Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > hey offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh – Suy niệm song ngữ theo The WAU Lễ Chúa Hiển Linh

hey offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh – Suy niệm song ngữ theo The WAU Lễ Chúa Hiển Linh

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/01/02 

DAILY MEDITATION: MATTHEW 2:1-12

They. . . offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. (Matthew 2:11)

Gold, frankincense, and myrrh: these are gifts fit for a king. Through them, the Magi were not only acknowledging Jesus as Israel’s king, but they were also showing Mary and Joseph how honored they were to be in the presence of royalty.

Today is the feast of the Epiphany. At Mass on this special day, you’ll also be in the presence of royalty: Jesus, the King of all creation. So how can you honor Jesus? You won’t have gold, frankincense, and myrrh to offer, but here’s what you can give him:

“Jesus, King of kings, in place of gold, I honor you as my king by offering you my obedience and making you the Lord of my life. Out of love for you, I want to be your loyal subject by spreading the good news and building your kingdom on earth. Help me to listen to the promptings of your Holy Spirit, and give me the grace and courage to carry out your every command.

“Jesus, Son of God, instead of frankincense, I offer you my praise. Let it rise as incense to your throne (Psalm 141:2). I praise you for coming to earth as a human being so that you could save me. I praise you for suffering and dying for me so that I could live with you forever. Give me the grace to praise you not just in good times but in my difficulties and challenges as well.

“Jesus, Lamb of God, in place of the myrrh that anointed your body (John 19:39), I offer you myself, body and soul, along with all my joys and sorrows. I trust that as I surrender myself to you, you will carry me through every temptation and trial and one day bring me safely home to your eternal kingdom.”

“Jesus, you are my King, Lord, and Savior. May these gifts honor and glorify you!”

SUY NIỆM: Mt 2,1-12

Họ… đã dâng những món quà là vàng, nhũ hương và mộc dược” (Mt 2,11).

Vàng, nhũ hương và mộc dược: những món quà này là những tặng phẩm chỉ dành cho nhà vua. Qua các món quà cho thấy, các Đạo Sĩ không chỉ nhận thức Chúa Giêsu là Vua của dân Ítraen, nhưng họ cũng kính trọng Đức Maria và Thánh Giuse. theo cách họ tôn kính khi họ đứng trước sự hiện của hoàng gia.

Hôm nay là Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh. Trong Thánh Lễ ngày đặc biệt này, bạn cũng sẽ được ở trước sự hiện diện của hoàng gia: Chúa Giêsu, Vua của toàn thể vũ trụ. Vậy bạn có thể tôn kính Chúa Giêsu như thế nào? Bạn sẽ không có vàng, nhũ hương và mộc dược để dâng kính, nhưng đây là những gì bạn có thể dâng cho Người:

“Lạy Chúa Giêsu, Vua các vua, thay vì vàng, con tôn kính Chúa là Vua của con bằng việc dâng cho Chúa sự vâng phục của con và chọn Chúa là Chúa của cuộc đời con. Ngoài tình yêu dành cho Chúa, con muốn là một thần dân trung thành của Người bằng việc loan rộng Tin Mừng và xây dựng vương quốc của Chúa trên trần gian nay. Xin hãy giúp con biết lắng nghe những gợi ý của Chúa Thánh Thần và xin ban cho con ân sủng và lòng can đảm để thực hiện mọi mệnh lệnh của Chúa.

“Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, thay  vì nhũ hương, con dâng kính Chúa lời ngợi khen của con. Xin hãy để cho lời ngợi khen của con như hương trầm bay lên ngai toà Chúa (x. Tv 141,2). Con ngợi khen Chúa vì Chúa đã đến trần gian như một con người để có thể cứu độ con. Con ngợi khen Chúa vì Chúa đã chịu đau khổ và chịu chết vì con để con có thể sống với Chúa mãi mãi. Xin hãy ban ơn cho con để ca ngợi Chúa không chỉ những lúc thuận lợi nhưng cả trong những gian nan thử thách trong cuộc đời của con.

“Lạy Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, thay vì mộc dược đã ướp xác Chúa (x. Ga 19,39), con dâng Chúa chính con người con, thân xác và linh hồn con, cùng với tất cả những niềm vui và nỗi buồn của con. Con tin rằng con phó thác bản thân con cho Chúa, Chúa sẽ dẫn con vượt qua mọi cám dỗ và thử thách, và một ngày nào đó Chúa sẽ đưa con về nhà cách an toàn vào vương quốc vĩnh cửu của Chúa.

 “Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vua và là Đấng Cứu Độ của con. Nguyện xin cho những quà tặng này tôn kính và làm vinh danh Chúa!”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *