Home > Uncategorized > The Spirit… rushed upon David – Suy niệm theo The WAU ngày 18.01.2022

The Spirit… rushed upon David – Suy niệm theo The WAU ngày 18.01.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022

Tuesday January 18th 2022
Meditation: 1Samuel 16, 1-13

The Spirit… rushed upon David (1 Samuel 16: 13)

Today’s first reading begins the story of David, the great king who united the twelve tribes of Israel. As we read his story over the next few weeks, we’ll see that David had his work cut out for him. Not only did he have to deal with division and infighting between the tribes, but he also faced external threats from the Philistines.

How did David do it? On one level, he was a very talented man: a skilled tactician on the battlefield, a cunning diplomat, and a charismatic leader. But David’s natural gifts paled in comparison to the supernatural gift we read about today. In short, David was anointed for the task God had for him. When Samuel poured the oil over him, David was filled with the Spirit of God and received a special grace to lead and unite his people.

Today begins the annual Week of Prayer for Christian Unity. It’s a whole week dedicated to praying Jesus’ prayer at the Last Supper: “That they may all be one, as you, Father, are in me and I in you” (John 17:21).

What better way to begin this week than with a reading about a king anointed to unify God’s people? As we look around the world, we see Christian churches divided into camps: Catholics and Protestants and Orthodox. And within those general categories lie many other divisions, both political and religious. A lot of these divisions are centuries old, and the prejudices supporting them may seem to us to be too deeply entrenched to ever be rooted out. Wouldn’t it be great if we also had an anointed leader to bring us all together?

We do: Jesus, the Christ—the Anointed One. As Cardinal Raniero Cantalamessa once said, “If we will turn to Christ and go forward together toward him, we Christians will draw closer to each other until we become what he prayed for: to be ‘one with him and with the Father’ (see John 17:9)” (Lenten Sermon, March 18, 2016).

If we can keep our eyes fixed on Jesus and not on our divisions—if we can ask the Spirit to soften our hearts toward each other—we will find the grace to come together again in love and unity.

“Come, Lord Jesus, and give us the Spirit of unity!”

Thứ Ba ngày 18.01.2022
Suy niệm: 1Sm 16, 1-13

Thần Khí Chúa… nhập vào Đavít (1Sm 16,13)

Bài đọc một hôm nay bắt đầu câu chuyện về Đavít, vị vua vĩ đại đã thống nhất mười hai chi tộc Israel. Khi đọc câu chuyện của ông trong vài tuần tới, chúng ta sẽ thấy rằng Đavít đã hoàn thành công việc của mình. Ông ta không chỉ phải đối phó với sự chia rẽ và đấu đá nội bộ giữa các chi tộc mà còn phải đối mặt với những mối đe dọa từ bên ngoài từ người Philitin.

Đavít đã làm điều đó như thế nào? Ở một khía cạnh nào đó, ông là một người rất tài năng: một nhà chiến thuật tài ba trên chiến trường, một nhà ngoại giao khôn ngoan và một nhà lãnh đạo lôi cuốn. Nhưng những khả năng tự nhiên của Đavít nhạt nhòa so với ơn sủng siêu nhiên mà chúng ta đọc ngày nay. Tóm lại, Đavít được xức dầu vì nhiệm vụ mà Thiên Chúa giao cho ông. Khi Samuen đổ dầu lên người, Đavít được đầy dẫy Thần Khí của Thiên Chúa và nhận được một ân sủng đặc biệt để dẫn dắt và hợp nhất dân tộc của ông.

Hôm nay bắt đầu Tuần lễ Cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô hữu hằng năm. Đó là cả tuần dành riêng để cầu nguyện lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly: “Để tất cả được nên một, như Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha” (Ga 17,21).

Còn cách nào tốt hơn để bắt đầu tuần này bằng bài đọc về một vị vua được xức dầu để thống nhất dân Thiên Chúa? Khi nhìn khắp thế giới, chúng ta thấy các Giáo hội Thiên Chúa giáo được chia thành các phe: Công giáo và Tin lành và Chính thống. Và trong những phạm trù chung đó còn có nhiều sự chia rẽ khác, cả chính trị và tôn giáo. Rất nhiều sự chia rẽ này đã có từ hàng thế kỷ trước, và những định kiến ​​ủng hộ chúng đối với chúng ta dường như đã quá thâm căn cố đế để không bao giờ bị loại bỏ. Chẳng phải sẽ là điều tuyệt diệu nếu chúng ta cũng có một nhà lãnh đạo được xức dầu để gắn kết tất cả chúng ta lại với nhau phải không?

Chúng ta làm: Chúa Giêsu, Đức Kitô – Đấng Được Xức Dầu. Như Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa đã từng nói, “Nếu chúng ta hướng về Chúa Kitô và cùng nhau tiến về phía Ngài, thì những người Kitô hữu chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn cho đến khi chúng ta trở thành điều Ngài đã cầu nguyện: trở nên một với Ngài và với Chúa Cha’ (Ga 17,9)” (Bài giảng Mùa Chay, ngày 18 tháng 3 năm 2016).

Nếu chúng ta có thể nhìn vào Chúa Giêsu chứ không phải sự chia rẽ của chúng ta – nếu chúng ta có thể cầu xin Thánh Thần làm mềm lòng chúng ta đối với nhau – thì chúng ta sẽ tìm thấy ân sủng để đến với nhau một lần nữa trong tình yêu và sự hiệp nhất.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, và ban cho chúng con Tinh thần hiệp nhất!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *