Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > The Lord come to his temple – Suy niệm theo The WAU ngày 2.02.2022

The Lord come to his temple – Suy niệm theo The WAU ngày 2.02.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Menditation: Malachi 3,1-4

Malachi’s words seem written just for today’s feast of the Presentation of the Lord: Jesus came “suddenly” into the Temple (3:1). Quietly, without fanfare, in the arms of his mother, yes, but suddenly nonetheless—in an unexpected way. Simeon had been waiting for years to see him, even though he didn’t know exactly who he was waiting for. And so when the Spirit led him into the Temple to meet this poor, humble infant, he was probably surprised. This was the Messiah that Simeon was longing for.

Just as it was for Simeon and the whole people of Israel, so it is for you: there is always something both expected and unexpected about Jesus’ coming. Like Simeon, you may have a time of waiting and then a surprising but joyful fulfillment.

For example, maybe you’re agonizing over a complicated relationship, and out of the blue, an idea for reconciliation comes to you. Or just when you’re ready to give up fighting a long-standing temptation, you suddenly find the grace to resist. Maybe you’re not even seeking Jesus very eagerly. But then, during Mass or in prayer, his Spirit brings his word to life in you in a new and powerful way.

It’s like two sides of a coin. We long for Jesus; we look for his coming into the “temple” of our lives and the situations that weigh on us. And when Jesus does come, it’s often not in the way we expect or even hope for.

You might associate waiting and longing for the Lord with Advent. But Advent is long past. The feast of the Presentation is a reminder that seeking the Lord and waiting for his coming isn’t just for one season of the year. He can come suddenly into the temple of your life at any time, even today! So stay faithful. Be ready. And be open to surprises as he answers your prayers or shows himself to you in a new and unexpected way.

“Lord, I long for you. Come into my life today.”

Suy niệm: Ml 3,1-4

Những lời của ngôn sứ Malakhi dường như được viết chỉ cho ngày lễ Chúa Tỏ mình ra hôm nay: Chúa Giêsu “đột ngột” vào Đền thờ (3,1). Lặng lẽ, không phô trương, trong vòng tay của mẹ, vâng, nhưng dù sao cũng đột ngột – theo một cách bất ngờ. Ông Simeon đã đợi nhiều năm trời để được gặp Ngài, mặc dù ông không biết chính xác mình đang đợi ai. Và vì vậy khi Thánh Thần dẫn ông vào Đền thờ để gặp trẻ sơ sinh đáng thương và khiêm tốn này, có lẽ ông đã rất ngạc nhiên. Đây là Đấng Mêsia mà ông Simeon hằng mong ước.

Cũng như ông Simêon và toàn thể dân Israel, thì điều đó cũng dành cho bạn: luôn có điều gì đó vừa mong đợi vừa bất ngờ về việc Chúa Giêsu sẽ đến. Giống như ông Simeon, bạn có thể có một khoảng thời gian chờ đợi và sau đó là một sự hoàn thành đáng ngạc nhiên nhưng đầy niềm vui.

Ví dụ: có thể bạn đang đau khổ vì một mối quan hệ phức tạp và thật bất ngờ, ý tưởng hòa giải đến với bạn. Hoặc chỉ khi bạn đã sẵn sàng từ bỏ cuộc chiến với cám dỗ lâu đời, bạn đột nhiên thấy có ơn sủng để chống lại. Có thể bạn thậm chí không sốt sắng tìm kiếm Chúa Giêsu. Nhưng sau đó, trong Thánh lễ hoặc khi cầu nguyện, Thánh Thần của Ngài làm cho lời Ngài sống trong bạn một cách tươi mới và mạnh mẽ.

Nó giống như hai mặt của đồng xu. Chúng ta khao khát Chúa Giêsu; chúng ta tìm kiếm sự xuất hiện của Ngài trong “đền thờ” của cuộc đời chúng ta và những tình huống đang đè nặng lên chúng ta. Và khi Chúa Giêsu đến, nó thường không theo cách chúng ta mong đợi hoặc thậm chí hy vọng.

Bạn có thể liên kết sự chờ đợi và khao khát Chúa với Mùa Vọng. Nhưng Mùa vọng đã qua lâu rồi. Ngày lễ của Sự Tỏ Mình là một lời nhắc nhở rằng việc tìm kiếm Chúa và chờ đợi sự đến của Ngài không chỉ dành cho một mùa trong năm. Ngài có thể đột ngột bước vào ngôi đền của cuộc đời bạn bất cứ lúc nào, kể cả hôm nay! Vì vậy, hãy luôn trung tín. Hãy sẵn sàng. Và hãy sẵn sàng đón nhận những điều bất ngờ khi Ngài đáp lại lời cầu nguyện của bạn hoặc bày tỏ bản thân với bạn theo một cách mới mẻ và bất ngờ.

Lạy Chúa, con khao khát Chúa. Xin hãy bước vào cuộc đời con ngày hôm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *