the opening to his novel A Tale of Two Cities, but they seem to encompass many people’s reflections on the year 2021. The challenges we have faced in managing a global pandemic have probably felt like “the worst of times,” while the joy of reconnecting after so many months of lockdowns and quarantines may feel like the best of times.

Great literature notwithstanding, today’s Gospel reading gives us a different perspective as we reflect on the past year: John’s hope-filled statement that “the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it” (John 1:5). John insists that even in our darkest times, God will continue to shine his light and his goodness on us. He is the one constant we can always rely on in all the ups and downs of life.

On this last day of the year, try to spend some extra time reflecting on the constancy of God’s love and care for you and your loved ones. Look back and try to find the times that God’s light has guided you this past year. Or look around you right now and look for signs that he is still guiding you through the good times and the not-so-good times. Look at how God’s great mercy and love have sustained you during every challenge you faced this year. Don’t worry if there are some situations in which you can’t yet see his loving hand. Over time and with the blessings of hindsight, you will—and you will find comfort and encouragement when you do.

This upcoming year will surely have its share of joys and trials. None of us can tell what’s waiting for us. But if you go into the year with trust in God’s constancy, you’ll be a lot more confident that your heavenly Father will carry you as often as you need him to. Whether you face the worst of times, the best of times, or a combination of both, know that you will never have to face it alone. Jesus, the light of the world, will be with you.

“Thank you, Lord, that your light continues to shine. Jesus, deepen my trust in you in the coming year.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *