Home > NEWS > Community

Merry Christmas and Happy New Year!

Merry Christmas and Happy New Year! [embed-google-photos-album link="https://photos.app.goo.gl/qTKZRnPtCFtFAYJw5"] Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật (Ga 1, 14) And the Word

Read More

Chuyển trao tình thương

Chuyển trao tình thương “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”. (Mc10, 45) Đây chính là khẩu hiệu và bài học mà chính Chúa Giêsu đã thực hiện và mời gọi tất cả mọi

Read More