Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > A leper came to him and kneeling down begged him– SN theo The WAU ngày 13.01.2022

A leper came to him and kneeling down begged him– SN theo The WAU ngày 13.01.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022

Thursday January 13.2022
Meditation: Mark 1,40 – 45

A leper came to him and kneeling down begged him (Mark 1: 40)

Under Jewish law, a person with leprosy wasn’t supposed to approach another person without a warning that he was coming. Yet the man in today’s Gospel reading not only came to Jesus but knelt down before him. He was clearly taking a risk. Why? Because he believed that Jesus could heal him.

This man’s humility and expectant faith provided the opening for Jesus to heal him—not only physically but emotionally and spiritually as well. Imagine the way the Lord might have looked into the man’s eyes as he knelt before him. The love and compassion in his gaze, the touch of his hand, and his words, “I do will it,” signified that Jesus received not only this man’s body but his heart, his whole person (Mark 1:41). Jesus loved him completely; he saw more than a man with leprosy; he saw a beloved child of God.

We don’t suffer from leprosy, but we are all in need of Jesus’ healing touch. We might be suffering from physical sickness, but we might also be struggling with a spiritual or emotional problem like fear, anxiety, a sinful habit, or trauma from the past. And we long for what the man with leprosy received: healing, acceptance, and God’s unconditional love and mercy.

The good news is that when you come to Jesus in humility and with faith, you can have just as tender an exchange with him as the man in today’s Gospel did. Jesus is already “moved with pity” for you, and he wants you to experience his personal love for you (Mark 1:41).

So tell Jesus about your pain—be it physical, emotional, or spiritual. Ask him questions and share your thoughts and feelings with him. This is how you “kneel down” with humble faith. Then ask him to heal you. Keep acknowledging your need and keep asking in faith. Your troubles may not dissolve instantly, but Jesus will pour his love into every area of your heart that is hurting. His love is the core healing we all need and desire, and this love will heal you, perhaps in ways you can’t even imagine.

“I kneel before you today, Lord. Come and heal me!”

Thứ Năm ngày 13.01.2022
Suy niệm: Mc 1,40 – 45

Người cùi đến với Ngài, quỳ xuống và cầu xin Ngài (Mc 1,40)

Theo luật Do Thái, một người mắc bệnh phong không được đến gần người khác mà không có cảnh báo rằng người đó sẽ đến. Tuy nhiên, người cùi trong bài Tin mừng hôm nay không chỉ đến với Chúa Giêsu mà còn quỳ xuống trước mặt Ngài. Rõ ràng là anh ta đang mạo hiểm. Tại sao? Vì anh tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành cho mình.

Sự khiêm nhường và đức tin mong đợi của người cùi này đã tạo cơ hội để Chúa Giêsu chữa lành cho anh ta – không chỉ về thể chất mà còn về mặt tình cảm và tâm linh nữa. Hãy tưởng tượng cách Chúa có thể đã nhìn vào mắt người cùi khi anh ta quỳ xuống trước mặt Ngài. Tình yêu thương và lòng trắc ẩn trong cái nhìn, cái chạm tay và lời nói của Ngài: “Tôi sẽ làm theo ý anh” biểu thị rằng Chúa Giêsu không chỉ đón nhận thể xác của người cùi này mà còn cả trái tim anh ta, cả con người của anh ta nữa (Mc 1,41). Chúa Giêsu đã yêu thương anh hoàn toàn; Ngài nhìn thấy nhiều hơn một người bị bệnh phong hủi; Ngài đã nhìn thấy một đứa con yêu dấu của Thiên Chúa.

Chúng ta không bị bệnh phong cùi, nhưng tất cả chúng ta đều cần sự cứu chữa của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể đang phải chịu đựng bệnh tật về thể lý, nhưng chúng ta cũng có thể đang phải vật lộn với một vấn đề tinh thần hoặc cảm xúc như sợ hãi, lo lắng, một thói quen tội lỗi hoặc chấn thương trong quá khứ. Và chúng ta khao khát những gì người mắc bệnh phong cùi nhận được: sự chữa lành, sự chấp nhận, tình yêu thương và lòng thương xót vô điều kiện của Thiên Chúa.

Tin mừng là khi bạn đến với Chúa Giêsu trong sự khiêm nhường và với đức tin, bạn có thể trao đổi với Ngài một cách dịu dàng như người phong cùi trong Tin mừng hôm nay đã làm. Chúa Giêsu đã “động lòng thương xót” đối với bạn, và Ngài muốn bạn trải nghiệm tình yêu thương của Ngài dành cho bạn (Mc 1,41).

Vì vậy, hãy nói với Chúa Giêsu về nỗi đau khổ của bạn – có thể là thể lý, tình cảm hoặc tâm linh. Đặt câu hỏi cho Ngài và chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của bạn với Ngài. Đây là cách bạn “quỳ xuống” với đức tin khiêm tốn. Sau đó cầu xin Ngài chữa lành cho bạn. Tiếp tục thừa nhận nhu cầu của bạn và tiếp tục cầu xin trong niềm tin. Những muộn phiền của bạn có thể không tan biến ngay lập tức, nhưng Chúa Giêsu sẽ đổ tình yêu thương của Ngài vào mọi nơi trong trái tim bạn đang bị tổn thương. Tình yêu của Ngài là sự chữa lành tâm hồn mà tất cả chúng ta cần và mong muốn, và tình yêu này sẽ chữa lành cho bạn, có lẽ theo những cách mà bạn thậm chí không thể tưởng tượng được.

Lạy Chúa, hôm nay con quỳ gối trước Chúa. Xin hãy đến và chữa lành con!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *