Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > Stir into flame the gift of God that you have – Suy niệm theo The WAU ngày 26.01.2022

Stir into flame the gift of God that you have – Suy niệm theo The WAU ngày 26.01.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022

Wednesday January 26th 2022
Meditation: 2Timothy 1,1-8

Stir into flame the gift of God that you have (2Timothy 1,6)

Sometimes remodeling an old house can be harder than building a new house from the ground up. The old house will likely have settled, allowing cracks to emerge in the foundation. Decades of wear and tear might also have made parts of the house weak and in need of serious renovation. It takes a special kind of contractor to identify all the existing problems, prepare for future needs, and develop a plan that solves all of them while retaining the beauty and integrity of the original structure.

That might be one way to describe St. Paul, the “master builder” who wrote these words of encouragement to St. Timothy. As time progressed and the Church settled into place in various cities, strains started mounting and cracks began to show. Paul knew he couldn’t address all of them personally so he began training younger believers to guide and “renovate” the different churches. Sts. Timothy and Titus, whose feast we celebrate today, were two of Paul’s favorite “contractors.”

Paul sent Timothy to Ephesus and Titus to Crete with the charge to steady the churches there. You can imagine how challenging that must have been, considering their youth, but history tells us that both men showed great diplomacy and love.

Let’s honor Timothy and Titus today by praying for all those who minister in the Church. Let’s pray that they strike a Spirit-inspired balance, building on the good and renovating the areas that might be wearing down. It’s not always easy, and their work often goes unnoticed. But they play a vital role in helping us deepen our faith.

Let’s also look at any renovations that our homes—the domestic church—might need. Let’s ask the Spirit to help us identify the cracks that might be forming in the foundation of our faith. And let’s ask him to give us the wisdom to know how to strengthen whatever may be weak, even as we celebrate what is already strong.

“Thank you, Lord, for the examples of Timothy and Titus. Teach me how I can continue to build your Church on earth.”

Thứ Tư ngày 26.01.2022
Suy niệm: 2Tm 1,1-8

Phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa mà anh đã nhận được (2Tm 1,6)

Đôi khi tu sửa một ngôi nhà cũ có thể khó hơn xây một ngôi nhà mới từ mặt đất lên. Ngôi nhà cũ có thể đã bị lún, tạo điều kiện cho các vết nứt xuất hiện trên nền móng. Nhiều thập kỷ hao mòn cũng có thể khiến các bộ phận của ngôi nhà trở nên yếu ớt và cần được tu sửa nghiêm túc. Cần có một loại nhà thầu đặc biệt để xác định tất cả các vấn đề hiện có, chuẩn bị cho các nhu cầu trong tương lai và phát triển một kế hoạch giải quyết tất cả vấn đề trong khi vẫn giữ được vẻ đẹp và tính toàn vẹn của cấu trúc ban đầu.

 

Đó có thể là một cách để mô tả thánh Phaolô, “người thợ xây bậc thầy”, người đã viết những lời động viên này cho thánh Timôthê. Theo thời gian và Giáo hội đã ổn định tại các thành phố khác nhau, các biến dạng bắt đầu gia tăng và các vết nứt bắt đầu xuất hiện. Phaolô biết mình không thể giải quyết tất cả những vấn đề đó một mình nên ngài bắt đầu đào tạo những tín hữu trẻ hơn để hướng dẫn và “phục hồi” các Giáo hội khác nhau. Thánh Timôthê và Titô, hai vị thánh mà chúng ta mừng lễ hôm nay, là hai trong số những “nhà xây dụng” yêu thích của thánh Phaolô.

Phaolô cử Timôthê đến Êphêsô và Titô đến Crete với nhiệm vụ ổn định các Giáo hội ở đó. Bạn có thể tưởng tượng điều đó phải trải qua nhiều thử thách như thế nào, khi xét đến tuổi trẻ của họ, nhưng lịch sử cho chúng ta biết rằng cả hai vị đều thể hiện tình yêu và thuật ngoại giao tuyệt vời.

Hôm nay, chúng ta hãy tôn vinh hai thánh Timôthê và Titô bằng cách cầu nguyện cho tất cả những người phục vụ trong Hội Thánh. Chúng ta hãy cầu nguyện để họ đạt được sự quân bình được Thần Khí soi dẫn, xây dựng trên những điều tốt đẹp và cải cách những lĩnh vực có thể đang bị suy thoái. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng và công việc của họ thường không được chú ý. Nhưng chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta đào sâu đức tin của mình.

Hãy cũng xem xét bất kỳ sự cải cách nào mà ngôi nhà của chúng ta – Giáo hội tại gia – có thể cần. Hãy cầu xin Thánh Thần giúp chúng ta xác định những vết nứt có thể hình thành trong nền tảng đức tin của chúng ta. Và chúng ta hãy cầu xin Ngài cho chúng ta sự khôn ngoan để biết cách củng cố bất cứ điều gì có thể còn yếu kém, ngay cả khi chúng ta tán dương những gì đã mạnh.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những tấm gương của hai thánh Timôthê và Titô. Xin hãy dạy cho con cách con có thể tiếp tục xây dựng Hội Thánh của Chúa trên trần gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *