Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > The Spirit is the one who testifies – Suy niệm song ngữ theo The WAU, ngày 7.1.2022

The Spirit is the one who testifies – Suy niệm song ngữ theo The WAU, ngày 7.1.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January, 2022

Friday January 7.2022
Meditation: 1John 5, 5-1

The Spirit is the one who testifies and the Spirit is truth. (1 John 5:6)

Except for a few incidents, we don’t know much about Jesus’ early life. He spent about thirty years living a hidden, quiet life in Nazareth before beginning his public ministry. And when he appeared, he prompted many people to wonder who he was and where he really came from.

We may have similar questions from time to time. How can I really know Jesus? Well, today’s first reading points to three crucial witnesses: “the Spirit, the water, and the Blood” (1 John 5:8). These witnesses spoke to Jesus’ own followers, and they can speak to us.

Water. Jesus began his ministry when he was baptized in the Jordan River. As he came up from the water, God proclaimed, “You are my beloved Son; with you I am well pleased” (Luke 3:22). But despite this miracle and all the others, many of Jesus’ followers continued to doubt him.

Then came the testimony of blood, in Jesus’ death on the cross. It didn’t make sense. The disciples had just begun to believe that he was the Messiah; how could he die like this? Wasn’t he going to liberate Israel? Where was the victory over the Roman oppressors? But the true testimony of Jesus’ blood was revealed at his resurrection: the testimony of a love that is stronger than death.

It was only when the Spirit descended on them at Pentecost that the disciples saw that Jesus was “both Lord and Messiah” (Acts 2:36). Then they fully understood that he had come to conquer the world not with military might but with the power of divine mercy. The Spirit’s testimony overcame their doubt and fear. And filled with that same Spirit, the disciples traveled far and wide proclaiming the good news they had received.

Today we still have the testimonies of the water and the blood to tell us about Jesus. But it’s the Spirit who makes our faith come alive. It’s the Spirit who opens our eyes and overcomes our doubts. He’s the One who brings us into God’s presence, fills us with his love, and prompts us to live for Christ. Best of all, this special gift from God will never leave us.

“Come, Holy Spirit! Fill me and guide me today.”

Thứ Sáu ngày 7.1.2022
Suy niệm: 1Ga 5, 5-13

Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật (1Ga 5, 6)

Ngoại trừ một vài sự cố, chúng ta không biết nhiều về cuộc đời ban đầu của Chúa Giêsu. Ngài đã dành khoảng ba mươi năm sống một cuộc đời ẩn dật, yên tĩnh ở Nagiarét trước khi bắt đầu sứ vụ công khai của mình. Và khi Ngài xuất hiện, Ngài đã khiến nhiều người tự hỏi Ngài là ai và Ngài thực sự đến từ đâu.

Chúng ta có thể có những câu hỏi tương tự theo thời gian. Làm thế nào tôi có thể thực sự biết Chúa Giêsu? Chà, bài đọc một hôm nay chỉ ra ba nhân chứng quan trọng: “Thần Khí, nước và Máu” (1Ga 5, 8). Những chứng tá này đã nói chuyện với các môn đệ của Chúa Giêsu, và chúng cũng có thể nói chuyện với chúng ta.

Nước. Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của mình khi Ngài chịu phép rửa ở sông Giođan. Khi lên khỏi mặt nước, Thiên Chúa đã tuyên bố: “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con” (Lc 3, 22). Nhưng bất chấp phép lạ này và tất cả những điều khác, nhiều môn đệ của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nghi ngờ Ngài.

Sau đó là lời chứng về máu, về cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Điều đó thật vô lý. Các môn đệ mới bắt đầu tin rằng Ngài là Đấng Mêsia; Làm sao Ngài có thể chết như thế này? Ngài sẽ không giải phóng Israel sao? Chiến thắng trước những kẻ áp bức La Mã ở đâu? Nhưng lời chứng thực sự về máu của Chúa Giêsu đã được mặc khải khi Ngài phục sinh: lời chứng về một tình yêu mạnh hơn sự chết.

Chỉ khi Thánh Thần ngự xuống trên họ vào Lễ Ngũ Tuần, các môn đệ mới thấy rằng Chúa Giêsu “vừa là Chúa vừa là Đấng Mêsia” (Cv 2, 36). Sau đó, họ hoàn toàn hiểu rằng Ngài đã đến để chinh phục thế giới không phải bằng sức mạnh quân sự mà bằng sức mạnh của lòng thương xót của Thiên Chúa. Lời chứng của Thánh Thần đã vượt qua sự nghi ngờ và sợ hãi của họ. Và được đầy dẫy Thánh Thần đó, các môn đệ đã đi khắp nơi để rao truyền Tin mừng mà họ đã nhận được.

Ngày nay chúng ta vẫn có những lời chứng về nước và máu để nói cho chúng ta biết về Chúa Giêsu. Nhưng chính Thánh Thần mới là Đấng làm cho đức tin của chúng ta trở nên sống động. Chính Thánh Thần là Đấng mở mắt chúng ta và vượt qua những nghi ngờ của chúng ta. Ngài là Đấng đưa chúng ta đến với sự hiện diện của Thiên Chúa, lấp đầy chúng ta bằng tình yêu thương của Ngài và thúc giục chúng ta sống cho Đức Kitô. Hơn hết, ơn sủng đặc biệt này của Thiên Chúa sẽ không bao giờ rời xa chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin chiếm hữu con và hướng dẫn con ngày hôm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *