Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > This is how you are to pray – Suy niệm theo The WAU – Việt ngày 08.3.2022

This is how you are to pray – Suy niệm theo The WAU – Việt ngày 08.3.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022 

Tuesday March 8th 2022

Meditation: Matthew 6, 7-15 

This is how you are to pray (Matthew 6:9)

By teaching us the Lord’s Prayer, Jesus is offering us more than the right words to say. He is giving us the keys to a more intimate, fruitful, and fulfilling relationship with his heavenly Father. Today, let’s focus on several phrases in this prayer to see how they can help us deepen our friendship with him.

Our Father (Matthew 6:9). You have the same heavenly Father as Jesus, and as his adopted son or daughter, you belong to him. In fact, you can be just as secure in his love for you as Jesus was—and as any child is who has a good and loving parent.

Thy will be done (Matthew 6:10). Your Father wants you to pray for his will to be done because it’s what will bless you in the most perfect way. He sees a much bigger picture than you do. This requires you to trust that his way is better than yours and to obey him, even when you’d rather go your own way.

Give us this day our daily bread (Matthew 6:11). God wants you to depend on him to provide for all your needs. He is the source of everything you have—every breath you take, every bite of food you eat, and every other blessing you enjoy. Beyond just material blessings, he wants you to ask him for the grace, strength, and love you need to follow him each day.

Forgive us our trespasses (Matthew 6:12). Your Father sent his Son to earth to open the way to heaven. He wants everyone to be saved. All he asks of you is to repent of your sins and try your best to follow him. He knows how hard this can be, so he promises that every time you say the Lord’s Prayer, you have the opportunity to be reconciled with him.

Love, trust, obedience, dependence, and repentance. Today, as you pray the Our Father, consider how it contains within itself the ingredients for the kind of relationship that God desires with each one of us, his beloved sons and daughters. Thank him for the ways you’ve experienced his fatherly care in your life—and then keep the conversation going!

“Jesus, thank you for teaching me how to pray ‘to my Father and your Father, to my God and your God’” (John 20:17). 

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay ngày 08.3.2022
Suy niệm: Mt 6, 7-15 

Anh em hãy cầu nguyện như thế này (Mt 6,9)

Bằng cách dạy chúng ta Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đang ban cho chúng ta nhiều hơn những lời thích hợp để nói. Ngài đang ban cho chúng ta những bí quyết để có được mối tương quan mật thiết, hiệu quả và viên mãn hơn với Cha trên trời. Hôm nay, chúng ta hãy tập trung vào một số cụm từ trong lời cầu nguyện này để xem chúng có thể giúp chúng ta làm sâu sắc thêm tình bạn với Ngài như thế nào.

Cha chúng ta (Mt 6,9). Bạn có cùng Cha trên trời với Chúa Giêsu, và là nghĩa tử của Ngài, bạn thuộc về Ngài. Trên thực tế, bạn có thể yên tâm trong tình yêu của Ngài dành cho bạn như Chúa Giêsu đã từng – và như bất kỳ đứa trẻ nào có cha mẹ tốt và yêu thương.

Ý Cha được thực hiện (Mt 6,10). Cha của bạn muốn bạn cầu nguyện để ý muốn của Ngài được thực hiện bởi vì đó là điều sẽ ban phước cho bạn theo cách hoàn hảo nhất. Ngài nhìn thấy một bức tranh lớn hơn nhiều so với bạn. Điều này đòi hỏi bạn phải tin tưởng rằng cách của Ngài tốt hơn của bạn và tuân theo Ngài, ngay cả khi bạn muốn đi theo cách của mình.

Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày (Mt 6,11). Thiên Chúa muốn bạn phụ thuộc vào Ngài để chu cấp mọi nhu cầu của bạn. Ngài là nguồn gốc của mọi thứ bạn có – mỗi hơi thở bạn hít vào, mỗi miếng ăn bạn ăn và mọi phước lành khác mà bạn được hưởng. Ngoài những lời chúc phúc vật chất, Ngài còn muốn bạn cầu xin Ngài ơn sủng, sức mạnh và tình yêu mà bạn cần để theo Ngài mỗi ngày.

Xin tha tội chúng con (Mt 6,12). Cha của bạn đã sai Con của mình đến thế gian để mở con đường lên trời. Ngài muốn mọi người được cứu. Tất cả những gì Ngài yêu cầu ở bạn là ăn năn tội lỗi của bạn và cố gắng hết sức để theo Ngài. Ngài biết điều này có thể khó khăn như thế nào, vì vậy Ngài hứa rằng mỗi khi bạn đọc Kinh Lạy Cha, bạn sẽ có cơ hội được hòa giải với Ngài.

Yêu thương, tin cậy, vâng lời, phụ thuộc và ăn năn. Hôm nay, khi bạn cầu nguyện với Chúa Cha của chúng ta, hãy xem xét làm thế nào nó chứa trong mình những thành phần cho mối tương quan mà Thiên Chúa mong muốn với mỗi người chúng ta, những người con trai và con gái yêu dấu của Ngài. Hãy cảm ơn Ngài vì những cách bạn đã trải nghiệm sự chăm sóc của Cha trong cuộc sống của bạn – và sau đó hãy tiếp tục cuộc trò chuyện!

Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã dạy con cách cầu nguyện “với Cha của con và Cha của Chúa, với Thiên Chúa của con và Thiên Chúa của Chúa” (Ga 20,17).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *