Home > Uncategorized > Jonathan then spoke well of David – Suy niệm theo The WAU ngày 20.01.2022

Jonathan then spoke well of David – Suy niệm theo The WAU ngày 20.01.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022

Thursday January 20th 2022
Meditation: 1Samuel18, 6-9; 19, 1-7

Jonathan then spoke well of David (1Samuel 19,4)

What a friend David had in Jonathan!

King Saul, Jonathan’s father, was angry and resentful enough to want to kill David. Why? Because women in Saul’s kingdom were singing David’s praises for having slain Goliath. They were singing Saul’s praises too, but were crediting David with greater deeds in Israel’s victory over the Philistines. David wasn’t boasting or inciting these praises, but the situation might have gone very badly for him had not his friend Jonathan interceded and spoken up on his behalf.

You have just such a friend too. His name is Jesus, who “indeed intercedes” for you in heaven (Romans 8:34). He “lives forever to make intercession” for you (Hebrews 7:25). He never takes a day off. He never tires of speaking up for you. He never throws up his hands and says you’ll never change. He never is too busy to appeal to the Father’s unfailing love for you. He always speaks well of you to his Father, just as Jonathan spoke well of David to his father, Saul.

Remember that when your thoughts condemn you. Jesus is interceding for you. When all you can recall is the laundry list of your sins and failures, he asks the Father to shower mercy upon you. In the middle of the night, when you are plagued by worries that you haven’t done enough, haven’t done it well enough, or haven’t done what God wants you to do, Jesus is at the throne of God, appealing for an outpouring of peace and grace on your life. What a friend you have in Jesus!

Think about it. On your worst day, Jesus is at the throne of God speaking up for you. “This is our friend,” he might be saying. “This one was washed in the waters of Baptism and made holy through my own perfect obedience.” On your best day, he is there still, rejoicing with the Father, pointing out your faithfulness, your obedience, or your love for others. Most of us, on most days, are somewhere in between those extremes. But Jesus does not swing between interceding and not. He is always merciful, always faithful. And he is always interceding for you.

“Jesus, thank you for your constant intercession for me. Lord, I trust in you!”

Thứ Năm ngày 20.01.2022
Suy niệm: 1Sm 18, 6-9; 19, 1-7

Gionathan nói tốt cho Đavít (1Sm 19,4)Gionathan là một người bạn như thế nào đối với Đavít? Vua Saun, cha của Gionathan, đã tức giận và phẫn uất đến mức muốn giết Đavít. Tại sao? Bởi vì phụ nữ trong vương quốc của Saun đang hát những lời ca ngợi của Đavít vì đã giết được Gôliát. Họ cũng ca ngợi Saun, nhưng ghi công Đavít về những việc làm vĩ đại hơn trong chiến thắng của Israel trước quân Philitin. Đavít không khoe khoang hay xúi giục những lời tán dương này, nhưng tình hình có thể đã trở nên rất tồi tệ đối với anh ấy nếu không có người bạn Gionathan thay mặt anh can thiệp và lên tiếng.

Bạn cũng có một người bạn như vậy. Tên của Ngài là Chúa Giêsu, Đấng “thực sự cầu bầu” cho bạn ở trên trời (Rm 8,34). Ngài “sống mãi mãi để cầu thay” cho bạn (Hr 7,25). Ngài không bao giờ nghỉ một ngày nào. Ngài không bao giờ mệt mỏi khi lên tiếng vì bạn. Ngài không bao giờ bỏ cuộc và nói rằng bạn sẽ không bao giờ thay đổi. Ngài không bao giờ quá bận rộn để cầu khẩn tình yêu không bao giờ phai nhạt của Chúa Cha dành cho bạn. Ngài luôn nói tốt về bạn với Cha Ngài, cũng như Gionathan đã nói tốt về Đavít với cha của anh ấy là vua Saun.

Hãy nhớ điều đó khi suy nghĩ của bạn lên án bạn. Chúa Giêsu đang cầu bầu cho bạn. Khi tất cả những gì bạn có thể nhớ lại là danh sách những tội lỗi và thất bại của bạn, thì Ngài cầu xin Chúa Cha thương xót bạn. Vào lúc nửa đêm, khi bạn đang lo lắng về việc mình làm chưa đủ, chưa làm tốt hoặc chưa làm những gì Thiên Chúa muốn bạn làm, thì Chúa Giêsu đang ở trên ngai vàng của Thiên Chúa, cầu khẩn cho một dòng suối bình an và ân sủng trên cuộc sống của bạn. Bạn có một người bạn thật tốt biết bao nơi Chúa Giêsu!

Hãy suy nghĩ về nó. Vào ngày tồi tệ nhất của bạn, Chúa Giêsu ở trên ngai vàng của Thiên Chúa lên tiếng thay bạn. “Đây là bạn của chúng ta,” Ngài có thể đang nói. “Người này đã được thanh tẩy trong nước của Phép Rửa và được trở nên thánh nhờ sự vâng lời hoàn hảo của chính Con.” Vào ngày đẹp nhất của bạn, Ngài vẫn ở đó, vui mừng với Chúa Cha, chỉ ra sự trung tín, sự vâng lời của bạn hoặc tình yêu thương của bạn dành cho người khác. Hầu hết chúng ta, vào hầu hết các ngày, ở đâu đó giữa những thái cực đó. Nhưng Chúa Giêsu không đánh đu giữa cầu khẩn và không. Ngài luôn nhân từ, luôn chung thủy. Và Ngài luôn cầu bầu cho bạn.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn vì Chúa đã luôn cầu bầu cho con. Lạy Chúa, con tin cậy nơi Ngài!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *