Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > This joy of mine is now full – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 8.1.2022

This joy of mine is now full – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 8.1.2022

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Saturday January 8.2022
“This joy of mine is now full”

Scripture: John 3:22-30

22 After this Jesus and his disciples went into the land of Judea; there he remained with them and baptized. 23 John also was baptizing at Aenon near Salim, because there was much water there; and people came and were baptized. 24 For John had not yet been put in prison. 25 Now a discussion arose between John’s disciples and a Jew over purifying. 26 And they came to John, and said to him, “Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you bore witness, here he is, baptizing, and all are going to him.” 27 John answered, “No one can receive anything except what is given him from heaven. 28 You yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. 29 He who has the bride is the bridegroom; the friend of the bridegroom, who stands and hears him, rejoices greatly at the bridegroom’s voice; therefore this joy of mine is now full. 30 He must increase, but I must decrease.”

 
Meditation: Do you know the joy of the Lord? When some friends of John the Baptist complain that all the people are now going to Jesus, John in his characteristic humility exclaimed that he was not the Messiah but only the messenger sent to prepare his way. John describes the Messiah as the Bridegroom and himself as the friend of the Bridegroom. The image of the groom delighting in his bride and the joy of the wedding feast is used in the Bible as a sign or symbol of God’s covenant love and joy in being united with his people, whom he calls his bride. As the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you (Isaiah 62:5).

Through the gift of the Holy Spirit John recognized that Jesus was the anointed Messiah, sent from the Father in heaven to reunite his people to himself. John acted as the groom’s best man in arranging the marriage and in making preparations for the marriage feast. John and his disciples now rejoice that the Bridegroom has come to make his bride, the people of God, ready for the marriage feast. The New Testament tells us that Christ’s blood which was shed upon the cross as the atoning sacrifice for our sins, seals us in a new covenant between God and his people. The Book of Revelation depicts the final fulfillment and consummation of this new covenant relationship at the marriage feast of the “Lamb and his Bride”  in the New Jerusalem (see Revelations 21-22). Do you look with joyful anticipation to the consummation of God’s plan for his people at the end of the ages?

“Lord Jesus, may I never forget the love you have poured out for me when you shed your blood upon the Cross of Calvary for my sins and for my salvation. May your love always grow in me and your hope fill me with joy as I wait for your return in glory when all of your people will be fully united with you at your heavenly banquet feast in the New Jerusalem.”

Thứ Bảy ngày 8.1.2022
Niềm vui của tôi giờ đây được trọn vẹn

Ga 3,22-30

22 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa.23 Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa.24 Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy.26 Họ đến gặp ông Gio-an và nói: “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.”27 Ông Gio-an trả lời: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.28 Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: “Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.

Suy niệm: Bạn có biết niềm vui của Chúa không? Khi vài người bạn của Gioan tẩy giả phàn nàn về tất cả mọi người giờ đây đến với Ðức Giêsu, Gioan trong sự khiêm tốn đặc biệt của mình đã tuyên bố rằng ông không phải là Đấng Mêsia, nhưng chỉ là sứ giả được sai tới để dọn đường cho Ngài. Gioan mô tả Đấng Mêsia là Chàng rể và ông là bạn của Chàng rể. Hình ảnh chàng rể vui sướng về cô dâu và niềm vui của tiệc cưới được dùng trong Kinh thánh như một biểu tượng về tình yêu giao ước và niềm vui của Thiên Chúa trong sự hiệp nhất với dân của Người, những người mà Người gọi là nàng dâu của mình. Như chàng rể vui mừng về nàng dâu thế nào, thì Thiên Chúa cũng vui mừng trên các ngươi như vậy (Is 62,5).

Ngang qua hồng ân của Chúa Thánh Thần, Gioan đã nhận ra rằng Ðức Giêsu là Ðấng Mêsia được xức dầu, được Cha trên trời sai tới để tái hiệp dân của Người với chính mình. Gioan hành xử như người phụ rể trong việc chuẩn bị đám cưới và tiệc cưới. Gioan và các môn đệ của ông giờ đây vui mừng vì Chàng rể đã đến đón cô dâu, dân của Thiên Chúa, sẵn sàng cho bữa tiệc cưới. Tân ước nói với chúng ta rằng máu của Ðức Kitô đã đỗ ra trên thập giá làm của lễ đền bù cho những tội lỗi của chúng ta, nhìn nhận chúng ta trong giao ước mới giữa Thiên Chúa và dân Người. Sách Khải Huyền mô tả sự hoàn thành cuối cùng và đích điểm của mối quan hệ giao ước mới này nơi bữa tiệc cưới của “Con Chiên và Nàng Dâu” của Người trong thành Giêrusalem mới (Kh 21,22). Bạn có mong đợi sự hoàn thành phấn khởi tới đích điểm của kế hoạch Thiên Chúa dành cho dân Người ở ngày tận thế không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con không bao giờ quên tình yêu Chúa đã đỗ trên con khi Chúa đỗ máu mình ra trên thập giá ở đồi Canvê vì những tội lỗi của con và vì phần rỗi của con. Xin cho tình yêu của Chúa luôn luôn lớn lên trong con và niềm hy vọng của Chúa lấp đầy con với niềm vui khi con chờ đợi ngày trở lại của Chúa trong vinh quang, khi tất cả dân Chúa sẽ hiệp nhất trọn vẹn với Chúa nơi bàn tiệc nước trời trong thành Giêrusalem mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *