Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > How many loaves do you have? – Suy niệm theo The WAU ngày 12.02.2022

How many loaves do you have? – Suy niệm theo The WAU ngày 12.02.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Saturday February 12th 2022
Meditation: Mark 8, 1-10

How many loaves do you have? (Mark 8:5)

“If only . . . ” It can be frustrating to think that there is only so much you can do for the people you love. If only I had more time. If only I lived closer. If only I had more energy.

This is not unique to our time. In today’s Gospel reading, we see that Jesus is concerned for the people who have been with him for three days. “If I send them away hungry to their homes,” he tells his disciples, “they will collapse on the way” (Mark 8:3). You can imagine the thoughts that must have been going through the disciples’ minds: “If only we had dismissed the crowd sooner.” “If only we had more food on hand.” “If only Jesus didn’t spend so much time teaching them.”

But Jesus overcame their objections with a deep faith that his Father could take what little they had and work a miracle with it. He passed out the loaves and the fishes and was able to feed all four thousand—and collect baskets full of leftovers!

The reality is that we will always have to battle that “if only” way of thinking. We will always want to do more than we are capable of doing. It’s just human nature. But that shouldn’t stop us from doing something. Determination to use whatever we have and the faith that God will bless our efforts—those are the weapons we can use whenever we face our own “if only” doubts.

Even giving just a little time or effort is better than doing nothing! You may not have time to go visit someone, but you can always write them an email or a quick text message. Perhaps you can’t volunteer in person, but you can always call to see if there’s anything else you can do to help. Maybe you don’t have time to prepare a meal for someone, but you can always drop off some extra groceries.

Remember today’s story of the loaves and the fish whenever you are facing an “if only” situation. If you give what little you have, Jesus will find a way to multiply it beyond your expectations!

“Jesus, help me find ways to do what I can with what I have.” 

Thứ Bảy ngày 12.02.2022
Suy niệm: Mc 8, 1-10

Các con có bao nhiêu bánh? (Mc 8,5)

“Giá như…” Có thể bực bội khi nghĩ rằng bạn chỉ có thể làm được rất nhiều điều cho những người bạn yêu thương. Giá như tôi có nhiều thời gian hơn. Giá như mình sống gần hơn. Giá như tôi có nhiều năng lượng hơn.

Đây không phải là duy nhất trong thời đại của chúng ta. Trong bài đọc Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu quan tâm đến những người đã ở với Ngài trong ba ngày. Ngài nói với các môn đệ: “Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường” (Mc 8,3). Bạn có thể hình dung những suy nghĩ chắc hẳn đã đi qua tâm trí các môn đệ: “Giá như chúng ta giải tán đám đông sớm hơn”. “Giá như chúng ta có nhiều thức ăn hơn”. “Giá như Chúa Giêsu đừng dành nhiều thời gian để giảng dạy họ”.

Nhưng Chúa Giêsu đã vượt qua sự phản đối của họ với một niềm tin sâu sắc rằng Cha Ngài có thể lấy những gì ít ỏi họ có và làm phép lạ với nó. Ngài chuyển bánh và cá và có thể cho cả bốn nghìn người ăn – và thu lại những giỏ đầy thức ăn thừa!

Thực tế là chúng ta sẽ luôn phải đấu tranh với lối suy nghĩ “giá như” đó. Chúng ta sẽ luôn muốn làm nhiều hơn những gì chúng ta có thể làm. Đó chỉ là bản chất của con người. Nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta làm điều gì đó. Quyết tâm sử dụng bất cứ thứ gì chúng ta có và với niềm tin rằng Thiên Chúa sẽ chúc lành cho những nỗ lực của chúng ta – đó là những vũ khí chúng ta có thể sử dụng bất cứ khi nào chúng ta đối mặt với những nghi ngờ “giá như” của chính mình.

 Thậm chí chỉ dành một chút thời gian hoặc nỗ lực vẫn tốt hơn là không làm gì cả! Bạn có thể không có thời gian để đi thăm ai đó, nhưng bạn luôn có thể viết cho họ một email hoặc một tin nhắn nhanh. Có lẽ bạn không thể trực tiếp làm tình nguyện viên, nhưng bạn luôn có thể gọi điện để xem bạn có thể giúp được gì khác không. Có thể bạn không có thời gian để chuẩn bị bữa ăn cho ai đó, nhưng bạn luôn có thể mua thêm một số hàng tạp hóa.

 Hãy nhớ câu chuyện về những chiếc bánh và con cá hôm nay bất cứ khi nào bạn gặp phải tình huống “giá như”. Nếu bạn cho đi những gì ít ỏi bạn có, Chúa Giêsu sẽ tìm cách nhân lên gấp bội ngoài những gì bạn mong đợi!

 Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tìm cách làm những gì con có thể làm với những gì con có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *