Home > Uncategorized > New wine, fresh wineskins – Suy niệm theo The WAU ngày 17.01.2022

New wine, fresh wineskins – Suy niệm theo The WAU ngày 17.01.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022

Monday January. 17th. 2022
Meditation: Mark 2, 18-22

“New wine is poured into fresh wineskins” (Mark 2: 22)
When Jesus talks about new wine and fresh wineskins in today’s Gospel reading, he’s describing the way he will renew our relationship with God through a new covenant. He is telling us that he is the bridegroom who brings the love of God into our lives in a unique and expansive way (Mark 2:19). And he wants us to be ready to receive it.

“Lord Jesus, you give me new wine. This new wine is your divine love poured into me. You love me and created me to be yours. Your love is patient and kind. Your love rejoices in the truth. Your love never gives up and always endures. It is always ready to reach out to anyone in need. As your love in me grows, it can’t help but flow out to those around me.

“Lord Jesus, you give me new wine. This new wine is your divine life in me. It’s the presence of God in my inmost being. You show me who you are: holy, pure, right, and purposeful. You show me how much I need you, and then you draw me to yourself. The more I receive your life, the more I become like you. And that spills over to everyone I meet.

“Lord Jesus, you give me new wine. This new wine is your divine power in me and through me. Your power is limitless—nothing is too great for you. Not only do you heal and deliver me by your power, but you empower me to see things from your perspective. My prayers overflow with hope and confidence in what you can do.

“My Lord, you give me new wine. Help me to be like a fresh wineskin to hold it. I want to be flexible and able to expand as your life and love and power grow in me. I don’t want to hold onto anything that closes me off from you or prevents me from living in a new way. Show me what I need to see. Do I need to forgive? Do I need to lay down my fear and resentments before you? Lord, I want to empty myself so that you can fill me with your new wine.”

“Jesus, I marvel at how generous you are! As you bring me new wine, form me into a vessel to receive it.”

Thứ Hai ngày 17.01.2022
Suy niệm: Mc 2, 18-22Rượu mới phải đổ vào bầu da mới (Mc 2,22)

Khi Chúa Giêsu nói về rượu mới và bầu da mới trong bài đọc Tin mừng hôm nay, Ngài mô tả cách Ngài sẽ đổi mới mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa qua một giao ước mới. Ngài đang nói với chúng ta rằng Ngài là chàng rể mang tình yêu thương của Thiên Chúa vào cuộc sống của chúng ta một cách độc đáo và cởi mở (Mc 2,19). Và Ngài muốn chúng ta sẵn sàng đón nhận nó.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa ban cho con rượu mới. Rượu mới này là tình yêu thiêng liêng của Chúa đã rót vào con. Chúa yêu con và tạo ra con để là của Chúa. Tình yêu của Chúa là kiên nhẫn và nhân hậu. Tình yêu của Chúa vui mừng trong sự thật. Tình yêu của Chúa không bao giờ từ bỏ và luôn trường tồn. Nó luôn sẵn sàng tiếp cận với bất kỳ ai có nhu cầu. Khi tình yêu của Chúa trong con lớn lên, nó không thể không tràn ra những người xung quanh con.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa ban cho con rượu mới. Rượu mới này là sự sống thiêng liêng của Chúa trong con. Đó là sự hiện diện của Chúa trong con người con. Chúa cho con thấy Chúa là ai: thánh thiện, tinh tuyền, đúng đắn và có mục đích. Chúa cho con thấy con cần Chúa nhiều như thế nào, và sau đó Chúa thu hút con đến với chính mình. Con càng tiếp nhận cuộc sống của Chúa, con càng trở nên giống như Chúa. Và điều đó lan sang tất cả những người con gặp.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa ban cho con rượu mới. Rượu mới này là sức mạnh thiêng liêng của Chúa trong con và qua con. Sức mạnh của Chúa là vô hạn – không có gì là quá lớn đối với Chúa. Chúa không chỉ chữa lành và giải cứu con bằng sức mạnh của Chúa, mà còn cho phép con nhìn mọi thứ từ góc độ của Chúa. Những lời cầu nguyện của con tràn đầy hy vọng và niềm tin vào những gì Chúa có thể làm.

Lạy Chúa, ngài ban cho tôi rượu mới. Xin hãy giúp con giống như một bầu da mới để giữ nó. Con muốn trở nên linh hoạt và có thể mở rộng khi cuộc sống, tình yêu và sức mạnh của Chúa lớn lên trong con. Con không muốn níu kéo bất cứ điều gì ngăn cản con với Chúa hoặc ngăn cản con sống theo một cách mới. Xin chỉ cho con những gì con cần xem xét. Con có cần phải tha thứ không? Con có cần phải trút bỏ nỗi sợ hãi và phẫn uất trước Chúa không? Lạy Chúa, con muốn làm cạn bản thân để Chúa đổ đầy rượu mới của Chúa cho con”.

Lạy Chúa Giêsu, con ngạc nhiên về sự quảng đại của Chúa! Khi Chúa mang rượu mới đến cho con, xin hãy uốn nắn con như một cái bình để tiếp nhận nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *