Home > Uncategorized > They immediately took counsel… to put him to death – Suy niệm theo The WAU ngày 19.01.2022

They immediately took counsel… to put him to death – Suy niệm theo The WAU ngày 19.01.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022

Wednesday January 19th 2022
Meditation: Mark 3, 1-6
They immediately took counsel… to put him to death (Mark 3: 6)

In today’s Gospel, Jesus heals a man with a withered hand while his opponents—some Pharisees and Herodians—condemn him for violating the Sabbath. Instead of glorifying God and rejoicing at the man’s restoration, they “immediately took counsel” to put Jesus to death (Mark 3:6). What a strange reaction to a healing!

This story of God’s healing power and human resistance to him holds many lessons for us.

First, we can see ourselves in the man with the withered hand. He was probably limited in his ability to take care of himself or provide for his family. Mark doesn’t indicate whether he had injured his hand or if he was born with that limitation. Perhaps he blamed God for his condition. Similarly, we may have parts of us that are symbolically “withered” or out of shape and keep us from functioning as we ought. Jesus wants to heal and restore us so that we can live as God intends for us.

Second, we should pay attention to the Pharisees and Herodians. Even worse than the man’s condition, you might say that they suffered from “withered hearts.” The long-awaited Messiah stood right before them, yet all they could see was someone who violated their regulations. Their assumptions about the Sabbath made them indifferent to the man’s suffering. Even worse, they placed conditions on God and rejected Jesus’ attempts to soften their hearts.

Nobody’s heart gets withered overnight. Like these men, we also can resist God’s ways and slowly close ourselves off to God. Through lack of contact with the Lord and by listening only to our own desires and to worldly philosophies, we allow our hearts to grow calloused and cold. We can even do all the “right” things and yet wither away inside. Our hardened hearts distort our empathy for people who are suffering and move us to reject God’s efforts to heal them—and us.

Whether it is our hands or hearts that are withered, God wants to bring us love and healing. And the good news is that Jesus has authority over this and every other part of our lives. He can restore us to freedom and wholeness.

“Change my heart, O God.”

Thứ Tư ngày 19.01.2022
Suy niệm: Mc 3, 1-6

Họ liền hội họp… để tìm cách giết Ngài (Mc 3,6)

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành một người với cánh tay khô bại trong khi các đối thủ của anh ta – một số người Pharisêu và người Hêrôđê – lên án Ngài vì vi phạm ngày Sabát. Thay vì tôn vinh Thiên Chúa và vui mừng trước sự phục hồi của con người, họ “lập tức hội họp” để đưa Chúa Giêsu vào chỗ chết (Mc 3,6). Thật là một phản ứng kỳ lạ đối với một sự chữa lành!

Câu chuyện về quyền năng chữa lành của Thiên Chúa và sự kháng cự của con người đối với Ngài chứa đựng nhiều bài học cho chúng ta.

Đầu tiên, chúng ta có thể nhìn thấy chính mình trong người có bàn tay khô bại. Anh ấy có lẽ bị hạn chế về khả năng tự chăm sóc bản thân hoặc chu cấp cho gia đình. Máccô không cho biết liệu anh ta có bị thương ở tay hay không hay anh ta sinh ra với giới hạn đó. Có lẽ anh ta đã đổ lỗi cho Thiên Chúa về tình trạng của mình. Tương tự như vậy, chúng ta có thể có các bộ phận của chúng ta bị “khô héo” hoặc mất hình dạng một cách tượng trưng và khiến chúng ta không thể hoạt động như bình thường. Chúa Giêsu muốn chữa lành và phục hồi chúng ta để chúng ta có thể sống như Thiên Chúa dự định cho chúng ta.

Thứ hai, chúng ta nên chú ý đến những người Pharisêu và Hêrôđê. Thậm chí còn tồi tệ hơn tình trạng của người bại tay, bạn có thể nói rằng họ bị đau khổ vì “trái tim khô héo”. Đấng Mêsia được mong đợi từ lâu đã đứng ngay trước mặt họ, nhưng tất cả những gì họ có thể thấy là ai đó đã vi phạm quy định của họ. Những giả định của họ về ngày Sabát khiến họ thờ ơ với sự đau khổ của con người. Tệ hơn nữa, họ đặt điều kiện cho Thiên Chúa và từ chối những nỗ lực làm mềm lòng họ của Chúa Giêsu.

Không có trái tim nào khô héo chỉ sau một đêm. Giống như những người này, chúng ta cũng có thể chống lại đường lối của Thiên Chúa và từ từ khép mình lại với Thiên Chúa. Do không được tiếp xúc với Chúa và chỉ lắng nghe những ham muốn của bản thân và những triết lý thế gian, chúng ta để cho lòng mình trở nên chai đá và lạnh lùng. Chúng ta thậm chí có thể làm tất cả những điều “đúng đắn” nhưng bên trong lại héo mòn. Trái tim chai đá của chúng ta bóp méo sự đồng cảm của chúng ta đối với những người đang đau khổ và khiến chúng ta từ chối những nỗ lực của Thiên Chúa để chữa lành họ – và cả chúng ta.

Cho dù đó là bàn tay hay trái tim của chúng ta khô bại, Thiên Chúa muốn mang lại cho chúng ta tình yêu và sự chữa lành. Và tin mừng là Chúa Giêsu có thẩm quyền đối với điều này và mọi phần khác trong cuộc sống của chúng ta. Ngài có thể khôi phục cho chúng ta sự tự do và hoàn hảo.

Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *