Home > PRAYERS > Suy niệm Chúa nhật > “God only knows!” – Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên – C

“God only knows!” – Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên – C

 1 Cor. 12:31–13:13

At present I know partially; then I shall know fully. (1 Cor. 13:12)

“God only knows!”

Befuddled, we say these words while rolling our eyes. Hurt, we mutter them through clenched teeth. Despairing, we whisper them with tears in our eyes. The truth is, life is full of mystery. There are some things that only God knows. We may understand them one day, but right now, we don’t. We know in part—only God knows fully.

Our readings today remind us that God’s ways are far beyond our understanding. Jeremiah knew that he was to be a prophet and understood God’s word to the people of Israel at that time (Jeremiah 1:4). But he didn’t know that centuries later, his prophecies would be fully realized in Jesus. He knew only in part. Only God knows fully.

In our Gospel, Jesus chided the people in the synagogue for dismissing him as “the son of Joseph” (Luke 4:22). They had heard his remarkable teaching, but they couldn’t get past the Jesus they had known for thirty years. They knew only in part. Only God knows fully.

Even St. Paul, whose understanding helped form the Scriptures, acknowledged, “At present I know partially; then I shall know fully, as I am fully known” (1 Corinthians 13:12). As much as Paul had learned about God, he knew that it was only the smallest glimmer of God’s goodness and glory. Like Paul, we see indistinctly, dimly, as in a mirror or a darkened room. Only God knows fully.

But God knows you fully, better than you know yourself! Even more, in his wisdom, he knows the plan for your life. He knows what you will face in the future, and he is pouring out grace to prepare you even now.

Life is a mystery. Some things you will only understand in heaven-and that is where faith comes in. Faith in the loving God who knows everything. And one day, he will reveal it all.

“Thank you, Lord, that I am fully known and fully loved.”

Cr 12,31-13,13

“Bây giờ, tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết” (1Cr 13,12).

“Chỉ Thiên Chúa biết!”

Khi bối rối, chúng ta vừa nói những lời này vừa láo liên con mắt. Khi đau đớn, chúng ta lẩm bẩm, cằn nhằn bằng cách nghiến chặt hàm răng. Khi thất vọng, chúng ta thì thầm với những giọt nước mắt. Sự thật là cuộc sống đầy những bí ẩn. Có những điều mà chỉ mình Thiên Chúa biết. Chúng ta có thể hiểu chúng một ngày nào đó, nhưng ngay bây giờ, chúng ta không hiểu. Chúng ta chỉ biết một phần – duy mình Thiên mới biết đầy đủ.

Các bài đọc hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng những cách thức, đường lối của Thiên Chúa thì khác xa với sự hiểu biết của chúng ta. Giêrêmia đã biết rằng ông phải trở thành một ngôn sứ và đã hiểu được lời của Chúa đối với dân Ítraen lúc đó (x. Gr 1,4). Nhưng ông không biết rằng nhiều thế kỷ sau, các lời tiên tri của ông sẽ được nhận biết hoàn nhận biết nơi Chúa Giêsu. Ông chỉ biết một phần. Duy chỉ một mình Thiên Chúa biết đầy đủ, trọn vẹn.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã quở trách những người trong hội đường vì đã chỉ xem Người là “con trai ông Giuse” (Lc 4,22). Họ đã nghe giáo huấn đặc biệt của Người, nhưng họ không thể vượt qua con người Chúa Giêsu mà họ đã biết trong ba mươi năm. Họ chỉ biết một phần. Chỉ mình Thiên Chúa biết đầy đủ, trọn vẹn.

Ngay cả Thánh Phaolô, sự hiểu biết của ngài đã giúp hình thành nên (một phần cuốn) Thánh Kinh, mà còn thừa nhận rằng: “Bây giờ, tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết” (1Cr 13,12). Thánh Phaolô đã học nhiều về Thiên Chúa nhiều bao nhiêu có thể, vậy mà ngài biết rằng đó chỉ là tia sáng lờ mờ về sự tốt lành và vinh quang của Thiên Chúa. Như thánh Phaolô, chúng ta biết lờ mờ, không rõ ràng, như trong một tấm gương hoặc trong một căn phòng tối. Chỉ một mình Thiên Chúa biết đầy đủ, trọn vẹn.

Nhưng Thiên Chúa biết bạn cách trọn vẹn, biết bạn rõ hơn chính bạn biết về bản thân mình! Thậm chí hơn thế nữa, trong sự khôn ngoan của Người, Người biết kế hoạch dành cho cuộc sống của bạn. Người biết những gì bạn sẽ đối diện trong tương lai và Người đang tuôn đổ ân sủng để chuẩn bị cho bạn ngay cả bây giờ.

Cuộc sống là một mầu nhiệm. Một số điều bạn sẽ chỉ hiểu khi bạn ở trên trời – và đó là nơi mà đức tin hướng tới. Hãy tin vào Thiên Chúa là Đấng yêu thương và biết hết mọi sự. Và một ngày kia, Người sẽ mạc khải tất cả mọi sự.

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì con được Chúa biết đầy đủ và được Chúa yêu thương cách trọn vẹn”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *