Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > A great light from the sky suddently shone around me – Suy niệm theo The WAU, Lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại (25.01.2022)

A great light from the sky suddently shone around me – Suy niệm theo The WAU, Lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại (25.01.2022)

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022

Tuesday January 25th 2022
Meditation: Acts 22, 3-16

About noon a great light from the sky suddently shone around me (Acts 22: 6)

Why did Paul mention the time of day when he first encountered Jesus on the road to Damascus? It was a small detail, but he included it as part of his testimony before the Jewish leaders in Jerusalem. Perhaps the answer lies in what Ananias said to Paul after he regained his sight: “You will be [God’s] witness before all to what you have seen and heard” (Acts 22:15). Paul was witnessing to the risen Jesus, and in his life-changing encounter with the Lord, the details mattered.

The same holds true for any eyewitness. If we’ve witnessed a crime, for example, recalling and sharing the details allow a fuller picture of the truth to emerge. As witnesses, we recall what we have seen and heard—including the small things—about God’s goodness and grace so that we can give others a fuller picture of the truth of who he is. Not only Paul, but the Gospel writers as well, often added seemingly insignificant details in their accounts of how Jesus had manifested himself in people’s lives—the when, the where, the how. Such details give credence and concreteness to the stories they tell and bring them to life.

Becoming conscious of God’s activity around you (and giving him credit for it!) is the beginning of becoming his witness. For example, maybe a friend reached out to you with a phone call when you needed to unburden some worry you were harboring that day. A small incident, yes, but it showed God’s compassion for you. Or you might recall how a hymn sung at Mass moved you and made you grateful for God’s love. It was just one song, yes, but it helped you realize how much God loves you.

The more we can see God’s hand in our everyday circumstances, the more natural it becomes to share these small personal “testimonies” about what we have seen and heard with other people. You don’t have to have a dramatic conversion story like Paul’s to be a witness. You just have to be alert to the details in your life!

“Lord, help me be a witness to others of your goodness.”

Thứ Ba ngày 25.01.2022
Suy niệm: Cv 22, 3-16

Khoảng giờ trưa, một ánh sáng rực rỡ từ trời bất ngờ chiếu sáng xung quanh tôi (Cv 22,6)

Tại sao Phaolô đề cập đến thời điểm khi ông gặp gỡ Chúa Giêsu lần đầu tiên trên đường đến Đamát? Đó là một chi tiết nhỏ, nhưng ông đã đưa nó vào như một phần của lời chứng trước các nhà lãnh đạo Do Thái ở Giêrusalem. Có lẽ câu trả lời nằm trong những gì Anania nói với Phaolô sau khi ông nhìn lại được: “Anh sẽ là nhân chứng của Thiên Chúa trước tất cả những gì anh đã thấy và đã nghe” (Cv 22:15). Phaolô đã làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh, và trong cuộc gặp gỡ đổi đời của ông với Chúa, các chi tiết rất quan trọng.

Điều này cũng đúng đối với bất kỳ nhân chứng nào. Ví dụ: nếu chúng ta đã chứng kiến ​​một tội ác, việc nhớ lại và chia sẻ các chi tiết sẽ cho phép bức tranh toàn cảnh hơn về sự thật xuất hiện. Là nhân chứng, chúng ta nhớ lại những gì chúng ta đã thấy và nghe – kể cả những điều nhỏ nhặt – về sự tốt lành và ân sủng của Thiên Chúa để chúng ta có thể cung cấp cho người khác bức tranh đầy đủ hơn về sự thật của Ngài. Không chỉ Phaolô, mà cả những người viết sách Tin mừng cũng thường thêm vào những chi tiết dường như không quan trọng trong lời tường thuật của họ về cách Chúa Giêsu đã thể hiện mình trong cuộc sống của mọi người – khi nào, ở đâu, như thế nào. Những chi tiết như vậy mang lại sự đáng tin cậy và cụ thể cho những câu chuyện họ kể và khiến chúng trở nên sống động.

Trở nên ý thức về hoạt động của Thiên Chúa xung quanh bạn (và ghi nhận công lao của Ngài!) là sự khởi đầu của việc trở thành nhân chứng của Ngài. Ví dụ, có thể một người bạn đã liên hệ với bạn bằng một cuộc điện thoại khi bạn cần giải tỏa một số lo lắng mà bạn đang ấp ủ vào ngày hôm đó. Một sự cố nhỏ, đúng vậy, nhưng nó thể hiện lòng nhân hậu của Thiên Chúa dành cho bạn. Hoặc bạn có thể nhớ lại cách một bài thánh ca được hát trong Thánh lễ đã làm bạn cảm động và biết ơn tình yêu thương của Thiên Chúa như thế nào. Đó chỉ là một bài hát, đúng vậy, nhưng nó đã giúp bạn nhận ra Thiên Chúa yêu bạn đến nhường nào.

Chúng ta càng có thể thấy bàn tay của Thiên Chúa trong hoàn cảnh hằng ngày của mình, thì việc chia sẻ những “lời chứng” cá nhân nhỏ nhặt này về những gì chúng ta đã thấy và nghe với người khác càng trở nên tự nhiên hơn. Bạn không cần phải có một câu chuyện hoán cải kịch tính như của Phaolô để làm nhân chứng. Bạn chỉ cần phải tỉnh táo với các chi tiết trong cuộc sống của bạn!

Lạy Chúa, xin giúp con trở thành nhân chứng cho những người khác về lòng nhân hậu của Chúa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *