Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > Jesus taught with authority – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 11.1.2022

Jesus taught with authority – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 11.1.2022

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Tuesday January 11.2022
Jesus taught with authority

Scripture: Mark 1:21-28

21 And they went into Capernaum; and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and taught. 22 And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority, and not as the scribes. 23 And immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit; 24 and he cried out, “What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God.” 25 But Jesus rebuked him, saying, “Be silent, and come out of him!” 26 And the unclean spirit, convulsing him and crying with a loud voice, came out of him. 27 And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, “What is this? A new teaching! With authority he commands even the unclean spirits, and they obey him.” 28 And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee.

 
Meditation: Do you believe that God’s word has power to set you free and to transform your life? When Jesus taught he spoke with authority. He spoke the word of God as no one had spoken it before. When the Rabbis taught they supported their statements with quotes from other authorities. The prophets spoke with delegated authority – “Thus says the Lord.” When Jesus spoke he needed no authorities to back his statements. He was authority incarnate – the Word of God made flesh. When he spoke, God spoke. When he commanded even the demons obeyed.

Faith works through love and abounds in hope: Augustine of Hippo (354-430 AD) remarked that “faith is mighty, but without love it profits nothing. The devils confessed Christ, but lacking charity it availed nothing. They said, ‘What have we to do with you’ (Mark 1:24)? They confessed a sort of faith, but without love. Hence they were devils.”

Faith is powerful, but without love it profits nothing (1 Corinthians 13). Scripture tells us that true faith works through love (Galatians 5:6) and abounds in hope (Romans 15:13). Our faith is made perfect in love because love orients us to the supreme good which is God himself as well as the good of our neighbor who is created in the image and likeness of God (Genesis 1:26,27).

Hope anchors our faith in the promises of God and purifies our desires for the things which will last for eternity. That is why the word of Christ has power to set us free from all that would keep us bound up in sin, deception, and despair. Bede the venerable abbot of an English monastery (672-735) contrasted the power and authority of Jesus’ word with the word of the devil:  “The devil, because he had deceived Eve with his tongue, is punished by the tongue, that he might not speak” [Homilies on the Gospels 1.8].

Faith must be nourished with the Word of God: Faith is both a free gift of God and the free assent of our will to the whole truth that God has revealed. To live, grow, and persevere in the faith to the end, we must nourish it with the word of God. The Lord gives us his Holy Spirit to enlighten our minds that we may grow in his truth and in the knowledge of his great love for each of us. If we approach God’s word with trust and submission, and with an eagerness to do what the Lord desires for us, then we are in a much better position to learn what God wants to teach us through his word. Are you eager to be taught by the Lord and to conform your mind, heart, attitude, and intentions according to his word of truth, goodness, and love?

“Lord Jesus, your word is power and life. May I never doubt your love and mercy, and the power of your word that sets us free, and brings healing and restoration to body, mind, heart, and spirit.”

Thứ Ba ngày 11.1.2022
Đức Giêsu dạy với uy quyền

Mc 1,21-28

21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! “25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này! “26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! “28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Suy niệm: Bạn có tin rằng lời Thiên Chúa có quyền lực để giải thoát bạn và biến đổi cuộc đời bạn không? Khi Đức Giêsu giảng dạy, Người nói với sự uy quyền. Người nói lời Thiên Chúa không giống như những người nói trước đó. Khi các thầy Rabbis giảng dạy, họ củng cố cho lời nói của mình với những câu trích dẫn từ những người có uy quyền khác. Các ngôn sứ nói với quyền được ủy thác – “Thiên Chúa phán như vậy”. Khi Đức Giêsu nói, Người không cần bất cứ uy quyền nào củng cố cho lời nói của mình. Vì Người chính là Ngôi lời đầy uy quyền, Ngôi lời của Thiên Chúa mặc lấy xác phàm. Khi Người nói, là Thiên Chúa nói. Khi Người ra lệnh, thì cả ma quỷ cũng phải vâng nghe.

Đức tin hoạt động qua tình yêu và ở trong đức cậy

Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) ghi nhận rằng “Đức tin rất mạnh mẽ, nhưng nếu không có đức mến, nó chẳng được lợi lộc gì. Ma quỷ tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, nhưng thiếu lòng mến nên nó chẳng được ích lợi gì. Chúng nói: ‘Chúng tôi phải làm gì với ông (Mc 1,24)?’ Chúng tuyên xưng một thứ đức tin không có lòng mến. Vì vậy, chúng là ma quỷ”.

Đức tin thì mạnh mẽ, nhưng nếu không có lòng mến, nó chẳng ích lợi gì (1Cor 13). Kinh thánh nói với chúng ta rằng đức tin chân thật hành động nhờ đức ái (Gl 5,6) và chan chứa hy vọng (Rm 15,13). Đức tin của chúng ta được hoàn hảo trong đức mến, bởi vì tình yêu quy hướng chúng ta đến Đấng tốt lành vô cùng là chính Thiên Chúa, cũng như đến sự lợi ích của tha nhân, những người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa (St 1,26-27).

Niềm hy vọng níu chặt đức tin của chúng ta trong những lời hứa của Chúa và thanh tẩy những ước muốn của chúng ta về những điều sẽ tồn tại cho sự sống đời đời. Đó là lý do tại sao lời của Đức Giêsu Kitô có quyền lực giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì gài bẫy chúng ta trong tội lỗi, sự dối trá, và tuyệt vọng. Bede, Tu viện trưởng đạo đức của một Tu viện ở Anh quốc (672-735 AD) đã đối chiếu uy quyền của lời Đức Giêsu với lời của ma quỷ: “Ma quỷ, vì đã lừa dối bà Eva với miệng lưỡi của nó, bị phạt không thể nói được” (Trích các bài giảng các sách Tin mừng 1,8).

Đức tin phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa

Đức tin vừa là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, vừa là sự chấp thuận vô điều kiện của ý chí chúng ta trước toàn bộ chân lý mà Thiên Chúa đã mặc khải. Để sống, lớn lên, và kiên vững trong đức tin đến phút cuối cùng, chúng ta phải nuôi dưỡng nó bằng lời Thiên Chúa. Đức Chúa ban cho chúng ta Thánh Thần của Người để soi sáng tâm trí chúng ta để chúng ta có thể lớn lên trong chân lý của Người và trong sự hiểu biết tình yêu cao cả của Người dành cho mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta đến với lời Chúa một cách vâng phục, với lòng khao khát thực hiện mọi điều Thiên Chúa mong muốn, thì chúng ta đang ở trong vị trí tốt nhất để học hỏi những gì Thiên Chúa muốn dạy chúng ta qua lời của Người. Bạn có hăm hở để Đức Chúa dạy bảo và điều chỉnh trí, lòng, thái độ, và những ý định của bạn theo lời chân thật, tốt lành, và yêu thương của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa là sức mạnh và là sự sống. Chớ gì con không bao giờ nghi ngờ tình yêu và lòng thương xót của Chúa và quyền năng của lời Chúa giải thoát chúng con tự do và đem lại sự chữa lành và phục hồi cho thân xác, trí óc, tâm hồn và tinh thần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *