Home > PRAYERS > Suy niệm Chúa nhật > He will baptize you with the Holy Spirit – Suy niệm theo The WAU Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 0

He will baptize you with the Holy Spirit – Suy niệm theo The WAU Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/01/09 

Meditation: Luke 3:15-16, 21-22

He will baptize you with the Holy Spirit. (Luke 3:16)

Now that’s a promise worth remembering: Jesus wants to baptize us with his own Holy Spirit! But what does this mean?

Let’s look first at Jesus’ experience of the Spirit. Luke tells us that at Jesus’ baptism, “the Holy Spirit descended upon” him (3:22). On that day, Jesus received the Spirit in a new way—a gift from God that would empower him and set him on the path of ministry, service, and ultimately death and resurrection. Though Jesus was already fully God, the Spirit of God still came upon him.

Luke includes a small but important detail in his account. As the Spirit descended on him, the Father called out, “You are my beloved Son; with you I am well pleased” (Luke 3:22, emphasis added). He spoke directly to Jesus. He told him how delighted he was in his Son’s obedience, humility, and trust in him. Baptized, or immersed, in water, Jesus was also immersed in the Holy Spirit that day.

When you were baptized, the Holy Spirit came upon you, and God claimed you as his beloved child as well. He entered into a new, unbreakable relationship with you, and you became a new creation in Christ (see Catechism of the Catholic Church, 1279).

But God doesn’t want to fill you with his Spirit only at your baptism. He wants to baptize you—immerse you—in his Spirit again and again so that you can be filled with his love and equipped for the work God has for you. Again and again, he wants to tell you, “You are my beloved child. I love you. I am pleased to have you in my family.”

Even if it has been decades since you were baptized, God still wants to fill you with his Spirit. So don’t be afraid to ask for more: more of his love, and more of his power in your life.

 “Jesus, fill me with your Spirit. Let me know your love in a new way today!”

Suy niệm: Lc 3,15-16.21-22

“Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần” (Lc 3,16)

Giờ đây đó là một lời hứa đáng nhớ: Chúa Giêsu muốn làm phép rửa cho chúng ta bằng Thánh Thần của Người! Nhưng điều này có nghĩa là gì?

Trước hết, chúng ta cùng xem lại những trải nghiệm của Chúa Giêsu trong ân sủng Chúa Thánh Thần. Thánh Luca nói với chúng ta rằng khi Chúa Giêsu chịu phép rửa “Thánh Thần ngự xuống trên Người” (Lc 3,22). Vào ngày đó, Chúa Giêsu đã lãnh nhận Thánh Thần trong cách thức mới – một ân ban của Thiên Chúa sẽ trao quyền năng cho Người và đặt Người trên con đường sứ mạng, phục vụ và cuối cùng chết và sống lại. Cho dẫu Chúa Giêsu đã hoàn toàn là Thiên Chúa, Thánh Thần của Thiên Chúa vẫn đến trên Người.

Thánh Luca chỉ ra một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng trong trình thuật của ngài. Khi Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa Cha đã lên tiếng: “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về con” (Lc 3,22, được thêm vào để nhấn mạnh). Chúa Cha nói trực tiếp với Chúa Giêsu. Chúa Cha nói với Chúa Giêsu rằng Người đã hài lòng thế nào về sự vâng phục, sự khiêm nhường và tin tưởng của Chúa Con. Được chịu phép rửa hoặc được nhấn chìm trong nước, Chúa Giêsu cũng được chìm ngập trong Chúa Thánh Thần ngày hôm đó.

Khi bạn chịu phép rửa, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên bạn, và Thiên Chúa công bố bạn cũng là con yêu dấu của Người. Người bước vào một mối tương quan mới, bền vững với bạn và bạn đã trở nên một thọ tạo mới trong Chúa Kitô (x. GLHTCG, số 1279).

Nhưng Thiên Chúa không chỉ muốn ban tràn đầy Thánh Thần cho bạn ngày bạn lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Người muốn thanh tẩy cho bạn – nhấn chìm bạn – trong Thánh Thần của Người nhiều lần để bạn có thể được tràn đầy tình yêu của Người và đã trang bị cho bạn để bạn thực hiện công việc mà Thiên Chúa phó cho bạn. Nhiều lần, Người muốn nói với bạn: “Con là con yêu dấu của Ta. Ta yêu con. Ta hài lòng khi có con trong gia đình của Ta”.

Ngay cả nếu bạn đã được rửa tội ngay khi được sinh ra, Thiên Chúa vẫn muốn ban cho bạn Thánh Thần của Người. Vì thế, bạn đừng sợ xin thêm: thêm tình yêu của Người và thêm sức mạnh của Người trong cuộc sống của bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban tràn đầy Thánh Thần của Chúa cho con. Xin hãy cho con nhận biết tình yêu của Chúa trong một cách thức mới hôm nay ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *