Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > Your sins are forgiven – Suy niệm theo The WAU ngày 14.01.2022

Your sins are forgiven – Suy niệm theo The WAU ngày 14.01.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January. 202

Friday January 14th 2022
Meditation: Mark 2, 1-12

Your sins are forgiven (Mark 2: 5)

What a moving scene this must have been! The friends of the paralyzed man are gathered around him. They have known him all his life, and they’ve never dreamed that his condition could change.

But now, Jesus says a few words over his rigid body, and he starts to move! He lifts up one arm, then a leg. Then he raises himself up off the stretcher and walks slowly toward his friends. Everyone is weeping for joy. Could anything be more amazing?

Yes. Hearing Jesus tell the man, “Your sins are forgiven” (Mark 2:5). While physical healings are tremendous demonstrations of Jesus’ power, they pale in comparison to his forgiving our sin! Sin can separate us from God forever. It’s what drove us out of paradise and caused us to be subjected to sickness and death. Sin is the ultimate “terminal disease,” and there’s nothing more wondrous than being healed of it.

When Jesus asks if it is easier to forgive the man’s sins or to heal him, we know the answer. It was anything but easy for him to redeem us from sin. He was beaten, scourged, and crucified, and he died a slow, agonizing death to set us free. What’s even worse, he took the world’s sin upon himself. “For our sake he made him to be sin who did not know sin, so that we might become the righteousness of God in him” (2 Corinthians 5:21). Any physical healing that we receive is just one dimension of this bigger miracle that Jesus accomplished on the cross.

The next time you go to Confession, think about what Jesus has done for you in winning your forgiveness. Contemplate how great a salvation he won for you at the cost of his own life. Let this sacrament open to you the doors of mercy, restoration, and healing. Know that when the priest absolves you, Jesus himself is speaking through him. Taste his love for you and be assured that he does not dwell on your sins. With Jesus, forgiven really does mean forgotten! Thank the Lord that you are free to love and serve him. Then go and share his love with your brothers and sisters!

“Lord, help me to appreciate your sacrifice for me. May I experience your forgiveness more deeply today!”

Thứ Sáu ngày 14.01.2022
Suy niệm: Mc 2, 1-12

Tội lỗi con đã được tha (Mc 2,5)

Đây chắc hẳn là một cảnh tượng cảm động! Bạn bè của người bại liệt đang tụ tập xung quanh anh ta. Họ đã biết anh ấy suốt cuộc đời và họ chưa bao giờ mơ tưởng rằng tình trạng của anh ấy có thể thay đổi.

Nhưng bây giờ, Chúa Giêsu chỉ nói một vài lời trên cơ thể cứng nhắc của anh, và anh ta bắt đầu cử động! Anh ta nhấc một cánh tay lên, rồi một chân. Sau đó, anh ta đứng dậy khỏi cáng và đi chậm về phía bạn bè của mình. Mọi người đều khóc vì vui mừng. Còn gì tuyệt vời hơn không?

Phải. Hãy nghe Chúa Giêsu nói với người bại liệt, “Tội lỗi của anh đã được tha” (Mc 2,5). Mặc dù sự chữa lành thể xác là những minh chứng to lớn về quyền năng của Chúa Giêsu, nhưng chúng xa kém so với việc Ngài tha thứ cho tội lỗi của chúng ta! Tội lỗi có thể ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa mãi mãi. Đó là thứ đã đẩy chúng ta ra khỏi Thiên đàng và khiến chúng ta phải chịu đựng bệnh tật và cái chết. Tội lỗi là “căn bệnh nan y” lớn nhất và không có gì kỳ diệu hơn việc được chữa lành khỏi nó.

Khi Chúa Giêsu hỏi liệu việc tha tội hay chữa lành cho anh ta dễ dàng hơn, chúng ta biết câu trả lời. Việc cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi là điều dễ dàng đối với Ngài. Ngài đã bị đánh đập, bị tra tấn, và bị đóng đinh, và Ngài đã chết một cái chết chậm rãi, đau đớn để giải thoát chúng ta. Điều tồi tệ hơn nữa, Ngài đã gánh lấy tội lỗi của thế giới về mình. “Vì lợi ích của chúng ta, Ngài đã khiến mình trở thành tội lỗi, dù là người không biết tội lỗi, để chúng ta trở nên công chính trong Ngài” (2Cr 5,21). Bất kỳ sự chữa lành thể lý nào mà chúng ta nhận được chỉ là một chiều kích của phép lạ lớn hơn mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên thập tự giá.

Lần tới khi bạn đi xưng tội, hãy nghĩ về những gì Chúa Giêsu đã làm cho bạn trong việc giành được sự tha thứ của bạn. Hãy chiêm ngưỡng sự cứu rỗi tuyệt vời mà Ngài đã giành cho bạn bằng chính mạng sống của mình. Hãy để bí tích này mở ra cho bạn những cánh cửa của lòng thương xót, sự phục hồi và sự chữa lành. Hãy biết rằng khi Linh mục tha thứ cho bạn, chính Chúa Giêsu đang nói qua ngài. Hãy nếm trải tình yêu của Ngài dành cho bạn và yên tâm rằng Ngài không chăm chú vào tội lỗi của bạn. Với Chúa Giêsu, được tha thứ thực sự có nghĩa là bị lãng quên! Hãy cảm tạ Chúa vì bạn được tự do yêu thương và phục vụ Ngài. Sau đó, hãy chia sẻ tình yêu của Ngài với anh chị em của bạn!

Lạy Chúa, xin giúp con biết ơn sự hy sinh của Chúa dành cho con. Xin cho con cảm nghiệm được sự tha thứ của Chúa sâu sắc hơn ngày hôm nay!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *