Home > Uncategorized > At the turn of the year, when kings go out on campaign… – Suy niệm theo The WAU ngày 28.01.2022 0

At the turn of the year, when kings go out on campaign… – Suy niệm theo The WAU ngày 28.01.2022 0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022

Friday January 28th 2022
Meditation: 2Samuel 11,1-10.13-17

At the turn of the year, when kings go out on campaign… (2Samuel 11,1)

Today’s first reading tells the story of David and Bathsheba. You’re probably familiar with it: David spies Bathsheba bathing and begins to lust after her. He has her brought to him, and their encounter results in Bathsheba becoming pregnant. To hide his guilt, David conspires to have her husband killed so that he could take her as one of his many wives.

But how did it all start? The first verse of the reading tells us something interesting. It was the turn of the year, the time when kings would go out on campaign with their armies. All the kings went. Every year. But where was David? At home, taking siestas and strolling about on the roof of the palace (2 Samuel 11:2). He wasn’t leading his army; he was having a vacation. And that’s when he discovered the beautiful Bathsheba.

Now, vacations aren’t bad. But David’s downward spiral began because he wasn’t doing what he should have been doing in the first place. Unfaithfulness to his duties led to even more unfaithfulness. And that can happen to us too.

God, in his grace, calls us and gives us certain structures and rhythms to our lives that are meant to help us grow in virtue. We have our prayer times, Mass, and even the demands of our jobs or vocations. There’s a kind of protection in staying faithful to these “guardrails.”

David might very well have become bored with his springtime forays onto the battlefield every year, even though they protected the people God had given him to lead. We too might think we’re just doing our same old daily routines. We might wonder how important they are anyway. But faithfulness protects us. God uses even our ordinary habits to lift us up and shelter us from temptation.

Are you being faithful to what God is calling you to do, or are you getting bored and wandering off? You can find joy even in your mundane tasks or repetitive duties because God is there. So try to approach each routine task with a desire to please God. He will bless your faithfulness and pour out his grace to draw you closer to him.

“Lord, help me to follow you faithfully!”

Thứ Sáu ngày 28.01.2022
Suy niệm: 2Sm 11,1-10. 13-17

Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân… (2Sm 11,1)

Bài đọc một hôm nay kể về câu chuyện của Đavít và Bathsheba. Có thể bạn đã quen với điều đó: Đavít theo dõi cô Bátseva đang tắm và bắt đầu thèm muốn cô ấy. Ông đã đưa cô đến với mình, và cuộc gặp gỡ của họ dẫn đến việc Bátseva có thai. Để che giấu tội lỗi của mình, Đavít âm mưu giết chồng cô để ông lấy cô làm một trong nhiều người vợ của mình.

Nhưng tất cả đã bắt đầu như thế nào? Câu đầu tiên của bài đọc cho chúng ta biết một điều thú vị. Đó là thời điểm chuyển giao của năm, thời điểm mà các vị vua sẽ ra trận với quân đội của họ. Tất cả các vị vua đã ra đi. Mỗi năm. Nhưng Đavít đã ở đâu? Ở nhà, ngủ trưa và đi dạo trên sân thượng của cung điện (2 Sm 11,2). Ông không chỉ huy quân đội của mình; ông đang có một kỳ nghỉ. Và đó là lúc ông khám phá ra Bátseva xinh đẹp.

Thật ra, các kỳ nghỉ thì không xấu. Nhưng vòng xoáy đi xuống của Đavít đã bắt đầu bởi vì ông đã không làm những gì đáng lẽ phải làm ngay từ đầu. Không trung thành với nhiệm vụ của mình dẫn đến sự bất trung hơn nữa. Và điều đó cũng có thể xảy ra với chúng ta.

Trong ân sủng của Thiên Chúa, Ngài kêu gọi chúng ta và ban cho chúng ta những cấu trúc và nhịp điệu nhất định cho cuộc sống của chúng ta nhằm giúp chúng ta trưởng thành trong nhân đức. Chúng ta có giờ cầu nguyện, thánh lễ, và thậm chí cả những đòi hỏi của công việc hoặc ơn gọi của chúng ta. Có một kiểu bảo vệ trong việc trung thành với những “lan can” này.

Đavít rất có thể đã cảm thấy nhàm chán với thời thanh xuân của mình trên chiến trường hằng năm, mặc dù chúng đã bảo vệ những người mà Thiên Chúa đã giao cho ông lãnh đạo. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng chúng ta chỉ đang thực hiện các thói quen hằng ngày cũ của mình. Chúng ta có thể thắc mắc rằng chúng quan trọng như thế nào. Nhưng sự trung thành bảo vệ chúng ta. Thiên Chúa sử dụng ngay cả những thói quen bình thường của chúng ta để nâng chúng ta lên và che chở chúng ta khỏi sự cám dỗ.

Bạn có trung thành với những gì Chúa kêu gọi bạn làm không, hay bạn đang cảm thấy buồn chán và đi lang thang? Bạn có thể tìm thấy niềm vui ngay cả trong những công việc trần tục hay những nhiệm vụ lặp đi lặp lại vì Chúa ở đó. Vì vậy, hãy cố gắng tiếp cận từng công việc thường ngày với mong muốn làm vui lòng Thiên Chúa. Ngài sẽ chúc phúc cho sự chung thành của bạn và ban ơn để kéo bạn đến gần Ngài hơn.

Lạy Chúa, xin giúp con trung thành theo Chúa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *