Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > Follow me – Suy niệm theo The WAU ngày 15.01.2022

Follow me – Suy niệm theo The WAU ngày 15.01.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022

Saturday January 15th 2022
Meditation: Mark 2, 13-17

Jesus said to him, “Follow me”. And he got up and followed Jesus. (Mark 2: 14)

One of the central themes of Mark’s Gospel is discipleship. We see it played out in his very first chapter, when Jesus calls Simon, Andrew, James, and John to follow him (1:16-20). Then in chapter 2, he calls the tax collector Levi (also known as Matthew). In each of these cases, the men respond by promptly accepting Jesus’ invitation.

But not everyone in Mark’s Gospel accepts Jesus’ call. Contrast Matthew’s quick response with that of the rich young man (Mark 10:17-31). This fellow sincerely asks Jesus, “What must I do to inherit eternal life?” (10:17). Jesus lists the commandments, and the man says he has observed these since his youth. But when Jesus tells him to give up his possessions and follow him, his face falls and he goes away sad (10:22).

So here we have Matthew, a tax collector who had presumably lived in a manner opposed to God, choosing to respond to Jesus’ invitation to follow him. But the rich young man, who has conscientiously followed the commandments his entire life, hesitates and walks away.

What can we take from this? First, even if we have followed the Lord faithfully for years, he is continually calling us into a deeper relationship with him. Just as he wanted to move the rich young man further on in his faith, so he wants to move us along in our walk of discipleship. There is never a time in our lives when we can safely say, “Okay, I have arrived and will now stay here at this point in my friendship with God.”

Second, God is always calling us, so we need to be on the alert at all times. We need to be ready, listening, and poised to act on the promptings of the Holy Spirit and do whatever God is asking of us. Because while discipleship begins with a call, it doesn’t end there. And for that we should give praise to God!

“Jesus, thank you for calling me on in my walk with you. Help me to hear you and respond.”

Thứ Bảy ngày 15.01.2022
Suy niệm: Mc 2, 13-17

Chúa Giêsu nói với Lêvi “Hãy theo Ta”. Và ông đứng dậy và đi theo Chúa Giêsu (Mc 2,14)

Một trong những chủ đề chính của Tin mừng Máccô là tư cách môn đệ. Chúng ta thấy nó diễn ra ngay trong chương đầu tiên của Ngài, khi Chúa Giêsu gọi Simon, Anrê, Giacôbê và Gioan đi theo Ngài (1,16-20). Sau đó, trong chương 2, Ngài kêu gọi người thu thuế là Lêvi (còn được gọi là Mátthêu). Trong mỗi trường hợp này, những người này đáp lại bằng cách nhanh chóng chấp nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu.

Nhưng không phải tất cả mọi người trong Tin mừng của Máccô đều chấp nhận lời kêu gọi của Chúa Giêsu. Đối chiếu phản ứng nhanh chóng của Mátthêu với phản ứng của người thanh niên giàu có (Mc 10,17-31). Anh bạn này chân thành hỏi Chúa Giêsu: “Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” (10,17). Chúa Giêsu liệt kê các điều răn, và anh ta nói rằng anh ta đã tuân theo những điều răn này từ khi còn trẻ. Nhưng khi Chúa Giêsu bảo anh ta từ bỏ của cải và đi theo Ngài, thì gương mặt anh ta sa sầm và anh ta buồn bã bỏ đi (10,22).

Vì vậy, ở đây chúng ta có Mátthêu, một người thu thuế có lẽ đã sống theo cách chống lại Thiên Chúa, chọn đáp lại lời mời gọi để đi theo Chúa Giêsu. Nhưng người thanh niên giàu có, người đã tận tâm tuân giữ các điều răn cả đời, lại do dự và bỏ đi.

Chúng ta có thể rút ra được gì từ điều này? Thứ nhất, ngay cả khi chúng ta đã trung thành theo Chúa trong nhiều năm, Ngài vẫn liên tục kêu gọi chúng ta tiến sâu hơn vào mối quan hệ với Ngài. Cũng như Ngài muốn thúc đẩy người thanh niên giàu có tiến xa hơn trong đức tin của mình, vì vậy Ngài muốn đưa chúng ta đi cùng trong bước đường làm môn đệ. Không bao giờ có lúc nào trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta có thể nói một cách an toàn, “Được rồi, tôi đã đến nơi và bây giờ sẽ ở lại đây vào thời điểm này trong tình bạn của tôi với Thiên Chúa”.

Thứ hai, Thiên Chúa luôn kêu gọi chúng ta, vì vậy chúng ta cần cảnh giác mọi lúc. Chúng ta cần sẵn sàng, lắng nghe và sẵn sàng hành động theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và làm bất cứ điều gì Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta. Bởi vì trong khi vai trò môn đệ bắt đầu bằng một lời kêu gọi, nó không kết thúc ở đó. Và vì điều đó, chúng ta nên ngợi khen Thiên Chúa!

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã kêu gọi con đồng hành cùng Chúa. Xin giúp con lắng nghe Chúa và đáp trả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *