Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > Love your enemies. . . . Be perfect – Suy niệm theo The WAU ngày 12.3.2022 0

Love your enemies. . . . Be perfect – Suy niệm theo The WAU ngày 12.3.2022 0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022

March 12th 2022
Meditation: Matthew 5, 43-48

Love your enemies. . . . Be perfect. (Matthew 5:44, 48)

Wow! That’s a tall order, don’t you think? But don’t worry. Jesus isn’t expecting you to do this on your own. He knows that loving everyone as God does—especially difficult people—is beyond any of us. He also knows that our best hope comes as we spend time in his presence.

But here’s something you may not think of right away: if you want to love your enemies, pray for yourself first! We all need the Spirit’s help to respond as the Father does. Ask the Holy Spirit for wisdom and patience, kindness and gentleness, power and self-control—and, oh yes, for more of God’s love. Then ask the Lord to teach you about the circumstances and challenges you face in trying to love others. Those challenges are unique to who you are; they are not your spouse’s, your parents’, your neighbor’s, or anyone else’s. He can show you where you need an attitude adjustment or a change of heart.

After you have prayed for yourself, go ahead and pray for your enemies. (You don’t have to seek out “enemies,” by the way. There are plenty of people around us who qualify for the title.) You may find yourself interceding with greater charity, understanding, or patience. You may sense God moving you to some act of kindness toward that “enemy.” Or you may feel him giving you a greater compassion for the person. God is infinitely creative, so be ready for him to move you in unexpected directions!

Jesus did not deliver an impossible command. Rather, he delivered a command designed to help you grow in his likeness—to be perfect as he is perfect (Matthew 5:48). Right now, he is ready to give you whatever you need to love your “enemies.” Will you always get it right? No. But you will grow in his love and perfection as you try and try and try again.

“Jesus, let me know your love so that I can begin to love my enemies.”

Thứ Bảy I Mùa Chay ngày 12.3.2022
Suy niệm: Mt 5, 43-48

Hãy yêu thương kẻ thù anh em… Hãy nên trọn lành

Ồ! Đó thật là một đòi hỏi cao, bạn có nghĩ vậy không? Nhưng đừng lo lắng. Chúa Giêsu không mong đợi bạn làm điều này một mình. Ngài biết rằng yêu thương tất cả mọi người như Thiên Chúa yêu thương – đặc biệt với những người khó khăn – là điều vượt sức bất kỳ ai trong chúng ta. Ngài cũng biết rằng niềm hy vọng tốt nhất của chúng ta sẽ đến chỉ khi nào chúng ta dành thời gian cho sự hiện diện của Ngài.

Nhưng đây là điều bạn có thể không nghĩ đến ngay lập tức: nếu bạn muốn yêu kẻ thù của mình, hãy cầu nguyện cho chính mình trước! Tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ của Thánh Thần để đáp lại như Cha làm. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho sự khôn ngoan và kiên nhẫn, lòng nhân từ và sự dịu dàng, sức mạnh và sự tự chủ – để có thêm tình yêu thương của Thiên Chúa. Sau đó, hãy cầu xin Chúa dạy bạn về những hoàn cảnh và thử thách bạn phải đối mặt trong việc cố gắng yêu thương người khác. Những thách thức duy nhất  đó chính là bạn; họ không phải là vợ/ chồng, cha mẹ, hàng xóm của bạn hoặc bất kỳ ai khác. Ngài có thể chỉ cho bạn lúc bạn cần sửa đổi thái độ hoặc thay đổi tâm hồn.

Sau khi bạn đã cầu nguyện cho chính mình, hãy tiếp tục và cầu nguyện cho kẻ thù của bạn. (Nhân tiện, bạn không cần phải tìm ra “kẻ thù”. Vì có rất nhiều người xung quanh chúng ta đủ điều kiện cho danh hiệu đó). Bạn có thể thấy mình cầu thay nguyện giúp với lòng bác ái, sự hiểu biết hoặc sự kiên nhẫn lớn hơn. Bạn có thể cảm nhận được Thiên Chúa đang hướng bạn đến một số hành động nhân từ đối với “kẻ thù” đó. Hoặc bạn có thể cảm thấy Ngài ban cho bạn lòng trắc ẩn lớn hơn đối với người đó. Thiên Chúa sáng tạo vô cùng, vì vậy hãy sẵn sàng để Ngài đưa bạn đi theo những hướng bất ngờ!

Chúa Giêsu không đưa ra một mệnh lệnh bất khả thi. Thay vào đó, Ngài đã đưa ra một mệnh lệnh được lập ra để giúp bạn phát triển giống như Ngài – trở nên hoàn thiện như Ngài hoàn thiện (Mt 5,48). Giờ đây, Ngài sẵn sàng ban cho bạn bất cứ điều gì bạn cần để yêu thương “kẻ thù” của mình. Bạn sẽ luôn hiểu đúng chứ? Không. Nhưng bạn sẽ lớn lên trong tình yêu và sự hoàn thiện của Ngài khi bạn luôn cố gắng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết tình yêu của Chúa để con có thể bắt đầu yêu thương kẻ thù của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *